ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

 УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БРОЈ 6

79101 ПРИЈЕДОР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем 5 ( пет)  судијских  приправника - волонтера на обављање приправничког стажа у одређеном трајању од двије године без закључивања уговора о раду.

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

1.       да је држављанин РС или БиХ,

2.       да је старији  од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

Посебни услови су:

1.       дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и сљедеће документе:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому или увјерење о дипломирању,

- копију личне карте,

- потврду о просјеку оцјена .

Документи се достављају у оригиналном примјерку или овјереној копији.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса а прије потписивања уговора о стручном оспособљавању и усавршавању увјерење о радној способности а суд ће доказ о осуђиваности прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Рок за подношење пријава је 15 дана од  дана објављивања у  дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “за конкурс” или лично на адресу Основног суда у Приједору.

***

ЈУ  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ ГРАД

КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА БР. 2

79220 НОВИ ГРАД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

I -      Директор ЈУ Народна библиотека Нови Град расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме на упражњено радно мјесто:

Књижничар ......................................................... 1 извршилац.

II -  Општи услови:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова књижничара,

5.       да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ (на нивоу државе или ентитета) у периоду од три године од дана објављивања конкурса.

III – Посебни услови:

1.       диплома о завршеном степену образовања; средња стручна спрема, IV степен, библиотекарског или друштвеног смјера,

2.       једна година практичног рада у библиотечко-информационој дјелатности,

3.       положен стручни испит из библиотекарства.

IV – опис послова;

Обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Народна библиотека Нови Град.

V –  уз пријаву кандидат је дужан приложити:

-        извод из матичне књиге рођених,

-        увјерење о држављанству,

-        овјерену копију дипломе о завршеном степену образовања,

-        доказ о радном искуству,

-        увјерење о положеном стручном испиту,

-        личну изјаву овјерену од стране надлежног органа, како је то наведено у тачки 4. и 5. општих услова.

VI – ЈУ Народна библиотека Нови Град ће, за изабраног кандидата који је рођен у РС, прије заснивања радног односа службено прибавити податке из казнених евиденција, док ће изабрани кандидат рођен ван РС лично прибавити и доставити увјерење из казнених евиденција.

VII – доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке са назнаком “За јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

***

ЈУ ОШ ПЕТАР МЕЋАВА”

 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 2А

79224 КОСТАЈНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1.       Наставник математике – са искуством - на одређено радно вријеме  до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2020. године (8 часова седмично), ................................................................... 1 извршилац, 

2.       Наставник физике – са искуством - на одређено радно вријеме  до повратка   радника са функције, а најдуже до 31.8.2020. године (8 часова седмично), .................................................................... 1 извршилац, 

3.       Наставник историје - приправник (6 часова седмично), а најдуже до 31.8.2020. године ..................................................................... 1 извршилац.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у  основној школи

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

            6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и  5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

           2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

          3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидата са радним искуством),

          4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

          5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

          6) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом   (за кандидата са радним искуством ),

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

          8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

          9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана  13.9.2019.    (петак) у просторијама Школе са почетком у 12 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената

и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе са назнаком “за конкурс”.                                 

***

                                                               

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” НОВИ ГРАД

ИВЕ АНДРИЋА ББ

79220 НОВИ ГРАД

                                                          

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Наставник за наставни предмет математика – 16 часова  до повратка раднице са породиљског боловања, са искуством и положеним стручним испитом,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Општи услови:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности(не старије од 6 мјесеци),  које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5 и 6 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана  11.9.2019. године у 10  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање РС у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.            

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија  евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

 

ЈУ ОШ ЋИРИЛО   И   МЕТОДИЈЕ”  ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, Козарац, Приједор

 Тел/Факс: 052/320-066,

е-mail: os074@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних мјеста

1.       Наставник енглеског језика - 2 часа, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја школске 2019/2020. године;

2.       Наставник украјинског језика – 2 часа, 1 извршилац са положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја наставне 2019/2020. године;

        Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријимима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.       Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.       Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

 

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

7.       Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца (тачке 4. 5. и 6.)

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса биће у уторак, 11.9.2019. године у 13 часова у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе и интернет страници школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

 

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4    

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1.       Професор математике, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања а најдуже до 31.8.2020. године, за лице без искуства, 1 извршилац,

2.       Професор стручних предмета прехрамбене струке, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, за лице без искуства, 1 извршилац,

3.       Професор стручних предмета прехрамбене струке, 6 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2020. године, 1 извршилац,

Уколико се на горе наведена радна мјеста не јави лице без искуства узеће се у обзир лице са искуством.

1.       Угоститељско услуживање, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, за лице са искуством, 1 извршилац,

2.       Професор православне вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 8 часова, за лице са искуством,

3.       Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 2 часа, за лице са искуством,

4.       Професор католичке вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 2 часа, за лице са искуством.

Уколико се на горе наведена радна мјеста не јави лице са искуством, узеће се у обзир лице без искуства.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни приложити:

1.       Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2.       Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

3.       Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.       Увјерење о положеном стручном испиту, за радна мјеста за која се тражи положен стручни испит,

10.     Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

12.     Увјерење о радном стажу, за радна мјеста за која се тражи искуство,

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

15.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Увјерења из тачака 4, 5 и 6 Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 13.9.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***                        

 

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА БР. 16

79101 ПРИЈЕДОР

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1.       Наставника православне вјеронауке, 1 извршилац, 8 часова, с радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,

2.       Наставника католичке вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, с радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2020. године и

3.       Наставника исламске вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, с радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

 

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

          Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 

И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених,

3)      Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5)      Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат,

6)      Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

5.       Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 9.9.2019. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 9.9.2019. године са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ОШТРА ЛУКА

 ОШТРА ЛУКА 110Б

 79263 ОШТРА ЛУКА

 

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1.       Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2020. године,  приправник.

 

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

-        да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-        да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

-        да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-        да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење о неосуђиваности и увјерење из Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа)

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење.

 

Уколико два или више кандидата остваре једнак број бодова, предност у складу са законом који уређује питања права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца имаће кандидати према сљедећем реду:

1) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,

2) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и

3) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник  Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник  Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе.

 Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене обавиће се тестирање и интервју. Тестирање и интервју ће се обавити дана 10.9.2019. године у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” у Оштрој Луци.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а за кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић”, Оштра Лука, Оштра Лука 110б, 79263 Оштра Лука,  са назнаком “за конкурс”.

***

          

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПЕТАР КОЧИЋ” НОВИ ГРАД

 УЛ. ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА  БР. 6

79220 НОВИ ГРАД

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор енглеског језика  - 6 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме                  (до 31.8.2020. год.), са радним искуством и положеним стручним испитом за раду у образовању;

2.       Вјероучитељ православне вјеронауке – 4 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме     (до 31.8.2020. год.);, са радним искуством и положеним стручним испитом за раду у образовању;

3.       Вјероучитељ исламске вјеронауке – 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме              (до 31.8.2020. год.); , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању;

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о раду  и на основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем,

 

        А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем  о држављанству;

        Б)да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

        В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

        Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности  школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

         Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра  школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

         Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Пријављени кандидат треба да, осим услова утврђених Законом о раду  испуњава и услове прописане  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији .

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање критеријума за пријем, и то:

 1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу с правилником  којим се регулише полагање стручног испита;

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

 

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

 

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

 

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју  ће се обавити  13.9.2019. године, у 12 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град.

Напомена: Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу школе, најкасније  три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, а кандидати неће бити посебно позивани, ако се  кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен  8 дана од дана  јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор  са назнаком за које радно мјесто се  конкурише на адресу школе,  путем поште.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА  ТЕСЛА”

 КОЗАРСКА  ДУБИЦА      

 

 

Доситејева  бб , 79240  Козарска  Дубица,

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за  попуну упражњених радних мјеста

 

1.       1. Наставник медицинске  групе предмета, за занимања физиотерапеутски и фармацеутски техничар, 7 часова, на одређено вријеме до 31.08.2020. године, са радним искуством ..... 1 извршилац;

       2.     Наставник физике, 7  часова, на одређено вријеме до 31. 8.2020. године, приправник ... 1 извршилац

      3.    Наставник исламске вјеронауке, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, .............. 1 извршилац

     4.   Наставник стручних предмета електротехнике. Основи електротехнике, електротехнички материјали)

            6 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. године, приправник .................. 1 извршилац

     5.    Наставник за предмет воћарство са виноградарством, 2 часа на одређено вријеме до 31.8.20120. године, са радним искуством ............................... 1 извршилац

 

Сви кандидати  морају испуњавати опште   услове предвиђене Законом  о  раду, као и услове из члана 104. Закона  о средњем  образовању и васпитању, Правилника  о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уколико се на радна мјеста под редним бр. 2. и 4. не јаве приправници, разматраће се пријаве кандидата са радним искуством.

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати требају доставити оригинале или  овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци)  слиједећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

        I   Општи услови  се доказују слиједећом документацијом:

1)      Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине – увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном  фотокопијом личне карте,

  3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој   способности које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа; 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, а увјерење под бројем 6. обавезно доставља кандидат  који се јавља на конкурс.

   

II     Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и документацијом  на основу које се врши бодовање по критерјумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент .

 

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

 

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег/их послодаваца код  којег/их  је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено:врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла – за радна мјеста за које се тражи радно искуство.

Уколико је радник радио са непуним радним временом, потребно га  је прерачунати  у пуно радно вријеме.

 

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

5. Увјерење издато од  високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена , а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведена документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

 

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају  и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити   поштом или лично  на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла”, ул. Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица, са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса  неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за пријем радника ће 10.9.2019. године  обавити тестирање са почетком у 8 часова, а интервју са кандидатима са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати  неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

УЛ. АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА БР. 6

79 101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Руководилац рачуноводствено-финансијских послова .... 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

Опис послова: Прати и примјењује прописе из рачуноводствених послова, пореских прописа, као и прописе из области права из радног односа. Припрема нацрт буџета и приједлог ребаланса и прати његово редовно и благовремено извршење. Врши послове из области трезорског пословања, врши ликвидацију улазних фактура, врши анализу књиговодствених картица, усклађује стање по свим обавезама и потраживањима, односно врши усаглашавање ИОС-а (извод отворених ставки) са добављачима, израђује извјештаје рачуноводства, ради периодичне обрачуне, завршне рачуне, прати и извршава финансијски план, даје налоге и инструкције о плаћању приспјелих обавеза и осталих рачуноводствених трансакција, контролише готовинска средства која се исплаћују из благајне, остварује контакт са добављачима, сарађује са Министарством правде Републике Српске, Министарством финансија и Пореском управом Републике Српске, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови за заснивање радног односа

1.       Општи услови :

-        да је држављанин БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да има општу здравствену способност,

-        да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

        од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини

        неподобним за обављање послова у државном органу,

  -     да се против њега  не води кривични поступак.

2.       Посебни услови

-   Висока стручна спрема економског смјера,

-   Двије године радног искуства,

    на истим или  сличним пословима,

-   Посједовање лиценце за обављање професионално-стручних активности у  звању сертификованог рачуновође,

-   Познавање рада на рачунару.

 

Потребни документи

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената :

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        увјерење  да кандидат није осуђиван,

-        увјерење да се против њега не води кривични поступак ( не старије од 6 мјесеци),

-        дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању “Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19);

-        увјерење или потврда о радном искуству,

-        лиценца за обављање професионално-стручних активности у звању  сертификованог рачуновође.

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

 Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или поштом на адресу:

Окружно јавно тужилаштво

Приједор

ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79 101 Приједор

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју.

О датуму и мјесту обављања тестирања - интервјуа кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***                                                             

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

ДОЊА КОЗИЦА БР. 129, 79263 ОШТРА ЛУКА

 

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

 

1.       Наставник техничког образовања –  4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

 

            Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

     Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.       Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту или доказ да има најмање 1 годину радног искуства у струци;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5.       Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у четвртак, 12.9.2019. год. у 10 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204  Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана