ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Прњавор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Прњавор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*************

****************

 

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

 

ДОСИТЕЈЕВА ББ

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА       

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник физике, 7 часова, на одређено вријеме од 20.1.2020. до 31.8.2020. године приправник ............ 1 извршилац

2. Наставник за предмет: основи електротехнике, 4 часа, на одређено вријеме од 20.1.2020. до 31.8.2020. године, приправник,  ........................ 1 извршилац

3. Наставник за предмет: електротехнички материјали, 2 часа на одређено вријеме од 20.1.2020. до 31.8.2020. године, приправник ........................................ 1 извршилац

4. Наставник демократије и људских права, 9 часова ........... на одређено вријеме од 20.1.2020. до 31.8.2020. године, приправник, ...................... 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) слиједећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем .

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, а увјерење под бројем 6. обавезно доставља кандидат који се јавља на конкурс.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и документацијом на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена , а у изузетним случајевима , уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документе , просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Напомена:Уколико се на конкурс не пријаве лица без искуства, разматраће се пријаве лица са искуством уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса .

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за пријем радника ће дана, 17.1.2020. године обавити тестирање са почетком у 9 а интервју са кандидатима са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса .

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставника исламске вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, с радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању .

 Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

Потребна документација

Уз обавезно потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

3)      Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5)      Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6)      Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

И Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ул. Вука Караџића 16, 79101 Приједор, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 16.1.2020. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 16.1.2020. године са почетком у 10.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа седмично, 1 извршилац за лице са искуством.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању , кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи , кандидати су обавезни приложити :

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеном стручном испиту,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

12. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

14.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Увјерења из тач. 4 и 5 школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 17.1.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе, са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

 Пећани бб

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем наставника

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, приправник.

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у струци, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење ће школа прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.1.2020. године са почетком у 9 сати у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу у затвореној коверти или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, Пећани бб, Приједор, са назнаком “за конкурс”.

***

“СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР” У ПРИЈЕДОРУ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор стручних предмета здравствене струке- доктор медицине - 18 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

2. Професор стручних предмета здравствене струке- доктор медицине - 20 часова, 1 извршилац, приправник, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2020. године,

3. Професор стручних предмета хемијске струке - 18 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

4. Професор стручних предмета грађевинске струке – дипломирани инжењер архитектуре - 7 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

5. Наставник исламске вјеронауке – 2 часа, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

На основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из посебног регистра за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а она подразумијева:

1)      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто под редним бројем 5. (наставник исламске вјеронауке),

4)      Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5)      Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радно мјесто под редним бројем 5. (наставник исламске вјеронауке), а које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Увјерење под редним бројем 2. и 4. из посебних услова треба да доставе кандидати за радно мјесто које захтјева положен стручни испит за рад у образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште препоручено на сљедећу адресу:

са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање .

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 23.1.2020. године (четвртак) у 12 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

***

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Центар “Сунце” Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

II – Опис послова

Директор Центра руководи радом Центра и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности Центра. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор Центра одговоран је и за обављање осталих послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра.

III – Мандат

Директора Центра именује Влада Републике Српске на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од момента ступања на дужност.

IV – Статус

Директор Центра заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Центра те Правилником о раду.

V – Услови учешћа на конкурсу

За директора Центра може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра, и то:

- Општи услови:

- Да је држављанин Босне и Херцеговине

- Да је пунољетан

- Да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту

 

 

- Посебни услови

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Да има предложен програм рада и да се истиче својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе и

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем контакт телефона, дужни приложити:

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ( не старије од 6 мјесеци ),

- диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

- потврду, односно увјерење којима се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- потврду да кандидат испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

Сва документа која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или овјерене копије, и неће се враћати кандидатима.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора Центар ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Центар “Сунце” Приједор, Краља Александра бр. 6 са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора Центра, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Центар “Сунце”Приједор у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

 79101 Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

 

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VII - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

5. Диплома о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Потврда, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

8. Увјерење, односно потврда да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

9. Приједлог програма рада за мандатни период,

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата,

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

12. Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ и

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

Сва документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

VIII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор, Ул. Вука Караџића бр.16, 79101 Приједор са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ)”. На полеђини коверте навести име презиме и адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

IX - Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана