ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

******************

 

Град Требиње  

 

На основу тачке I Одлуке о поништењу дијела јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач град Требиње (“Службени гласник града Требиња”, број 3/19), а у вези са тачком 15. Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач град Требиње (“Службени гласник града Требиња”, број 4/17), објављује се

 

 

ПОНИШТЕЊЕ

дијела јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач град Требиње

 

 

Поништава се дио јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач град Требиње, број 09-013-259/18, објављеног у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 97/18 и 100/18 и дневним новинама “Глас Српске”, од 17.10.2018, 20. и 21.10.2018. и 30.10.2018. године, у дијелу који се односи на упражњене позиције, и то за:

 

1.  Директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце “Наша радост” Требиње,

2.  Директора ЈУ “Центар за социјални рад” Требиње,

3.  Директора ЈУ “Дом младих” Требиње,

4.  Директора ЈЗУ “Апотека” Требиње.

*************

 

ЈУ ОСНОВНА  МУЗИЧКА   ШКОЛА СВЕТИ РОМАН  МЕЛОД”

НЕВЕСИЊЕ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I - Школски одбор расписује јавни конкурс за избор и именовање  директора ЈУ Основне музичке школе “Свети Роман Мелод” Невесиње

II – Опис послова

Директор организује и руководи процесом рада и пословања установе, представља и заступа установу, одговоран је за законитост рада и обавља друге послове у складу са законом, статутом и другим актима установе.

III – Мандат директора траје четири године.

IV – Општи услови

-  да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

-  да је старији од 18 година

-  да има општу здравствену способност

-  да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана обављања јавне функције;

-  да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V – Посебни услови

1. завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

2. најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе о високој стручној спреми

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

4. да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи

 

VI – Потребна документа

Уз пријаву, кандидати достављају доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству;

3. диплому о завршеној стручној спреми (диплома уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Србије или на територији бивше СФРЈ након 6. априла 1992. године морају бити нострификоване у складу са прописима о високом образовању у БиХ),

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе о високој стручној спреми,

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6. увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Увјерење из тачке VI подтачка 6. школа ће прибавити по службеној дужности за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

На мјесто директора могу конкурисати лица обухваћена чланом 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању  (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18)

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова  достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији  и не смију бити старији од шест мјесеци.

Сви кандидати ће писменим путем бити обавијештени о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од пријема одлуке.

VII – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу предати непосредно или путем поште, на адресу ЈУ Основна музичка школа “Свети Роман Мелод” Невесиње, Трг Благоја Паровића бб, 88 280 Невесиње, са назнаком “За конкурс”.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана