ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 27.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

********************

ЈУ СШЦ “ЂУРО РАДМАНОВИЋ”, НОВИ ГРАД

Доситеја Обрадовића 4

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Средњошколски центар “Ђуро Радмановић” Нови Град расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколског центра “Ђуро Радмановић” Нови Град.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Закона о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходног става.

 

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Средњошколски центар “Ђуро Радмановић” Нови Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем  образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

  - да је држављанин РС, односно БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Посебни услови:

      - да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе

      - да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI – Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора ЈУ Средњошколског центра “Ђуро Радмановић” Нови Град не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС.

 

VII – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

5. Диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (образовно-васпитном процесу),

7. Потврду, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

8. Увјерење, односно потврду да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише,

9. Приједлог програма рада за мандатни период,

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата,

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

12. Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.         

Сва документа се достављају у оригиналу или као овјерене  копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

 

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора  (НЕ ОТВАРАТИ)”. На полеђини коверте навести име и презиме и адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ, путем Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

IX – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса  о одлуци о  именовању директора  у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.         

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана