ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, Козарац

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физике - 2 часа - 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године са, најмање 12 мјесеци радног искуства.

2. Наставник разредне наставе – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.           

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

 

 

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (обавезни су доставити кандидати за радно мјесто под редним бројем 2. – разредна настава)

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

7. Увјерења о радном стажу издату од ранијих послодавца;

8. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће у уторак, 8.12.2020. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ,

ул. Академика Јована Рашковића број 6

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

1.       Назив радног мјеста

 - Судски извршилац – један (1)  извршилац

2. И Општи услови које сви кандидати морају испуњавати:

- да је држављанин БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

II Посебни услови: средња стручна спрема, IV степен, најмање шест (6) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, положен возачки испит “Б” категорије, познавање рада на рачунару.

3. Потребна документа:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о општој здравственој способности

- увјерење о неосуђиваности

- копија личне карте

- копија возачке

- диплома или увјерење о дипломирању,

- увјерење о радном искуству на истим или сличним пословима и

4. Кандидати подносе пријаву са основним личним подацима и подацима о образовању и радном искуству у року од 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Уз пријаву прилажу копије личне карте, возачке дозволе, дипломе и увјерења о радном искуству док изабрани кандидат ће бити дужан да у року од 7 дана о дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда достави Комисији оригинале или овјерене фотокопије свих докумената којим се доказују општи и посебни услови, са изузетком увјерења о неосуђиваности које ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

5. Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове биће позвани на улазни интервју о чему ће бити обавијештени писаним путем.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “за конкурс” или лично на адресу суда.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професора економске групе предмета, 8 часова, на одређено вријеме до 30.6.2021. године, приправник, 1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 

 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

- Да је држављанин РС - БиХ – увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

- Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психичкој,  физичкој и здравственој способности (не старијим  од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

 

3. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          

 Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање дана, 11.12.2020. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 11.12.2020. године са почетком у 11 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “РАДОСТ”

Вука Караџића 21

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца, на неодређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом.

2. Педагог - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са функције, најмање 3 (три) године искуства са положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

За позицију 1:

 

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

За позицију 2:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму за образовање педагога

- да има најмање три године радног искуства на пословима педагога,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом  62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства/стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме. (Ово увјерење прилажу само кандидати који конкуришу за позицију бр. 1)

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. 

 

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, а који су конкурисали за позицију под редним бројем 1. и 2. биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића, дана 4.12.2020. године у 11 часова.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ”  

79229 СВОДНА, Сводна бб,

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе - пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, лице са искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5 и 6 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана 8.12.2020. године у 12 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.             

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. став 3. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их Комисија  евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВИ ГРАД

Ул. Доситеја Обрадовића бр. 6,

79220 НОВИ ГРАД

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1. Рачуновођа школе - 1 извршилац, на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством и одговарајућом лиценцом у складу са законом којим се уређује област рачуноводства;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о раду и на основу члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем:

     А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем  о држављанству;

     Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

     В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

     Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

     Д) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о подацима из регистра школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

     Ђ) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

Пријављени кандидат треба да, осим услова утврђених Законом о раду испуњава и услове прописане чланом 124. Закона о средњем образовању и васпитању .

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос рачуновођа школе, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која је предвиђена Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то :

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом;

2. Лиценца у складу са законом којим се уређује област рачуноводства;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити 10.12.2020. године, у 12 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град.

Напомена: Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа, а кандидати неће бити посебно позивани, ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана  јавног објављивања .

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти на адресу школе, са назнаком: Комисија за избор  са назнаком за које радно мјесто се конкурише, путем поште.

***

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ЉУБИЈА - ПРИЈЕДОР

ул. Драге Лукића бб

ОГЛАС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник математике – 4 часа седмично, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, за лице са искуством и положеним стручним испитом..... 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

 

8) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”. Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 9.12.2020. године у 12 часова у посторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана