ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.08.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

********************

***********************

ЈУ “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА” ГАЦКО

Немањина 5  

89240 Гацко

тел. 059/472 669

Ел.пошта: biblioteka.gacko@yahoo.com

    На основу одлуке Управног одбора  ЈУ “Народна библиотека” Гацко, Статута и Правилника о систематизацији радних мјеста,  УО расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме, на упражњено радно мјесто:

  1. Рачуновођа – шеф рачуноводства ............................. 1 извршилац

    Услови за пријем у радни однос:

   I – Општи услови:

     1. да је кандидат држављанин РС, односно БиХ,

     2. да је старији од 18 година,

     3. да има општу здравствену способност

     4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова шефа рачуноводства – рачуновође.

     5. да није отпуштан из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у РС или БиХ у периоду од три године од дана објављивања конкурса.

 II – Посебни услови:

     1. IV степен стручне спреме уз посједовање одговарајућег сертификата – лиценце,

     2. обученост за рад на рачунару,

     3. положен испит за сертификованог рачуновођу,

     4. једна година радног искуства на истим или сличним пословима.

 III – Опис послова;

     Обављаће послове и радне задатке у складу са Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ “Народна библиотека” Гацко.

IV – Уз пријаву кандидат је дужан да приложи:

1.  Извод из матичне књиге рођених,

2.  Увјерење о држављанству,

3.  Увјерење или диплому о завршеном степену образовања – (копија мора бити овјерена)

4.  Потврду о радном искуству,

5.  Увјерење о положеном стручном испиту,

6.  Личну изјаву овјерену од надлежног органа из тачке I став 4 и 5,

7.  Потврду са Завода за запошљавање о дужини чекања запослења,

8.  Потврде везане за питања бораца и инвалида рата од општинске надлежне службе

 

V – Изабрани кандидат ће послије избора а прије ступања на посао донијети увјерење из казнених евиденција надлежних за те послове.

VI – Доказ о здравственој способности доставиће само онај кандидат који буде изабран а прије ступања на посао.

- Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Народна библиотека” Немањина 5 Гацко, за конкурсну комисију,

- Конкурс је отворен  8 (осам) дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на огласној табли Заједнице за запошљавање Гацко.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати,

- Сви кандидати који испуњавају услове биће бодовани и позвани на интервју код конкурсне комисије,

- О времену интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СШЦ СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ”, ЉУБИЊЕ

Адреса, тел.: Светосавска 22, 059-621-213

е-mail: ss89@skolers.org

ЈИБ: 4401395750002 , Организациони код: 0805189

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и Одлуке о слободним радним мјестима бр. 266-1/20 од 3.8.2020. директор  центра  р а с п и с у ј е 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

На одређено вријеме за:

 

1. Професор музичка култура    2 часа  седмично  ......................... 1 извршилац без искуства до 31.8.2021. године

2. Професор економске групе предмета 3 часа седмично ........1 извршилац са  искуством и положеним стручним испитом  до 31.8.2021. године

3. Професор православне вјеронауке 5 часова у Љубињу ..........1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  до 31.8.2021. године

4. Професор православне вјеронауке 3 часа у Берковићима ..... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2021. године

5. Професор физике  5 часова седмично ....................... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 01/16 и 66/18 ) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, да је пунољетан, да је радно способан, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, кандидати  треба да испуњавају и посебне услове  из:

Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени  гласник Републике Српске”, бр.41/18)  члан 104. и  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15 ), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним  школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника  и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове конкурса.

Кандидати су дужни доставити доказе за испуњавање наведених  услова и то:                                                 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Увјерење суда да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент  (дипломе  стечене ван БиХ и  Републике Србије   послије  6. априла 1992. године треба да буду нострификоване),

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави  за  кандидате гдје се тражи искуство

- Пријаву  (потписану од стране кандидата )   са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном.

        - Љекарско увјерење , од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима се доставља након што кандидат буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа ( не старије од 6 мјесеци).

   - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за  кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;
   - Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19), те је за бодовање потребно доставити сљедеће документе.

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи на постоје подаци о просјеку оцјена),

У изузетним случајевима , уколико кандидат из оправданих разлога на може прибавити документ о просјеку оцјена током студирања, просјечна оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (након стицања стручне спреме тражене конкурсом),

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла ( за кандидате са искуством),

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

-  Увјерење општинског органа управе надлежног  за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената ( не старије од 6 мјесеци) и те копије  неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће објавити на огласној табли школе 15.8.2020. године и  до тада пријаве треба да буду у школи.

Са кандидатима  који су благовремено доставили пријаве и  испуњавају  услове конкурса  обавиће се тестирање и интервју 17.8.2020. године  у  просторијама школе у  године у 10  сати.

Кандидати се неће посебно позивати и они који се не појаве на  тестирању у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са одговарајућом документацијом лично или путем поште доставити на адресу  Јавна установа Средњошколски центар  “Светозар Ћоровић”,   Светосавска 22, Љубиње са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

АД “ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА”

НЕВЕСИЊЕ

Тел. 059601190

Моб.тел. 065475000

                                                ОГЛАС

 

 АД “Ветеринарска станица” Невесиње расписује конкурс ради пријема на радно мјесто:

- Дипломирани ветеринар (м) .

Услови конкурса:

- није потребно искуство (кандидати са искуством имају предност)

- посједовање возачке дозволе Б категорије.

 

 

 

                                                                                                           

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана