ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************

****************************

 ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

 Ул. Николе Пашића бр.4

 79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

I – Предмет

          Школски одбор, расписује конкурс за избор директора ЈУ Електротехничка школа Приједор.

II – Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад оговара Влади, Школском одбору и министру. ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР, Ул. Николе Пашића бр.4, 79101 Приједор

          Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III – Мандат

          Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност (предвиђено 2.7.2021. године).

          Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

          На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV – Статус

          Директор школе заснива радни однос и сва права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, Посебним  колективним уговором за запослене у области образовања и културе и Статутом школе.

V – Услови за учешће на конкурсу

          За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о условима и начину избора директора школе и то:

1. Општи услови

- да је држављанин РС, односно БиХ;

- да је старији од 18 година;

- да има општу и здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту;

2. Посебни услови

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

          Поред општих услова и посебних услова, за директора школе не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Сукоб интереса

          Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VII – Потребна документација

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

5. Диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. Потврду, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

8. Овјерену изјаву да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише;

9. Приједлог програма рада за мандатни период;

 

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца);

12. Овјерену изјаву да се на кандидате не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

          Документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе  са назнаком “Јавни конкурс за избор директора  (НЕ ОТВАРАТИ). На полеђини коверте навести име, презиме и адресу становања кандидата. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

IX – Напомене

          Школски одбор ће разматрати пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

          Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

ОДЛУКА

о поништењу  јавног конкурса за  избор  директора  ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Козарска  Дубица

I

Поништава  се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” у Козарској Дубици, објављен дана 24.3.2021. године у листу “Глас Српске”  и на сајту Завода за запошљавање Републике Српске.

II

          Све приспјеле пријаве ће бити враћене неотворене пошиљаоцима.

III

                Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

 ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР” У ПРИЈЕДОРУ

 Николе Пашића број 2

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

- Професор стручних предмета здравствене струке - доктор медицине - 20 часова, 1 извршилац, приправник, на неодређено вријеме;

- Професор стручних предмета здравствене струке - доктор медицине - 20 часова, 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 17.8.2021. године,

На основу члана 5. Правилника о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван  правоснажном  пресудом  за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење  о подацима из посебног регистра за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а она подразумијева:

1. Овјерену фотокопију  дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење  високошколске  установе  о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског  органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног  инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште адресу школе, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста (обавезно навести радно мјесто на које се конкурише) - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.           

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање .

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, ће се обавити дана 22.4.2021. године (четвртак) у 11 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор”' у Приједору.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу најкасније 3 дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената  и те копије неће бити враћене  кандидатима.

Школа ће обавијестити кандидате који испуњавају услове конкурса о извршеном избору кандидата по конкурсу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана