ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********************

**********************

ЈУ СШЦ ФОЧА

ФОЧА

 

КОНКУРС

  

1. Професор  математике на /13часова /  на  одређено радно вријеме   до повратка раднице  са породиљског боловања са радним искуством и  положеним стручним испитом .......1 извршилац.

 

2. Професор  информатике  /6 часова/ на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства са радним искуством и положеним стручним испитом .......1 извршилац.

        

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 105 став 1., Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18. 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" број: 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", број: 29/12., 80/14. и 83/15.).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број:  24/19.).

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују следећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

            Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и  васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

  - Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

 - Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

- Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18 35/20 и 92/20.) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

            - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор ће обавити тестирање и интервју дана 15.10.2021. године  у 11 часова у просторијама школе.

 

           Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању  и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

           Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

           Пријаве слати, са назнаком: "За конкурс - не отварај", на адресу:

           ЈУ Средњошколски центар Фоча,

            Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

***

ЈУ ЦСШ  ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник италијанског језика, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 наставних часова недјељно, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

2. Наставник историје, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 наставних часова недјељно, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

3. Наставник географије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 14 наставних часова недјељно, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

За наставника и стручног сарадника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду ("Сл. гл. РС", бр.1/16 и 66/18) и посебне услове прописане чланом 104. и чланом 105. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр.41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гл. РС", бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности прилаже кандидат након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992.г.);

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто на које кандидат конкурише.

 

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања стручне спреме;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

4. Овјерена фотокопија радне књижице;

5. Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6. Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен;

7. Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком на затвореној коверти "Пријава на конкурс за запошљавање за радно мјесто на које кандидат конкурише") и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр.1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем биће обављен интервју и стручно тестирање дана 22.10.2021. у 12 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе 19.10.2021. те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати имају право увида у резултате остварене путем тестирања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају искуства у настави и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

- Професор психологије  ... 1 извршилац (6 часова недјељно) на одређено вријеме до 31.8.2022. године,  потребан положен стручни испит

- Професор пословне комуникације .. 1 извршилац ( 2 часа недјељно) на одређено вријеме до 31.8.2022. године, потребан положен стручни испит

- Професор руског језика ... 1 извршилац ( 8 часова недјељно) на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2022. године, потребан положен стручни испит

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", број 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", број 34/15 и 83/15) и Правилника за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник РС", број 24/19).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење  из тачке 4. и тачке 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и претходно наведену документацију кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова,  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита, 

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник" РС број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број 41/18, 35/20 и 92/20), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју као и стручно тестирање.

Интервју и стручно тестирање са кандидатима ће се обавити 19.10.2021. године у 13 часова  у просторијама школе (нова зграда).

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматра се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Алекса Шантић" – Невесиње, ул. Петра Самарџића бб, 88280 Невесиње, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

ТРЕБИЊЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Секретар школе, 1 извршилац на неодређено вријеме

- На  радно  мјесто секретара   прима   се  кандидат са одговарајућом стручном спремом, радним искуством од годину дана у струци  и положеним стручним испитом за секретара школе у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи ("Службени гласник РС" бр.89/18,26/19 )

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала  услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 113. став 4. ("Службени гласник РС" бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

- Уколико се на расписани конкурс за попуну радног мјеста секретара школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит за секретара школе.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број  74/18, 26/19).

Општи услови  за заснивање радног односа су:

- Да је држављанин РС и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем.

 

Посебни услови су:

- Да има одговарајућу стручну спрему,  како је наведено у тексту конкурса, што доказује дипломом,

- Да има радно искуство од годину дана у струци, што доказује увјерењем послодавца гдје је стаж остварен,

- Да има положен стручни испит за рад на мјесту секретара школе, што доказује увјерењем о положеном стручном испиту,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом и да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Да по подацима из посебног регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата  на којој ће обавезно  назначити  адресу и контакт телефон, те краћу биографију, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену  копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова, или еквивалент, са завршеним правним факултетом,  (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити признате),

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад на радном мјесту секретара школе,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен. Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу   ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида,

11. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад на пословима секретара доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном  васпитању и образовању школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање кандидата обавиће се у петак, 22.10.2021. године, са почетком у 8 часова, а интервју истог дана у 9 часова

-  Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнут на огласној табли школе најкасније три дана прије  заказаног тестирања и интервјуа,

•  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

•  За кандидате који се не појаве на тестирању  или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Пријаве слати путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа "Јован Јовановић Змај" Требиње, Октобарска бр.1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

"СВЕТИ РОМАН МЕЛОД"

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Наставник клавира и корепетиције ...................................... 1 извршилац,  4  часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2021/2022 г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у ЦШ Невесиње.

2. Наставник клавира и корепетиције...................................... 1 извршилац,  20  часова седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2021/2022. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

3. Наставник кларинета ...................................... 1 извршилац,  1 час седмично, на одређено вријеме – до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у  ПО Гацко.

4. Наставник хармонике ...................................... 1 извршилац,  2  часа седмично, на одређено вријеме – до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  Подручном одјељењу Гацко.

5. Наставник хармонике ...................................... 1 извршилац,  2  часа седмично, на одређено вријеме – до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у  ЦШ Невесиње.

6. Наставник флауте ....................... 1 извршилац, 7 часова седмично, на одређено вријеме - до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

7. Наставник гитаре ....................... 1 извршилац, 24 часа седмично, на одређено вријеме - до краја школске 2021/2022. г.), радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

8. Наставник виолине ....................... 1 извршилац, 1 час седмично, на одређено вријеме - до краја школске 2021/2022. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у Подручном одјељењу Гацко.

9. Наставник солфеђа ....................... 1 извршилац, 2 часа седмично, на одређено вријеме – до краја школске 2021/2022. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

10. Наставник камерне музике ....................... 1 извршилац, 8 часова седмично, на одређено вријеме – до краја наставног процеса у другом полугодишту школске 2021/2022. г.),  радно искуство, положен стручни испит, рад у централној школи Невесиње.

За све кандидате обавезан је рад у петодневној радној седмици.

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година;

- да је радно способан,

- увјерење да  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем.

Посебни услови:

1. и 2. дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – пијаниста.

3. дипломирани музичар – кларинетиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – кларинетиста.

4. и 5.  дипломирани музичар – акордеониста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – хармоникаш.

6. дипломирани музичар – флаутиста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – флаутиста,

7.  дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – гитариста,

 

8. дипломирани музичар – виолиниста, дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач – виолиниста,

9.  професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог, дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани црквени музичар или професор црквене музике и појања, дипломирани теоретичар умјетности – смјер музичка теорија и педагогија,

10. дипломирани музичар (сва извођачка усмјерења), дипломирани диригент.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених или фотокопија личне карте,

- увјерење о држављанству БиХ или РС

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- увјерење од суда да  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа)

-  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и оствареним најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  уколико је кандидат незапослен,

- увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Уколико се на конкурс не пријави лице са потребним радним искуством и положеним стручним испитом, комисија ће разматрати пријаве лица без радног искуства.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање од годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом о основном образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС" број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана 19.10.2021. године са почетком у 11 часова у просторијама школе на адреси Трг слободе  бб са свим кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве  обавиће се тестирање и интервју. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју те уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима могу се предати непосредно или послати поштом на наведену адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ "ЊЕГОШ"

БЕРКОВИЋИ

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1. Наставник  енглески језик, 4  часа  седмично, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом , на одређено вријеме, а најдуже  до 31.8.2022. године.                                                                                 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17, 31/18, 84/19,35/20  и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број  44/17, 31/18, 84/19  и 63/20).  Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених , којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992 . године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу  (за пријем у радни однос  лица са искуством),

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, те увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

Уз горе обавезну документацију потребно је доставити документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником.

1. Додатак дипломи, који садржи податке  о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, 

2. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                

 - Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се:

            -  20.10.2021. године, тестирање  у 8 часова, а интервју у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Његош" Берковићи.

- Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе,

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на  тестирање и интервју,                         

- Кандидати  ако се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.     

 - У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа  Основна школа "Његош" Берковићи , Берковићи бб,  88363 Берковићи                                                                                                           

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс  остаје  отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.     

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БИЛЕЋА

 

КОНКУРС

за попуну  радних  мјеста

1. Наставник енглеског језика – 1 извршилац на 4 часа  седмично са радним искуством од годину дана и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдаље до  31. 8.2022. године у ПО Мека Груда и

2. Школски психолог – 1 извршилац на 50% радног времена, са радним искуством од годину дана и положеним стручним испитом на неодређено вријеме.

 

Поред  општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. и 105.  Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) која су стека радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона  о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење  из тачке  4. и 5.  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон)  и документацију  којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  кандидата и то:

1) овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ  и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење у  стручној спреми и профилу траженим конкурсом,

7) увјерење о радном стажу/ радном искуству    издато од ранијег послодавца  код којег је кандидат био запослен:    

 - на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословнима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење  општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене  фотокопије (не старије од 6 мјесеци) свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20)  и Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.10.2021. године, тестирање у 11 часова, а интервју у 12 часова у просторијама школе.

Напомена: Кандидати су дужни у пријави на конкурс навести на које радно мјесто конкуришу (за наставника разредне наставе или водитеља продуженог боравка).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који испуњавају услове конкурса  неће  се посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писаним путем обавијестити све кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  слати на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава"Билећа, Херцеговачких устаника бб. 89 230 Билећа.

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ТРЕБИЊУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме, са пробним радом од 3 (три) мјесеца, на радно мјесто:

- Стручни сарадник –  1 (један) извршилац

1. Опис послова: 

Сарађује и помаже судијама у раду, израђује нацрте судских одлука, обавља и друге стручно помоћне послове под надзором и по упутствима предсједника суда с циљем припрема за вршење правосудне функције.

2. Општи услови за пријем у радни однос:

• да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

• да је старији од 18 година,

• да има општу здравствену способност,

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду,

• да није отпуштен из државног органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

3. Посебни услови:

• ВСС  - дипломирани правник са положеним правосудним испитом

• познавање рада на рачунару

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити фотокопије сљедећих документа:

• диплому о стеченом образовању (призната диплома уколико није стечена у Босни и Херцеговини или ако је стечена у ван територије бивше СФРЈ након 6. априла 1992. год). 

• личну карту или пасош

• потврду о положеном правосудном испиту

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Поднесена документација се неће враћати кандидатима.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на обрасцу, који се може преузети у просторијама суда и на интернет страници суда:окприв.суд- требиње.правосудје.ба.

Пријаву са пратећом документацијом доставити лично или путем поште на адресу:

          Окружни привредни суд у Требињу, Вука Караџића бр.6, 89101 Требиње

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове бити ће позвани на разговор са предсједником суда.

Изабрани кандидат је дужан да у року од 7 дана, од дана објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа, достави сљедећа документа (оригинал или овјерену фотокопију): диплому о завршеној стручној спреми, увјерење о положеном правосудном испиту, увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од 3 мјесеца), овјерену изјаву да није отпуштен из државног органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана