ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79101 ПРИЈЕДОР

Отворено до: 17.12.2020. године

 

КОНКУРС

 

1. Секретар суда на неодређено вријеме

Број извршилаца: 1

                   Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да се против њега не води кривични поступак

 Посебни услови:

- VII степен школске спреме, завршен правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци, укључујући и одговарајуће искуство на организационим пословима

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то оригинал или фотокопије сљедећих докумената:

- личне карте или пасоша

- дипломе о завршеној стручној спреми

- доказ о траженом радном искуству

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "За конкурс" или лично на адресу суда.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног конкурса на огласној табли суда и службеној интернет страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- дипломе о одговарајућој стручној спреми;

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државној институцији, односно, органу управе.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ДОЊИ ДУБОВИК

79227 КРУПА НА УНИ

Трг Браће Мандић 4

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић"

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру просвјете и културе РС. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

II – Мандат

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке. Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговором, Статутом Школе, те Правилником о раду.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

1. Општи услови

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да има општу здравствену и психофизичку способност за рад са ученицима.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.

2) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

3) Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) Диплому о завршеној стручној спреми;

2) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

3) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци;

4) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

7) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

8) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

9) Извод из матичне књиге рођених и

10) Увјерење о држављанству.

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној копији.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу школе, са назнаком: "Пријава на конкурс за избор директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

VII – Начин и рок обавјештења

 

 

 Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Доњи Дубовик, Крупа на Уни у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

ул. Академика Јована Рашковића број 6

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

- За пријем 3 (три) судијска приправника - волонтера на обављање приправничког стажа у одређеном трајању од двије године без закључивања уговора о раду.

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

1. да је држављанин РС или БиХ

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

Посебни услови су:

1. дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању

Потребни документи су:

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- диплома или увјерење о дипломирању

- увјерење о општој радној способности

- копија личне карте и

- потврда о просјеку оцјена.

Кандидати подносе пријаву са основним личним подацима и подацима о образовању у року од 15 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Уз пријаву прилажу само копије личне карте, дипломе и потврде о просјеку оцјена док изабрани кандидат ће бити дужан да у року од 7 дана о дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда достави Комисији оригинале или овјерене

 

фотокопије свих докумената којим се доказују општи и посебни услови, са изузетком увјерења о неосуђиваности које ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком "за конкурс" или лично на адресу суда.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор економске групе предмета, 20 часова, пуна наставна норма, на неодређено вријеме, положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу, 1 извршилац.

2. Рачуновођа, на неодређено вријеме, са радним искуством и одговарајућом лиценцом, 1 извршилац.

 

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, Законом о рачуноводству и ревизији РС и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1) Да је држављанин Републике Српске - БиХ, увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 (потребна документација)

1. - Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама , за радно мјесто под редним бројем 1,

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном најмање првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, за радно мјесто под редним бројем 2,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави, за радно мјесто под редним бројем 1.

3. Лиценцу издату у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, за радно мјесто под редним бројем 2,

4. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а у складу са чланом 19. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

 

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком "за конкурс", напоменом "не отварати " и за које радно мјесто се конкурише.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање дана, 17.12.2020. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 17.12.2020. године са почетком у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

1. Професора за предмет: Њемачки језик 14 часова, са искуством, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства до 31.8.2021. године.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

         

Конкурс се расписује са радним искуством, па право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању

(1)  Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и приже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7.       Увјерење из става 1. т.4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Посебни услови:

1)      Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем кандидати су обавезни приложити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

5. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 

6. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се 18.12.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

Успјешна компанија CALZEDONIJA GROUP производна јединица Bytres д.о.о. Приједор тражи

- Програмер пословних апликација

Ваше одговорности:

- програмирање пословних апликација, - праводобно пружање подршке корисницима у производном процесу, - обрада, систематизација и организација дистрибуције података, - подршка пословном одлучивању.

Основни услови:

- обавезно познавање робног и материјалног праћења залиха,

- познавање концепата праћења и обрачуна производње, - познавање SLQ језика; предност је познавање Proress OpenEdge сустава; - знање програмирања у барем једном ОО језику; - положена возачка Б – категорије; - одлично познавање енглеског језика, предност познавање талијанског језика; - самоиницијативност, брзина и динамичност; - спремност упознавања специфичних технологија и знања везаних уз компанију; - склоност тимском раду;

Од кандидата очекујемо темељитост и педантност, спремност на преузимање одговорности и способност рада под временским ограничењима.

CV можете слати на е mail: posao@ ellatextile.ba

Конкурс је отворен до 10.12.2020.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана