ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

 ФОЧА

КОНКУРС

за пријем радника

1. Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом на неодређено вријеме .................................................................................................. 2  извршиоца

 

2. Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом на одређено вријеме (до повратка са боловања) .................................................. 1 извршилац

 

3. Дипломирани васпитач – приправник на одређено вријеме ............... 1 извршилац

 

 

II Опис послова

 

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Фоча.

 

III Општи услови

 

- Да је држављанин РС, односно БиХ;

- Да је старији од 18 година;

- Да има општу здравствену способност за рад са дјецом;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

 

IV Посебни услови

 

Кандидати треба да испуњавају и услове из члана 2. став (2) Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама (“Службени гласник Републике Српске” 110/13):

- ВСС - први циклус студијског програма са најмање 180 ETCS бодова или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача; (за радно мјесто под редним бројем 1, 2 и 3)

- Положен стручни испит; (за радно мјесто под редним бројем 1 и 2)

- Познавање рада на рачунару; (за радно мјесто под редним бројем 1, 2 и 3)

- Да се налази на евиденцији Завода за за запошљавање Републике Српске (за радно мјесто под редним бројем 3)

V Потребна документација

Уз пријаву на конкурс (са биографијом) , потписану од стране кандидата који се пријављује кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

За радно мјесто под редним бројем 1 и 2

 

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о завршеној стручној спреми - први циклус студијског програма са најмање остварених 180 ETCS бодова или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа)

- Увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

- Доказ /сертификат о познавању рада на рачунару

 

За радно мјесто под редним бројем 3

 

- Увјерење о држављанству

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплома о завршеној стручној спреми – први циклус студијског програма са најмање остварених 180 ETCS бодова или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа)

- Увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

- Доказ /сертификат о познавању рада на рачунару

- Увјерење/потврда од стране Завода за запошљавање Републике Српске да је кандидат у евиденцији незапослених лица

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

VI Рокови

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VII Остале одредбе

 

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.2.2020. у 12 часова у просторијама установе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве се могу доставити путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” Фоча, ул. Немањина бб, 73300 Фоча, препоручено или лично, сваки радни дан од 8 до 16 часова са назнаком “пријава на конкурс”.

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

***

ЈУ СШЦ  “ПЕРО СЛИЈЕПЧЕВИЋ”

 ГАЦКО

 

                                                   

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1.  Професор психологије ...... 1 извршилац (4 часа седмично), одређено вријеме до     повратка  радника са функције ,

2.  Професор православне вјеронауке ..... 1 извршилац (8 часова седмично), неодређено,

 

     Радно искуство  у занимању траженом конкурсом - 1 год. дана и положен стручни

     испит  за рад у образовно –васпитном  процесу.

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр: 1/16 и  66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр: 41/2018) ; Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” бр: 29/12; 80/14 и 83/16) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр: 34/15 и 83/15).

Процедура пријема наставника биће обављена у складу са одредбама Правилника о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.                      (“Службени гласник Републике Српске” бр: 24/19 ) .

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана)  на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

 

- За испуњеност општих услова:

 

1. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

2. Увјерење о држављанству;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.  Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.

4. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Увјерења под тачком 4. и 5. за изабраног кандидата по конкурсу школа ће прибавити од надлежног органа  службеним путем , а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против кандидата –учесника конкурса није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

-  За испуњеност посебних услова:

 

1. Диплому о завршеном високом образовању у трајању од 4 године (240 ECTS бодова) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент. Дипломе стечене послије 6. априла 1992. године ван БиХ и Републике Србије треба да буду нострификоване;

2. Увјерење о просјечној оцјени током студирања или додатак дипломи, које издаје високошколска установа ( уколико просјек није уписан у дипломи);

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу ;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита  или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5. Увјерење или потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (након стицања стручне спреме тражене конкурсом), коју издаје Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла, Уколико је кандидат  радио са непуним  радним временом то радно вријеме   прерачунати у пуно .

7. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца ;

9. Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнут на огласној табли школе три дана прије заказаног термина за тестирање и интервју.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање. Интервју и тестирање обавиће се у просторијама школе дана 19.2.2020. год. са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а уколико се не појаве у заказано вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати прилажу овјерене фотокопије докумената и  исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве на конкурс са неопходним документима могу се доставити у року остављеном конкурсом лично у секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ  Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко, ул. Солунских добровољаца број 24.  Гацко.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана