ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

 

ЈУ СШЦ “СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”

ЉУБИЊЕ

 

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

На одређено вријеме за: 

1. Професор физичког васпитања  4 часа  седмично у Љубињу до повратка радника са боловања, 1 извршилац са  искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у настави ;

2. Професор руског језика  8 часова седмично у одјељењу у Берковићима , 1 извршилац без искуства.

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из:

Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18) члан 104. и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове конкурса.

 

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених  услова и то:                                                 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије послије  6. априла 1992. године требају бити нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави  за  кандидате под тачком 1. конкурса,

- Пријаву (потписану од стране кандидата) са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе , о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

 

Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19) , те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања , просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидате под тачком 1. конкурса),

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе 20.3.2020. године.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 23.3.2020, године  у  просторијама школе у  године у 9 сати.

 

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања .

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са одговарајућом документацијом доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар “Светозар Ћоровић”,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

 

          На основу члана 48. Закона о судовима РС (“Сл. гласник” бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Требињу број: 095-0-Су-14-000 292, предсједник суда расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у Основном суду у Требињу

 

 Дактилограф  на неодређено вријеме ........................................... 1 (један) извршилац

                                             

Општи услови:

- да је држављанин РС,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора, најмање од 6 мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима.

- да се против њега не води кривични поступак.

 

 Посебни услови:

- завршена средња школа, IV степен стручне спреме,

-  завршен најмање I степен курса за компјутере

- најмање 6 (шест) мјесеци искуства на истим или сличним пословима.

                                                                     

  Потребни документи: (Оригинал или овјерене копије)

 

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- родни лист (не старији од 6 мјесеци),

- увјерење да против подносиоца пријаве није потврђена оптужница за кривично дјело (не старије од 3 мјесеца),

- доказ о одговарајућој школској спреми

- доказ о радном искуству.

 

Изабрани кандидат ће бити дужан доставити увјерење о општој здравственој способности за обављање послова радног мјеста, након избора кандидата.

 

Избор између пријављених кандидата који буду испуњавали опште и посебне услове, извршиће се након обављеног тестирања (провјере радних способности у куцању) и интервјуа, уз пробни рад.

 

Рок и адреса доставе:

 

Сва тражена документа треба доставити у року од 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

 

Документи се могу доставити непосредно Основном суду у Требињу или путем поште, на адресу: Ул. Вука Караџића бр.6, 89101 Требиње, са назнаком “Јавни конкурс”.

 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Документација се враћа само на властити захтјев.

***

ЈУ СШЦ “ГОЛУБ КУРЕШ” 

БИЛЕЋА 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Опис радног мјеста:

            

             -   Наставник руског језика (2 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави  –  на одређено вријеме до повратка одсутне раднице са боловања, а најкасније до 31.8.2020. године.

             - Наставник француског језика (4 часа редовне наставе) – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави  –  на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16, 66/18) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС”, број: 34/15 и 83/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата, на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о радној способности које не може бити старије од шест мјесеци доставља кандидат након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о неосуђиваности (којим се потврђује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем), ово увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Српске након 6. априла 1992. год.),

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које доставља кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је неопходно прерачунати у пуно радно вријеме.

- Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаву на Конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Владимира Гаћиновића бр. 1, 89 230 Билећа са назнаком “за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести радно мјесто за које конкурише).”

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове прописане овим конкурсом поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тестирању и интервјуу, који ће са кандидатима обавити Комисија за пријем радника. Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у четвртак, 26.3.2020. године, у 13.15 часова, у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Голуб Куреш” у Билећи.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, уколико испуњавају остале услове прописане законом. Уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством  у настави, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

 ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор физике - 1 извршилац - 2 наставна часа – одређено радно вријеме - до повратка раднице са боловања;

 

  I    Општи услови:

 

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену и психофизичку способност;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

  II    Посебни услови:

 

Поред општих, кандидати су дужни испунити и посебне услове у погледу стручног профила и звања:

 

1. Професор математике и физике, професор математике са физиком, професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, професор физике и математике;

              

Потребно је да  кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у настави.

 

Уколико за наведено радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18)

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз  пријаву  на конкурс, кандидат је дужан доставити  доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

 

1. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ( за дипломе стечене послије 6.4.1992. године ван БиХ и Србије потребно је приложити Рјешење о признавању - нострификацији);

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником, којим се регулише полагање стручног испита;

11. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена, уколико у дипломи не постоје подаци о  просјеку оцјена;

12. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

13.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца; 

14. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску       заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

16. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  24.3.2020. године са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата, који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

 

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића  бб, Требиње - са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ “

ТРЕБИЊЕ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставника биологије, до 30.6.2020. године,  .................................................................................................................................... 1 извршилац

                                                                  

■ На  наведено   радно  мјесто,   прима се  кандидат са радним искуством од годину дана  и положеним стручним испитом.

 

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18, 84/19,).

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16, 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи  (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14,76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број  74/18, 26/19).

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно  дипломе, стечене након завршених интегрисаних академских студија  у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан  да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење о радном искуству  од годину дана на пословима за које подносе пријаву,

9. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

10 . Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу   ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

13. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

▪ Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

 

■ Тестирање и интервју кандидата обавиће се у петак, 27.3.2020. године, у просторијама школе према сљедећем распореду:

•  Тестирање - у  10 часова,  интервју -  у 11 часова

 

• Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнут на огласној табли школе.

•  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

•  За кандидате који се не појаве на тестирању  или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

                                                                         

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај “ Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

***  

 ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

  ФОЧА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физике – 1 извршилац на пуну радну норму у ЦШ и ПО Миљевина, на одређено вријеме - од дана пријема до 31.8.2020. године, са радним искуством - положен стручни испит.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Изузетно, на упражњена радна мјеста школа може ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/2017, 31/2018 и 84/2019), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, 

          Кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015), односно да им је у дипломи наведен стручни профил за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

- Увјерења о држављанству;

- Извода из МК рођених или личне карте;

- Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области  (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

- Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

- Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- Увјерење  да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,  за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

        У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

       У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/2018 и 26/2019) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1 . За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.  За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу  затраженим  конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3. За дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

              -  степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  школе.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, и то:

- 27.3.2020. године, тестирање са почетком у 9 часова,

-  27.3.2020. године,  интервју са почетком у 12 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

              Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина, бб 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана