ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**********

*****************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР КОСТАЈНИЦА

Ташли бунар 13

79 224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

I – Опис радног мјеста

1.1. Професор физике, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, 8 часова.

1.2. Професор биологије, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, 2 часа седмично.

1.3. Дипломирани инжењер електротехнике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, 10 часова седмично.

1.4. Магистар фармације, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, 6 часова седмично.

1.5. Дипломирани исламски теолог, 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2021. године, 1 час седмично.

 

II – Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, чланова 1, 2, 9, 14. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама

Уз потписану пријаву на расписан конкурс, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова.

1. Општи услови:

а) да је држављанин РС или БиХ, то доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

в) да је радно способан, то доказује љекарском увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела

д) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

 

ђ) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављена дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(Увјерење из тачке г) и д) школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа)

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:       

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

в) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

д) увјерење о радном стажу од ранијег/их послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство

ђ) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца

е) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

ж) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца

Уколико се на конкурс не јаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се и пријаве кандидата који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством разматраће се и пријаве кандидата без искуства.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана 2.11.2020. године (понедјељак) у 10.30 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе или доставити лично у просторијама школе.

На коверти обавезно назначити: Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ “МАЈКА КНЕЖОПОЉКА”

Видовданска бб

79 246 КНЕЖИЦА     

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе (пуна норма) -  1 извршилац, на одређено вријеме, до 2.3.2021. године (до повратка раднице са породиљског одсуства) - са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник за наставни предмет српски језик (4 часа) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са функције - са радним искуством и положеним стручним испитом;

3. Наставник за наставни предмет енглески језик (6 часова) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године (до 31.8.2021. године) - са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник за наставни предмет математика (12 часова) - 1 извршилац, на неодређено вријеме - са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Наставник за наставни предмет демократија и људска права (2 часа) - 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године (до 31.8.2021. године) - са радним искуством и положеним стручним испитом;

6. Водитељ јутарњег чувања (50% норме) - 1 извршилац на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2020/2021. години - са радним искуством и положеним стручним испитом.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

        

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања  дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Ово увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

 

  Уз потписану пријаву од стране кандидата и документацију везану за опште услове, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:      

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, доставља само онај кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном   статусу  члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца

         У складу са чланом 104. став 6. и чланом 113. став 4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа на овом конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и да право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

         Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 5.11.2020. године, у 12 часова у централној школи у Кнежици. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.                             

         Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса слати искључиво поштом на адресу: Јавна установа Основна школа “Мајка Кнежопољка”, са назнаком “Конкурс”, Видовданска бб, 79 246 Кнежица.       

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” ПРИЈЕДОР

В корпуса бб

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор

I – Предмет

 

 

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ”Петар Кочић” Приједор.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

III – Мандат

Директор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању,

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V - Потребна документација:

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу школе, са назнаком “ Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор” ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе РС избору директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, 79202 Козарац, Приједор

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор енглеског језика – 1 извршилац на 50 % радног времена са положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

7. Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца 

8. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће у уторак, 3.11.2020. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

79101 Приједор, Рудничка 13

КОНКУРС

за попуну сљедећих радних мјеста

 

1. Наставник математике, 20 часова - на одређено вријеме, до 6.12.2020. године, приправник;

2. Водитељ продуженог боравка, непуно радно вријеме, 4 сата - на одређено вријеме, до 30.6.2021. године, са искуством, положен стручни испит;

3. Библиотекар, непуно радно вријеме, 3 сата - на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, са искуством, положен стручни испит.

Послове наставника, стручног сарадника и водитеља продуженог боравка могу обављати лица која осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача а то су:

- да имају завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (за позицију под редним бројем 1), 

- да имају одговарајућу стручну спрему прописану чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма (за позицију под редним бројем 2), 

- да имају завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (за позицију под редним бројем 3), 

- да имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, и

- да имају љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима.

 

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати уз потписану пријаву на конкурс требају доставити документацију којом доказују испуњеност услова конкурса и то:

- увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- извод из матичне књиге рођених  или копију личне карте,

- увјерење о невођењу кривичног поступка, тј. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца).

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области, или увјерење о стеченом академском звању (уколико није издата диплома) – не старије од годину дана,  

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за позиције под редним бројем 2 и 3),

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи (за позиције под редним бројем 2 и 3).

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност услова конкурса, потребно је доставити и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  која подразумијева:

1)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2) доказ да кандидат није радио годину дана или дуже у занимању за које је стекао одређену врсту и степен стручне спреме, тј. стручном звању које је тражено конкурсом, што се доказује: - овјереном копијом радне књижице (страница са личним подацима имаоца радне књижице, страница са подацима о завршеној школи, као и страница са подацима о запослењу и стажу ), не старијом од 15 дана, - увјерењем о раду издатим од ранијег послодавца уколико је кандидат радио у траженом звању које садржи податке из којих се види врста посла и вријеме проведено на раду и/или увјерењем издатим од Завода за запошљавање (односи се на кандидате за позицију под редним бројем 1),

3)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, а уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме (за позиције под редним бројем 2 и 3),

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима неће бити враћене.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На позиције за које се тражи лице са искуством могу равноправно конкурисати и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним наведеним правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Напомена:

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуисању који ће бити обављени у просторијама школе дана 5.11.2020. године (четвртак) у 12 часова, те из тих разлога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину одржавања истог.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран по конкурсу дужан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прије заснивања радног односа, а исто не може бири старије од 6 мјесеци.

За кандидата који буде изабран школа ће службеним путем прибавити:

 

- увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, као и

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Бранислава Нушића 7

79101 Приједор

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Водитељ у продуженом боравку – 2 извршиоца, на одређено вријеме, до 30.6.2021. год.-  са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. став (1) тачка 1) Правилника о начину организовања проширеног програма .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став (5). Закона о основном васпитању и образовању и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријема  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Уз потписану пријаву на конкурс, потребно је да кандидат испуњава опште услове и то:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

(увјерење за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред доказа о испуњавању општих услова, потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

3. увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, неће бити узете у разматрање.

За кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити дана 30.10.2020. год. у 9 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ “МАШИНСКА ШКОЛА” ПРИЈЕДОР

Николе Пашића број 4

79 101 Приједор

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор српског језика и књижевности -  9 часова са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове  предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 Право учешћа имају и лица из члана 104. Став 7. Закона о средњем образовању и васпитању

  Пријем кандидата  у радни однос вршиће се на основу Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и  начину бодовања критеријума за пријем.       

          Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни приложити оригиналне или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећа документа:

1.       Увјерење о држављанству РС или БиХ

2.       Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3.       Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању најмање четири године са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10.     Увјерење о положеном стручном испиту;

11.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

12.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

15.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима се неће враћати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу

школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана  5.11.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Пријаве у затвореној коверти могу се лично доставити на протокол школе или слати на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

Брезичани бб, 79208 БРЕЗИЧАНИ   

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставника ликовне културе, 1 извршилац (6 часова) на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 31.8.2021. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6., Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ или РС, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Да није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе искориштавања дјеце, што доказује увјерењем из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6. Да има увјерење да против њега није покренут кривични поступак против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5 и 6 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју.

Интервју и тестирање ће се одржати дана  30.10.2020. године у 10 часова у просторијама школе..

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.      

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија  евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана