ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****

ЈУ ОШ "ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ"     

Сводна бб

79229 СВОДНА, НОВИ ГРАД

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању РС .

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

4) поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

 

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1) Пријаву на конкурс,

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Увјерење о држављанству,

4) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

5) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

6) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1 Закона,

7) Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен

8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

10) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

11) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

12) Програм рада директора за период од 4 године.

          Кандидати који испуњавају услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању могу равноправно конкурисати на мјесто директора.

Увјерење из става 8. школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање РС.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

 

 

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Драган Вујановић" Сводна, Нови Град, Сводна  бб, 79229 Сводна, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

***

ЈУ "СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА"

ДОЊА ГРАДИНА ББ

79243 ДЕМИРОВАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС

за запошљавање приправника на одређено вријеме

Радно мјесто: Историчар - кустос

Рад на: одређено вријеме (12 мјесеци)

Регија: Козарска Дубица

Број извршилаца: 1

Опис радног мјеста

- обавља све послове из музеолошке дјелатности, а нарочито истражује, обрађује и презентује грађу везану за тему усташког концентрационог логора Јасеновац - Доња Градина

- прикупља и обрађује сјећања преживјелих логораша

- обавља и друге послове по потреби и по налогу органа Установе

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

 

Поред општих услова, прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о систематизацији радних мјеста Јавне установе "Спомен-подручје Доња Градина".

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

1. да је држављанин РС - БиХ,

2. да је пунољетан,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван

Посебни услови:

- ВСС (VII степен) филозофски факултет (група историја)

- знање једног свјетског језика

Уз пријаву кандидати треба да доставе овјерене копије сљедећих докумената:

Увјерење о држављанству;

Увјерење о пребивалишту;

Извод из матичне књиге рођених;

Овјерену фотокопију дипломе;

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности (не старије од 6 мјесеци) издато од надлежне установе;

Увјерење о неосуђиваности од надлежног Центра јавне безбједности.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се појединачно по писменом позиву.

 Кандидати који се не одазову на интервју у заказаном термину, сматраће се да су одустали. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и документацију доставити на адресу:

ЈУ "Спомен-подручје Доња Градина", са назнаком "за конкурс".

Кандидати су дужни да доставе овјерене копије свих докумената које се неће враћати кандидатима.

Неблаговремена и непотпуна документација неће се узети у разматрање.

***

 

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ, ПРИЈЕДОР

На основу члана 132. став 13. а у вези са чланом 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању РС, директор ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор доноси

ОДЛУКУ

Поништава се конкурс за упражњено радно мјесто објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 6.1.2020. године - професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа седмично, 1 извршилац за лице са искуством, због процедуралних грешака.

***

 ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

 Николе Пашића бр. 4.

 79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, 4 часа седмично, 1 извршилац за лице са искуством.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни приложити:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеном стручном испиту,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10.     Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

Увјерења из тач. 4 и 5 Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 7.2.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор исламске вјеронауке са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2020. године …....................... 1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан (увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос:

- да кандидат има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент

- да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

 

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- дужина радног стажа

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи.

- увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

     Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити: у просторијама Јавне установе Центар "Сунце" Приједор, 7.2.2020. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар "Сунце" Приједор.

***

 

ЈУ "МАШИНСКА ШКОЛА" ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Радник на одређено вријеме - до повратка радника са боловања са радним искуством за сљедеће наставне предмете, и то:

1. Конструисање ..................................................................... 4 часа

2. Техничко цртање са нацртном геометријом......................6 часова

3. Машински елементи............................................ ................6 часова

4. Термодинамика ................................................................... 2 часа

5. Енергетика ............................................................................2 часа 

2. Исламска вјеронаука – са радним искуством .......... 2 часа....... до 31.8.2020. год.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. Законом о средњем образовању и васпитању да имају завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ЕСТС бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, те Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средим стручним школама.

  Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.       

          Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни приложити оригиналне или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећа документа:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

8. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

10.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца; за радно мјесто под редним бројем 1.

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца; за радно мјесто под редним бројем 1.

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида; за радно мјесто под редним бројем 1.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије  кандидатима се неће враћати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 3.2. 2020. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе.                                                                                                      

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана