ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***************

ЈУ ОШ “ПЕТАР МЕЋАВА” КОСТАЈНИЦА

Васе Пелагића 2а

79224 Костајница

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Петар Мећава” Костајница

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Петар Мећава” Костајница расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Петар Мећава” Костајница.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Петар Мећава” - Костајница се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Петар Мећава” Костајница може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

 

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 123/18 одлука УС, 84/19),

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација:

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да се против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем

мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у

којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на

безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основне школе “Петар Мећава” Костајница, Васе Пелагића 2а, 79224 Костајница, са назнаком “ Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Мећава” Костајница” ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Петар Мећава” Костајница, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана