ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*********************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН”

Бранислава Нушића бр.9

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I -  Општи услови

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност

II - Посебни услови

За директора школе може бити изабрано лице које:

1. има завршен најмање први циклус студија  у  трајању од најмање четири  године и  остварених  најмање  240 ECTS бодова или еквивалент,

2. има најмање пет година радног искуства  као  стручни  сарадник или  наставник   на предметима који  се  изучавају у  школи након стицања дипломе,

3. није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити  је против њега покренут  кривични поступак  за  дјела  учињена   против  достојанства  личности,  морала,  службене  дужности, полног  интегритета, злостављања  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

5. испуњава услове за  радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

III - Потребна документација

      Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе (овјерене копије или оригинале) о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности за рад - не старије од 6 мјесеци,

4. диплому о завршеној стручној спреми,

5. увјерење да  има  најмање пет година радног искуства  као  стручни  сарадник или  наставник   на предметима који  се  изучавају у  школи   након  стицања  дипломе,

 

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за  дјела  учињена  против  достојанства  личности,  морала,  службене дужности, полног  интегритета, злостављања  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. програм рада у наредном четворогодишњем периоду,

9. увјерење да испуњава  услове за радно мјесто наставника и  стручног сарадника у  школи  у  којој  конкурише,

10. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

IV - Директор школе се именује на период од 4 (четири) године.

V -  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама.  

VI - Школски одбор ће писменим путем обавијестити учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

 VII - Пријаве са потпуном документацијом доставити на адресу школе са назнаком “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Достављена документа се не враћају кандидатима.

***

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

 Николе Пашића бр. 2

 79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор стручних предмета прехрамбене струке, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 8 часова седмично, 1 извршилац, за лице са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни да приложе:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

 

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу,

10. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о: врсти посла које је радник обављао, степену стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла. (уколико је радник радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.),

13. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

15. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Увјерења из тач. 4 и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 16.4.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

КОМПАНИЈА CLACEDONIA GROUP  

ПРОИЗВОДНА ЈЕДИНИЦА BYTRES ДОО,

РАШКОВАЦ ББ, Приједор

ТРАЖИ

- Раднике за рад у производњи - више извршилаца Приједор

Опис посла

Рад у производњи - шивање штрампли

Услов

- искуство није неопходно

Нудимо

1. Обуку кандидата

2. Пријава на пуно радно вријеме

3. Плаћен топли оброк

Пријаве за посао: Радници за рад у производњи Приједор слати путем опције

(mail: posao@ellatextile.ba ) или лично на адресу: Bytres  доо, Рашковац бб, Приједор.

***

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ” КОЗИЦА

 ул. Доња Козица бр. 129

 78 204 Бронзани Мајдан

                                                        ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ  ОШ “Јосиф Панчић”, Козица

I - Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Јосиф Панчић”, Козица, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Јосиф Панчић”, Козица, општина Оштра Лука.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду , Законом о основном васпитању и образовању, Правилника о условима и поступку избора и разрешења директора основне школе  и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ;

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту.

   

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става;

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI - Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то :

1. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);

5. Диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. Потврду, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца), школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата а прије ступања на дужност;

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца);

12. Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

13. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

 

 

14. Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Документа се достављају у оригиналу или као овјерене  копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.     

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се  могу доставити  лично или  поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић”, Козица, ул. Доња Козица бр. 129, 78 204 Бронзани Мајдан, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ)”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ, путем Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

VIII – Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Јосиф Панчић”, Козица, у року од осам (8) дана од дана пријеме одлуке.   

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРИЈЕДОР

ул. Занатска бр. 20.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Назив радног мјеста

1. ИКТ службеник - ТЦМС администратор .............................................. 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

Услови за заснивање радног односа

        1. Општи услови:

          - да је држављанин БиХ,

          - да је пунољетан,

          - да има општу здравствену способност,

          - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини

неподобним за обављање послова у државном органу,

            - да се против њега не води кривични поступак.

 

        2. Посебни услови

 

           - Висока стручна спрема електротехничког

или другог одговарајућег смјера;

           - Једна година радног искуства на истим или

пословима из области информационих технологија;

           - Познавање рада на рачунару.

 

  Потребни документи

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи оригиналне или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

          - увјерење о држављанству; (не старије од 6 мјесеци)

           - извод из матичне књиге рођених; (не старије од 6 мјесеци)

           - увјерење да кандидат није осуђиван; (не старије од 6 мјесеци)

           - увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

          - диплома о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС и   БиХ у складу са законом о високом образовању.

          -    увјерење или потврда о радном искуству.

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично у канцеларију број 402 или поштом на адресу Окружног јавног тужилаштва Приједор.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и ЗЗЗ Филијала Приједор.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју.

О датуму и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

 ИНДУСТРОПРОЈЕКТ АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ  И  КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР

 ул. Вожда Карађорђа бр. 14    

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС). .........................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехнички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

 

2. Дипломирани инжењер грађевине – хидро смјер (ВСС) ................  1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине – смјер нискоградња (ВСС) ...... 2 извршиоца

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације

 

4. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ......... 1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен машински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

 

Мјесто рада: Бањалука или Приједор

Плата је 2.000,00 КМ

                 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба да достави:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ  о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

   Напомена

 Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана