ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Т  Р  Е  Б  И Њ Е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.       Наставник разредне наставе, на неодређено вријеме, ..... 2 извршиоца

2.       Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2019. .............

                                                                                                                            1 извршилац,

3.       Наставник математике за рад у подручном одјељењу Ластва, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године са нормом од 8 часова седмично ..................................................................................................

1 извршилац,

4.       Специјални  едукатор-рехабилитатор, смјер логопедија, на одређено  вријеме до 31.8.2019. године са радним временом од 4 сата дневно,

.................................................................................................................1 извршилац

5.       Наставник информатике, на одређено вријеме до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже до 1.3.2019. године, са нормом од 16 часова седмично .............................................................................. 1 извршилац

6.       Педагог, водитељ у продуженом боравку на одређено вријеме до 30.6.2019. године   ................................................................................. 1 извршилац

7.       Психолог, на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним временом од 4 сата дневно ............................................................... 1 извршилац

                                                                 

■ На сва  радна  мјеста  примају се  кандидати са положеним стручним испитом  и радним искуством од годину дана на пословима радног мјеста за које подносе пријаву.

■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18).

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17,31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи - члан  (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14, 45/16).

Уз ПОТПИСАНУ ПРИЈАВУ од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису

 издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

 ■ Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и  врсте стручне спреме.

4. Овјерену фотокопију Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци о психофизичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран. Прихвата се само љекарско увјерење које изда надлежна здравствена установа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

▪ Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

▪ Тест и интервју  само за кандидате који испуњавају услове конкурса, са потпуном  документацијом и благовременом пријавом обавиће се у просторијама школе како слиједи:

■ Уторак, 14.8.2018. године:

    ● за радно мјесто наставника информатике:

     У 8 часова  - тест,

     У 14 часова - интервју

    ● за радна мјеста наставника  разредне наставе:

     У 9 часова  - тест,

     У 10 часова - интервју

Напомена: Прва два кандидата са ранг листе кандидата, биће примљени у радни однос на неодређено вријеме

   ● за радно мјесто специјални едукатор и рехабилитатор – логопед:

   У 12 часова - тест

   У 13 часова - интервју

■ Сриједа, 15.8.2018. године:

  ● за радно мјесто педагога-водитеља у продуженом боравку:    

   У 8 часова - тест

   У 9 часова - интервју

●за радно мјесто наставника математике:

  У 10 - тест

  У 11 - интервју

●за радно мјесто психолога:

  У 12 - тест

  У 13 - интервју

■ Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати  на тест и интервју,  а ако се не појаве на  тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај” Требиње, Октобарска бр. 1

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати  у разматрање.

Конкурс остаје отворен  8 (осам) дана од дана објављивања.

*********************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ”  ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1.       Професор математике  – 4 часа – на одређено вријеме,                                    најдуже до 31.8.2019. године.

2.       Професор демократије и људских права – 2 часа – на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године.

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних  сарадника у Гимназији („Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом)  доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 102. Став 4. Закона о средњем образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју  са кандидатима обавиће се у сриједу, 15.8.2018. године, са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервјуу сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Гимназија “Јован Дучић”, Вожда Карађорђа 1, 89 101 Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за пријем наставника на одређено радно вријеме са радним искуством у настави

и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

1.       Професор биологије, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 8 наставних часова недељно, до повратка раднице са боловања.

2.       Дипломирани инжењер пољопривреде, 1 извршилац, са радним искуством у настави и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 6 наставних часова практичне наставе недељно за занимање пекар  и 6 наставних часова  практичне наставе недељно за занимање агротуристички техничар, до краја школске године, 31.08.2019.

За наставника у средњој школи може бити изабрано лице које испуњава опште услове утврђене Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 1/16) и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” бр. 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса становања и контакт телефон) кандидати су обавезни да доставе сљедећа документа којима доказују испуњеност општих услова конкурса:

1.       Увјерење о држављанству;

2.       Извод из матичне књиге рођених;

3.       Љекарско увјерење о радној способности кандидат доставља након што буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде одабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни да доставе и сљедећа документа којима доказују испуњеност посебних услова конкурса:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (уз диплому приложити рјешење о признавању високошколске исправе уколико је стечена ван Босне и Херцеговине и Републике Србије након 6. априла 1992. г.).

2.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа остварена по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме неопходно је прерачунати у пуно радно вријеме.

Кандидати такође достављају и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи:

1.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2.       Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју издаје Завод за запошљавање,  уколико се кандидат налази на тој евиденцији;

3.       Овјерена фотокопија радне књижице;

4.       Увјерење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

5.       Увјерење о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен;

6.       Увјерење о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико је кандидату такав статус утврђен.

Пријаву на конкурс (са назнаком “Пријава на конкурс за запошљавање”) и потребна документа кандидати су дужни да доставе лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар средњих школа Требиње, Вожда Карађорђа бр. 1, 89101 Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем проф. биологије биће обављен интервју и стручно тестирање дана 16.8.2018. у 8 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем дипл. инжењера пољопривреде биће обављен интервју и стручно тестирање дана 17.8.2018. у 8 часова у просторијама ЈУ Центар средњих школа Требиње.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, односно уколико се не појаве у назначеном термину сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Потврде и увјерења не смију бити старија од 6 мјесеци.

Неблаговремене пријаве и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове конкурса неће се разматрати.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се и пријаве кандидата без искуства.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ЈУ ОШ “РИСТО ПРОРОКОВИЋ”

НЕВЕСИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник руског језика - 20 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 6.11.2018. године................                      1 извршилац

2.       Наставник руског језика - 16 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на неодређено вријеме............ 1 извршилац

3.       Наставник француског језика - 10 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године................                        1 извршилац

4.       Наставник географије - 18 часова редовне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године

5.       Наставник разредне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка радница са породиљског боловања, а најдуже до 1.4.2019. године ................                                   2 извршиоца

6.       Наставник разредне наставе - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2019. године................                          1 извршилац

НАПОМЕНА: Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18) - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначени адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања одговарајуће стручне спреме;

6. Увјерење о положеном стручном испиту;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се виде врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

-  Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 14.8.2018. године у 9 и 10 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Ристо Пророковић” Невесиње, ул. Обрена Ивковића б.б., 88280 Невесиње, са назнаком ЗА КОНКУРС.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БИЛЕЋА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       наставник разредне наставе - 3 извршиоца, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  до 31.8.2019. године,

2.       наставник разредне наставе - водитељ у продуженом боравку, 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, са непуним радним временом, односно 50% радног времена на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства,

3.       педагог - водитељ у продуженом боравку, 1 извршилац, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставног процеса школске 2018/19. године,  и

4.       наставник музичке културе - 1 извршилац на 18 часова редовне наставе седмично, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

Поред  општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати су дужни доставити документацију на основу које доказују испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:                                                               

1)      увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ,

2)      извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису стечене  у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, морају бити нострификоване),

4)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за  незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица),

7)      увјерење о радном стажу издато од васпитно-образовне установе/послодавца, код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу, а које се тражи овим конкурсом на који се кандидат пријављује, 

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се виде врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци од  надлежне  здравствене установе  о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа. 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 14.8.2018. године, тестирање у 9 часова, а интервју у 10 часова.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Билећа, Херцеговачких устаника б.б.

                                                                                                                                                            

      *********************

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЉУБИЊЕ

КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста

За школску 2018/19. годину

 

1. Наставник  математике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 4 часа

2. Наставник физике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 10 часова

3. Наставник техничког образовања - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 8 часова

4. Наставник разредне наставе - 4  извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом,  на одређено вријеме до 31.8.2019. године                                                                                                

Општи и посебни услови за пријем у радни однос Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16 ) .                                                    

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18). 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначени адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:  

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,            

 2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                   

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992. године морају бити нострификоване),                                                                      

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица с искуством),                                                     

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,                                                                                                      

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                              - на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                             - на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                         

 - на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                   

Из увјерења треба јасно да се виде врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                  

Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и  интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 14.8.2018. године у 9 часова (тестирање) и 10 часова (интервју), у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                    

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:                                                                                              

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Љубиње

Улица Светосавска број 23       88380 Љубиње                                                                                                    

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.     

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник математике - 12 часова у настави на неодређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник музичке културе - 10 часова у настави на неодређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом;

3. Наставник физике - 14 часова у настави на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник њемачког језика - 20 часова у настави на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Наставник техничког образовања - 2 часа у настави на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

6. Наставник физичког васпитања - 8 часова у настави на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом;

7. Водитељ продуженог боравка - 2 наставника разредне наставе на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/19. години са радним искуством и положеним стручним испитом;

8. Водитељ продуженог боравка - наставник српског језика на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/19. години са радним искуством и положеним стручним испитом.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тест за водитеље продуженог боравка ће се обавити у уторак, 14.8.2018. године, у 9 часова у просторијама школе, а интервју у 10 часова, тест за све остале наставнике је у сриједу, 15.8.2018. године у 12 часова, а интервју у 13 часова.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ “Свети Василије Острошки”, Горичка бр. 19, Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник математике - 16 часова - на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

2. Наставник техничког образовања - 16 часова - на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се у сриједу, 15.8.2018. године са почетком: тестирање у 8 часова, а интервју у 9 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић”, Милоша Црњанског бр. 4, Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

****************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник разредне наставе - 6 (шест) извршилаца:

3 (три) извршиоца на неодређено вријеме,

3 (три) извршиоца на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Прва три кандидата са ранг листе биће примљена на неодређено вријеме, а сљедећа три на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

- Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

- Уколико за поменута радна мјеста не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим да ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09 и 86/10) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 45/16).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон, кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом,

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) доставиће кандидати који буду изабрани,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. Став 5. Закона о основном образовању и васпитању (школа ће службеним путем тражити за кандидате који буду изабрани, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене.

- Тестирање и интервју са кандидатима обавиће се у уторак, 14.8.2018. године, са почетком: тестирање у 9 часова, а интервју у 10 часова, у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић”, Милоша Црњанског бр. 4, Требиње.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

**************

             

ЈУ  ОШ “СВЕТИ САВА” ГАЦКО

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

за школску 2018/19 годину

1. Наставник или проф. разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице  са трудничког боловања,

2. Наставник или проф. разредне наставе - 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом до 31.8.2019. год.

3. Наставник или проф. разредне наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме.

4. Наставник или професор математике - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на - 8 часова седмично на неодређено радно вријеме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 45/16).                                              

            Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31 /18).  Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                          

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:     

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,                

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које приложе само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правосудном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа  ће прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме  које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла  1992. године морају бити нострификоване),

2. Увјерење о положеном стручном испиту  за  рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),                                                 

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,                                                                                                     

4. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                           

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање кандидата  ће се обавити у уторак, 14.8.2018. г. са почетком у 9 сати, а интервју ће се обавити истога дана са почетком у 10 сати. (односи се на кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се  у просторијама школе).

- Кандидати који испуњавају услове  неће се посебно позивати на   тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                        

 У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Гацко

Улица Видовданска 29,

89 240  Гацко

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

********************

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН”

КАЛИНОВИК

КОНКУРС

1. Наставник хемије 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019.

У радни однос се примају лица са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник  Републике Српске”, бр.44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  РС” бр.77/09, 86/10 и 25/14). За радна мјеста потребан је одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма  и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно висока или виша стручна спрема.

1.  Потребна документација:

• Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерену фотокопију дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак  дипломи  о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе) ,

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

• Потврду  о положеном стручном испиту

• Потврду о радном искуству код ранијег послодавца.

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/14 и 45/16)

Тестирање ће бити обављено 14.8.2018. године са почетком у 10  часова у просторијама школе

Интервју ће бити обављен: 14.8.2018. године са почетком у 11  часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу:

ЈУ Основна школа “Љутица Богдан”, Српских добровољаца број 5,  

71230 Калиновик.       

***************                                 

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА “ТРЕБИЊЕ”

 ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за школску 2018/19. годину

1. Професор гитаре – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме;

2. Професор хармонике – 1 извршилац – 11 часова– на одређено вријеме;

3. Професор виолине – 1 извршилац – 12 часова – на одређено вријеме;

4. Професор виолончела – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме;

5. Професор клавира - 3 извршиоца - 2 извршиоца пуна норма и 1 извршилац пола норме -  на одређено вријеме;

6. Професор теоретских предмета - 1 извршилац - пуна норма - одређено вријеме (до повратка раднице са боловања);

7. Професор соло пјевања – 1 извршилац – пола норме - одређено вријеме;

      I    Општи услови:

- да је држављанин РС и БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену и психофизичку способност

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      II    Посебни услови:

 Поред општих, кандидати су дужни испунити и посебне услове и то кандидат под редним бројем:

      1.   дипломирани музичар - гитариста

      2.   дипломирани музичар - акордеониста

      3.   дипломирани музичар – виолиниста

      4.   дипломирани  музичар –виолончелиста

      5.   дипломирани музичар – пијаниста

      6.   дипломирани музички педагог

      7.   дипломирани музичар – соло пјевач

        

Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за рад у настави осим за  кандидата под редним бројем 5. - дипломирани музичар пијаниста. Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искустава и положеног стручног испита за рад у настави.

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз  пријаву  на конкурс, кандидати су дужни доставити  доказе о испуњености општих и посебни услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење да је радно способан, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности;

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6. овјерену копију дипломе;

7. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена, уколико просјек оцјена није наведен у дипломи;

8. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

9.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

               

10. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

12. увјерење општинског градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 13.8.2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појаве сматрат ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића  бб, Требиње - са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

                                                                                                                                                                         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана