ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 ФОЧА

                                                          

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

за прво полугодиште школске 2018/1019. године

        

          1. Наставник виолине, до краја првог полугодишта школске 2018/19 године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - виолиниста 1(један) извршилац – 6 часова;

        

         Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђеним Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

   -  имају ниво образовања – завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу стручну спрему;

   -  имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене  установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

    - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

   Уз пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати достављају сљедећа документа или овјерене фотокопије:

    1. Диплому о завршеном образовању;

    2. Родни лист;

    3. Увјерење о држављанству;

    4. Увјерење о положеном стручном испиту;

    5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима – доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

      У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16), биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима.

      Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумимаа утврђеним поменутим Правилником. 

  Кандидати, уз потписану пријаву и  документацију, треба да доставе и:

 -  Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, у форми увјерења или потврде, издате од завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

-  Доказ о просјечној оцјени током студирања, у форми увјерења издатог од стране високошколске установе или додатком на дипломи о завршеном образовању;

- Доказ о оствареном  радном стажу (уколико има радног стажа), у форми увјерења издатог од стране васпитно-образовне установе или увјерење о стажу из кога се јасно види:

1)  Врста посла,

2) Степен стручне спреме и

3) Дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење о статусу ратног војног инвалида, уколико се ради о кандидату из те категорије;

- Увјерење о статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из те категорије;

      Кандидат доставља и овјерену фотокопију радне књижице.

      Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности, затражиће Школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Достављена документација не може бити старија од 6 мјесеци;

- Уговор о раду почиње тећи од датума пријема;

- Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања;

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање;

- Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

- Тестирање кандидата и интервју, обавиће се 27.8.2018 године у 10 часова у школи.

      

 Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа Фоча, ул. Немањина бб, 73 300 Фоча.

            ****************

ЈУ  ГИМНАЗИЈА КАЛИНОВИК

КАЛИНОВИК

 КОНКУРС

         за пријем у радни однос

1. Професор психологије - један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 2 часа седмично, до 31.12.2018. године

    Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16), и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

   Уз потписану пријаву са биографијом кандидат треба да достави сљедећу документацију о испуњености општих и посебних услова:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- Да је психофизички способан за рад са ученицима, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје надлежна установа и које не може бити старије од шест мјесеци (љекарско увјерење ће доставити изабрани кандидат прије заснивања радног односа).

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотреба  службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

   Кандидат је дужан да достави документацију којом доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са  остварених најмање  240 ECTS бодова или еквивалент у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.   

  Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број:41/18)

  Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

  Пријем радника извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школе (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 42/16).

  Дана, 21.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

  Кандидати се неће посебно позивати на интервју и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком “Пријава на конкурс” слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Калиновик” Калиновик

Ул. Шумадијска бб.

71 230 Калиновик

Тел. 057/623-044

**********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Проф. математике.......1 извршилац - пуна норма - одређено (до повратка раднице са породиљског боловања). -  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу)

2. Проф. физике........ 1 извршилац - 16 часова - одређено (31.8.2019) -  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу)

3. Наставник практичне наставе за електро струку........... 1 извршилац - 11 часова - одређено (31.8.2019).-  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу)

4. Проф. хемије........ 1 извршилац - 2 часа - одређено (31.8.2019) -  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу)

5. Педагог............1 извршилац - пуна норма - одређено (до повратка раднице најдаље до 31.8.2019.).-  са радним искуством ( положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу).

Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр. 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” бр. 29/12, 80/14, 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр. 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Увјерење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем послодавац ће прибавити службеним путем од надлежног органа, за изабраног кандидата.

 Љекарско увјерење кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни да, као доказ о испуњавању услова конкурса, доставе сљедећа документа (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

- Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТС бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ( за дипломе стечене послије 6.4.1992 год. ван БиХ и Републике Србије потребно приложити рјешење о признавању - нострификацији);

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Краћу биографију – пријаву.

Поред ових докумената потребно је доставити и увјерења тражена Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.102/14, 42/16). Увјерења која кандидат прилаже су:

- Увјерење о просјечној оцјени током студирања коју издаје високошколска установа или је додатак дипломи (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса)

- Увјерење о оствареном радном стажу издато од стране ранијег послодавца

- Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи  (“Службени гласник Републике Српске” бр.102/14, 42/16), а које нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр 41/18).

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање

- за проф. математике 21.8.2018. године у 8 часова у просторијама школе

- за проф. физике 21.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе

- за наставника практичне наставе за електро струку 21.8.2018 године у 11 часова у просторијама школе

- за проф. хемије 22.8.2018. године у 8 часова у просторијама школе

- педагог 22.8.2018. у 10 часова у просторијама школе

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу разматраће се пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се молбе кандидата без искуства.

У пријави навести контакт телефон.

Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у ЈУ “Техничка школа” Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње са назнаком “ЗА КОНКУРС (педагог, проф. математике, проф. физике, наставник практичне наставе, проф. хемије)”.

******

ЈУ СШЦ АЛЕКСА ШАНТИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника у радни однос на одређено вријеме

- Професор физике ....      1 извршилац (4 часа недељно) – приправник на одређено вријеме до 31.8.2019. год.

-  Професор математике ....1 извршилац (6 часова)- приправник на одређено вријеме до 31.8.2019. год.

- Професор хемије ...          1 извршилац (8 часова недељно) – приправник  на одређено вријеме до 31.8.2019. год.

                                                                  

- Доктор медицине ..........1 извршилац (12 часова недељно) - одређено   вријеме, потребно радно искуство до 31.8.2019. г.

- Професор биологије ........ 1 извршилац (20 часова недељно)- потребно радно искуство и положен стручни испит,  до 31.8.2019. год.

                            

-  Професор руског језика ..1 извршилац (4 часа недељно) на одређено вријеме, потребно радно искуство и положен стручни испит  до 31.8.2019. год.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан , да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања над дјететом или малољетним лицем, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104.  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број 29/12) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број 34/15).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14).

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

- Диплому или овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Увјерење надлежног суда о невођењу кривичног поступка,

- Увјерење издато од установе у којој је радни стаж остварен за радна мјеста гдје се тражи радно искуство,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији ,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску

заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

За радна мјеста гдје се тражи радно искуство право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник” РС број 41/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник” РС број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 22.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе (нова зграда).

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Алекса Шантић” – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима кандидати достављају након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*********************

         

 ЈУ ОШСВЕТИ САВА”

ФОЧА

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1. Наставник физике  -  на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на 2 часа непосредног рада са ученицима у ПО Миљевина,  са радним искуством - положен стручни испит;

2. Наставник француског језика  -  на неодређено вријеме од дана пријема, 1 извршилац на 12 часова непосредног рада са ученицима, са радним искуством - положен стручни испит;

3. Наставник хемије -  на неодређено вријеме од дана пријема, 1 извршилац на 16 часова непосредног рада са ученицима, приправник – без радног искуства;

4. Наставник српског језика – на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на 17 часова непосредног рада са ученицима у ПО Миљевина, са радним искуством – положен стручни испит;

5. Водитељ у продуженом боравку ученика, на одређено вријеме од дана пријема до 30.6.2019. године, 4 извршиоца – наставника разредне наставе на пуну радну норму, са радним искуством – положен стручни испит.

         Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности,  морала, злоупотребе опојних средстава,  службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове из члана 2. или из члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил,  прописан за радно мјесто на које конкуришу.

     

       Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:      

          1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

          2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

          3.  Извода из МК рођених или личне карте;

          4.  Увјерења о држављанству;

          5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

      Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

         Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

         Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије  докумената којима доказују испуњеност посебних услова, који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова,  рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

- Тестирање кандидата, дана 21.8.2018. године, са почетком у 8 часова,

- Интервју кандидата, дана 21.8.2018. године, са почетком у 11 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***     

                  Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

                  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                  Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

                  Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

                                     *************************                                

ЈУ ОШ “РИСТО ПРОРОКОВИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка – професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2018/2019. године, а најдуже до 21.6.2019. године …. 2 извршиоца

2. Водитељ продуженог боравка – професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, а најдуже до 1.3.2019. године …. 1 извршилац

Напомена: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме;

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 21.8.2018. године, тест у 8 , а интервју у 9 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Ристо Пророковић” Невесиње, Ул. Обрена Ивковића бб, 88280 Невесиње, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

 ЈУ ОШ “ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”  ФОЧА              

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

1. Наставник демократије и људских права - на одређено вријеме, од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на непуну радну  норму од 3 часа непосредног рада са ученицима,  са радним искуством - положен стручни испит;

2. Наставник енглеског језика  - на одређено вријеме, од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на непуну радну норму од 6 часа непосредног рада са ученицима,  са радним искуством - положен стручни испит;

3. Наставник географије - на одређено вријеме, од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на непуну радну  норму од 2 часа непосредног рада са ученицима,  са радним искуством - положен стручни испит;

4. Наставник у специјалном одјељењу - дефектолог - на одређено вријеме, од дана пријема до 31.8.2019. године, 1 извршилац на 1/2  радне  норме,  са радним искуством - положен стручни испит;

5. Наставник разредне наставе  - 2 извршиоца:

- 1 извршилац на неодређено вријеме,  на пуну радну  норму,  са радним искуством - положен стручни испит;

- 1 извршилац одређено вријеме, од дана пријема до повратка радника са породиљског одсуства,  на пуну радну  норму,  са радним искуством - положен стручни испит;

6. Водитељ продуженог боравка, - на одређено вријеме, од дана пријема до 30.6.2019. године,  3  извршиоца на пуну радну  норму,  са радним искуством - положен стручни испит;

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ЕСТС бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                     

          Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 2. 3, и 6.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 и чланом 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број 51/11, 19/12, 77/12 и 81/12).

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извода из МК рођених или  личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са

ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

        Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

        У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона ( по могућности бројеве мобилних телефона).

        У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а  по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

        Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

3. За дужина радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

               - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

- Тестирање кандидата, дана  21.8.2018. године, са почетком у 8 часова,

- Интервју са кандидатима, дана  21.8.2018. године, са почетком у 11 часова.

*** Напомена: За радно мјесто наставника разредне наставе први кандидат са ранг-листе биће примљен у радни однос на неодређено вријеме, а други на одређено до повратка радника са породиљског одсуства.

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

*** Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

            Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Карађорђева 68а, 73300 Фоча, препоручено или директно у школу.

*******************

 ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” 

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор:

- Водитеља у продуженом боравку – 3 ( три ) извршиоца, на одређено вријеме:

1. Педагог - 1 извршилац – на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 године;

2. Наставник разредне наставе - 1 извршилац – на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 године;

3. Наставник физичког васпитања - 1 извршилац – на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 године;

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у уторак, 21.8.2018. са почетком: тестирање  у 9 часова, а интервју у 10 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на  тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

 ЈУ ОШ “Вук Караџић”, Милоша Црњанског бр. 4 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

****************

 ЈУ  ОШ “ЊЕГОШ” БЕРКОВИЋИ

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1. Професор разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године,

2. Професор разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског  боловања, а најдуже до 31.8.2019. године,

3. Наставник  техничког образовања, 7 часова  седмично, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом , на одређено вријеме до 31.8.2019. године,                                                                                         

Општи и посебни услови за пријем у радни однос                                               

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”број 102/14 и 45/16). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18).  Право учешћа имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске  и Босне и Херцеговине,                      

2. Извод из матичне књиге рођених , којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),                                                                          

 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  (за пријем у радни однос лица са искуством),                                                    

5. Додатак дипломи , који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                      

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                              

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                             

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                           

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                    

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                    

 - Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.8.2018. године, тестирање у 10 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

 - У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:  Јавна установа  Основна школа “Његош” Берковићи, Берковићи бб,  88363 Берковићи                                                                                                            

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                             

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана