ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***************************

 

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 ФОЧА

                                                          

КОНКУРС

за  радна мјеста за друго полугодиште

школске 2020/21. године

 

  1. Наставник гитаре, на одређено вријеме, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - гитариста 1(један) извршилац - 24 часа;

 2. Наставник гитаре, до краја другог полугодишта школске 2020/21. године, завршена музичка академија и звање дипломирани музичар - гитариста  1 (један) извршилац - 14 часова;

   Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђеним Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 105. Закона о основном образовању и васпитању:

   -  имају ниво образовања - завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу стручну спрему;

   -  имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене  установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

    - да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

     - увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

   Уз пријаву на расписани конкурс (са биографијом), кандидати достављају сљедећа документа или овјерене фотокопије:

    1. Диплому о завршеном образовању;

    2. Родни лист;

    3. Увјерење о држављанству;

    4. Увјерење о положеном стручном испиту;

    5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставиће само изабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 

      У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14, 45/16 и 26/19 ), биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима.

      Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова по критеријумима утврђеним поменутим Правилником.

   

  Кандидати, уз потписану пријаву и документацију, треба да доставе и:

  -   Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, у форми увјерења или потврде, издате од завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

- Доказ о просјечној оцјени током студирања, у форми увјерења издатог од стране високошколске установе или додатком на дипломи о завршеном образовању;

- Доказ о оствареном  радном стажу (уколико има радног стажа), у форми увјерења издатог од стране васпитно-образовне установе или увјерење о стажу из кога се јасно види:

1)  Врста посла,

2) Степен стручне спреме и

3) Дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење о статусу ратног војног инвалида, уколико се ради о кандидату из те категорије;

- Увјерење о статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из те категорије;

      Кандидат доставља и овјерену фотокопију радне књижице.

      Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности, затражиће школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Достављена документација не може бити старија од 6 мјесеци;

- Уговор о раду почиње тећи од датума пријема;

- Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања;

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање;

- Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен на огласној табли школе, најкасније три дана прије прије заказаног интервјуа и тестирања;

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање;

- Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

- Тестирање кандидата и интервју обавиће се 18.1.2021. године у 10 часова у школи.

      

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа Фоча, ул. Немањина бб, 73 300 Фоча.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

ТРЕБИЊЕ

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радних мјеста на неодређено вријеме у

Окружном јавном тужилаштву у Требињу

 

I - Назив и позиција радних мјеста

 

- Возач – курир

 

Опис послова: управља службеним возилом, стара се о техничкој исправности, чистоћи и опреми возила, води књигу путних налога, сачињава мјесечни обрачун утрошка горива и мазива, обавља технички преглед и регистрацију возила, те обавља курирске послове, као и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови за обављање послова: ССС, положен возачки испит “Б” категорије, једна година радног искуства на пословима возача.

 

Број извршилаца: 1 (један)

 

II - Општи услови које сви кандидати морају испуњавати

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)  да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

III – Потребни документи и рок за пријаву на оглас

 

За испуњавање општих и посебних услова, кандидат сљедеће документе мора приложити у оригиналу или овјереној копији:

- увјерење о држављанству;                                                 

- извод из матичне књиге рођених;                                                

- увјерење да се не води кривични поступак;                      

- за испуњавање општег услова из тачке II - 5) доставља се овјерена писмена изјава кандидата;                                                          

- диплому о завршеној школи (овјерена копија дипломе или увјерење о завршеном школовању);                                                      

- потврду о радном искуству;                                              

- а доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење, доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.                   

 

Радни однос на неодређено вријеме ће се засновати након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата.

Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене овим огласом Комисија за избор ће обавити интервју, а све у складу са интерним актима Тужилаштва, о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су кандидати дужни навести у пријави.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у дневним новинама “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узети у разматрање.

 

IV – Адреса за подношење пријаве

 

Пријаву на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити Окружном јавном тужилаштву у Требињу на протокол или поштом, препоручено на адресу Требиње, улица Степе Степановића број 18 са назнаком:

Пријава на оглас “не отварати”.

***                                                                                                  

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

ФОЧА

 

 

КОНКУРС

за пријем радника на радна мјеста

 

 

1. Доктор медицине за предмете здравствене струке, 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави,  1 извршилац

2. Професор информатике и рачунарства 20 часова на одређено радно вријеме, са искуством и положеним стручним испитом до  31.8. 2021. године ...................................................................1 извршилац

3. Дипломирани инжињер шумарства за  стручне предмете шумарске струке - пракса - 6 часова на одређено радно вријеме до 31.8.2021. године са радним искуством и положеним стручним  испитом за рад у настави ................................................................................................1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16.), кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104., Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 32/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјерена фотокопија не смије бити старија од шест мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС или БиХ - увјерењем о држављанству;

- Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

- Да је радно способан - љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

            Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

 - Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити претходно наведена документа о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла) и овјерену фотокопију радне књижице;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца;

 - Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18,35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

            - Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор ће обавити тестирање и интервју дана 15.1.2021. године у 11 часова у просторијама школе.

 

           Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању  и/или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

           Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената који се не враћају.

           Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

           Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса.

           Пријаве слати, са назнаком: “За конкурс - не отварај”, на адресу: ЈУ Средњошколски  центар Фоча, Цара Душана 73., 73 300 Фоча.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана