ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***************

“H&G” ДОО БАЊАЛУКА

Ул. Алексе Дундића бр.8

78000 Бањалука

 

расписује 

                                                               КОНКУРС

 

1. Електроинсталатер .................................................  10 извршилаца

Општи и посебни усови за пријем у радни однос:

- Електроинсталатер са искуством

- По могућности возачка дозвола Б категорије

Рад на неодређено вријеме

Мјесто рада: Бањалука

 

Незапослена лица пријаве могу послати на mail адресе hig@teol.net  или hig.bl@gmail.com  и на број телефона 065/342-775

Конкурс отворен до 22.6.2020.

***************

ЈУ ОШ “БОРИСАВ СТАНКОВИЋ”

Ул. Ивана Косанчића 2

78000 БАЊАЛУКА

Расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе

Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука

 

 

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о  основном васпитању и образовању.

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти поштом препоручено на адресу школе, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић”  Бањалука.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Борисав Станковић” Бањалука у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО БАЊАЛУКА

Ул. Владике Платона бб

78000 Бањалука

објављује:

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

I - Назив и позиција радног мјеста

 

     1. Стручни сарадник ................... број извршилаца 1 (један)

- радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

2. Референт за пријем и отпрему поште ……….. број извршилаца 1 (један) - радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

3.  Тужилачки асистент – дактилограф ……….. број извршилаца  (један) -  радни однос се заснива на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.

 

 

 III - Општи услови

 

1)   да је држављанин РС или БиХ,

2) да је старији од 18 (осамнаест) година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да се против њега не води кривични поступак и

5) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

IV - Посебни услови

 

За позицију 1. - ВСС, правни факултет, положен правосудни испит, двије године радног искуства на правним пословима и познавање рада на рачунару;

                           

За позицију 2. - ССС, IV степен, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару;

 

За позицију 3. - ССС, IV степен, шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

 

 

V - Потребни документи

 

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Окружног јавног тужилаштва Бањалука, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba , у дијелу “конкурси за упражњене позиције”, а може се добити и у Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је прописима који регулишу радне односе прописано да запосленом престаје радни однос у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке, који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу у оригиналу или овјерене копије сљедећих докумената:

- Личне карте или пасоша,

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Диплому о завршеном правном факултету и увјерење о положеном правосудном испиту за позицију 1.,  односно свједочанство о завршеној школи за позиције 2. и 3.

-    Увјерење или потврду о траженом радном искуству за позиције 1, 2. и 3.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Изабрани кандидати дужни су у року од 7 (седам) дана од дана пријема одлуке и обавјештења о избору доставити оригиналне или овјерене копије не старије од 6 (шест) мјесеци сљедећих докумената:

- увјерење да се не води кривични поступак,

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву,

- увјерење о општој здравственој способности

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично, путем поште на адресу Тужилаштва, са назнаком: “Пријава на конкурс” или електронском пријавом путем веб странице Окружног јавног тужилаштва Бањалука са тачном назнаком радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб странице обавезан је у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве да дође у тужилаштво и пријаву потпише (лично или преко пуномоћника, који ће тада приложити и овјерену пуномоћ), те предати/доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

         

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава кандидата је 15 (петнаест) дана.

Прије доношења одлуке о избору са пријављеним кандидатима, који испуњавају опште и посебне услове конкурса, обавиће се интервју за позицију под редним бројем 1.; интервју и тестирање провјером познавања рада на рачунару за позиције под редним бројем 2. и 3., с тим што ће се за позицију под редним бројем 3. обавити и провјера брзине и тачности куцања.

О времену и мјесту тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, најдаље у року од 7 дана од затварања конкурса, писменим путем или телефонским путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана