ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

“БОСНАМОНТАЖА” АД ПРИЈЕДОР 

Рудничка бб

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника са искуством и без искуства

1. Бравари – до попуне радних мјеста

2. Заваривачи - до попуне радних мјеста 

3. Сви други кандидати без обзира на школску спрему који су спремни да обављају  браварско-заваривачке послове.

Услови:

Да имају општу и здравствену способност и спремност рада у хали и на терену.

Пожељно да имају возачку дозволу Б категорије, али није обавезно.

    Пријаве се могу доставити на mail: кадровска.слузбаЖбоснамонтаза.цом, лично или путем поште на адресу “Боснамонтажа”а.д. Приједор. Заинтересовани за рад  информације могу добити на телефон 052/232- 680 сваким радним даном од 8 до 15.30 часова.

***

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор исламске вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 3 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године …..........1 извршилац

2. Професор православне вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 5 часова седмично на одређено вријеме до 31.8.2021. године ..........................1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању – за радна мјеста 1. и 2.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан (увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос - за радно мјесто под редним бројем 1. и 2.

- да кандидат има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем - за радно мјесто 1. и 2. , а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању РС.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- дужина радног стажа

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи.

- Увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме - за радно мјесто број 1.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити

у просторијама ЈУ Центар “Сунце” Приједор, 5.10.2020. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР,

Ул. Николе Пашића бр. 6.

79101 Приједор 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

1. Професор за наставни предмет њемачки језик 5 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2021. године,

- За горе наведено радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

- За горе наведено радно мјесто за које се траже лица са радним искуством и у складу са Законом наводимо да се на ова радна мјеста могу јавити и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

- Такође у складу са законском обавезом наводимо да право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању .    

- Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

          За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          I Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања су:

   1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

   2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

   3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

   4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

   5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

   6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови

1. На основу члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и чланова 2. и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су у обавези доставити овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је неведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Кандидати су у обавези доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће: 

 

1 . Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан је доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

2. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 6.10.2020. године у просторијама школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исте поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се не појаве на  тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању  општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти. На предњој страни коверте обавезно  назначити: - Комисији за избор а са друге стране коверте навести своје име и презиме, адресу становања и број телефона. Пријаве се могу доставити лично на протокол школе или путем поште.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

         

ЈУ Електротехничка школа Приједор врши

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

објављеног дана 12.8.2020. године

Под редним бројем 12.

Професор за предмет: Демократија и људска права - 2 часа са искуством на одређено вријеме до повратка радника са функције,  и

***

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

објављеног дана 26.8.2020. године

Под редним бројем 2.

Професор за предмет: Демократија и људска права - 2 часа са искуством на одређено вријеме до повратка радника са функције. 

***

ИНДУСТРОПРОЈЕКТ АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,

УРБАНИЗАМ И КОНЗАЛТИНГ

ПРИЈЕДОР

ул. Вожда Карађорђа бр. 14   

Тел. (052) 232-645

     

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС) ................................1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

 

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ...........

1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен машински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине - хидро смјер (ВСС) ...............  1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер грађевине - смјер нискоградња (ВСС) ....... 2 извршиоца

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен грађевински факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације

Мјесто рада: Бањалука или Приједор

Плата је по договору, а постоји могућност и сувласништва у фирми.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

-  познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

   Напомена

У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).

 Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана