ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**********************

**********************************

                                                           

ЈУ ОШ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ", КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129, 79263 Оштра Лука

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник хемије - 4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

 

 

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у четвртак, 21.11.2019. године, у 9 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа "Јосиф Панчић" Козица, Доња Козица бр. 129, 78204  Бронзани Мајдан, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД

Николе Пашића 13

79220 Нови Град

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник математике, 16 часова, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс кандидат је дужан доставити овјерене копије сљедећих докумената:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Извод из Матичне књиге рођених,

4. Увјерење о држављанству,

5. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

6. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Ово увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

7. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем прије заснивања радног односа).

Кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за лица која се налазе на тој евиденцији;

 

3. Увјерење о радном искуству код ранијег послодавца, које траба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулих бораца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју дана, 18.11.2019. године (понедјељак), у 11 часова у просторијама централне школе на адреси Николе Пашића 13, Нови Град.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс за попуну упражњеног радног мјеста с назнаком радног мјеста – НЕ ОТВАРАТИ".

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс Комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

          На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, начелник општине Нови Град д о н о с и

ОДЛУКУ

о поништењу јавног конкурса

Члан 1.

          Поништава се јавни конкурс објављен 16.10.2019. године у дневном листу "Глас Српске", који се односи на пријем приправника у Општинску управу општине Нови Град из разлога неправилности у тексту јавног конкурса.

Члан 2.

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у дневном лису "Глас Српске".

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Психолог, на одређено вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдуже до 27.10.2020. године, пуна норма, 1 извршилац за лице са искуством.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни да приложе:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

12.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

14.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Увјерења из тач. 4 и 5 школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 22.11.2019. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе, са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана