ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

Основни суд у Приједору

 ул. Академика Јована Рашковића број 6

 79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем 2 (два)  судијска  приправника -волонтера на обављање приправничког стажа у одређеном трајању од двије године без закључивања уговора о раду.

 

Кандидати који се пријављују морају испуњавати опште и посебне услове.

Општи услови су:

да је држављанин РС или БиХ

да је старији  од 18.година

да има општу здравствену способност

да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

Посебни услови су:

 1. дипломирани правник без радног искуства у траженом образовању

 

Потребни документи су:

-увјерење о држављанству

-извод из матичне књиге рођених

-диплома или увјерење о дипломирању

-увјерење о општој радној способности

-копија личне карте и

-потврда о просјеку оцјена.

Кандидати подносе пријаву са основним личним  подацима и подацима о образовању  у року од 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Уз пријаву прилажу само копије личне карте, дипломе и потврде о просјеку оцјена док изабрани кандидат ће бити дужан да у року од 7 дана о дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда достави Комисији оригинале или овјерене фотокопије свих докумената којим се доказују општи и посебни услови, са изузетком увјерења о неосуђиваности које ће се прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком „за конкурс" или лично на адресу Основног суда у Приједору.

***

Ју Ош „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра 131

79228 Доњи Агићи 

 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ШКУНДРИЋ" БУДИМЛИЋ ЈАПРА

 

IПредмет

Школски одбор Ју Ош „Петар Шкундрић" Будимлић  Јапра расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Ју Ош „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа  „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању  и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240-   ECTS бодова или еквивалент,

-  да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

VI– Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

 • диплому о завршеној стручној спреми,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о држављанству,
 • потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,
 • љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
 • увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,
 • увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 • приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 • препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 • кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
 • овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

Увјерење да није осуђиван правоснажно пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису те исти неће бити враћени кандидатима.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на  адресу школе са назнаком „Конкурс за избор директора Ју Ош „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа „Петар Шкундрић" Будимлић Јапра у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

***

ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор,

 улица Николе Пашића 2,

79101 Приједор,                                                                                                                   

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор

 

I – Предмет


Школски одбор ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор.

 

II - Опис послова


Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III – Мандат


Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора те доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава, на приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду , Законом и Правилником и то:

 

1. Општи услови:

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

 - Има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне ставке,

-  Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

-  има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе,

- испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ
V – Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VI - Потребна документација

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву  на конкурс  прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

1.  Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Диплому о стеченој  стручној спреми или еквиваленту,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,

6. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 8. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

10.  Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу школе, са назнаком "Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор" (НЕ ОТВАРАТИ).

Лично достављање се врши у школи сваким радним даном од 8,00 до 12,00 часова.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VIII – Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора  ЈУ Пољопривредно-прехрамбене школе, Приједор, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2,                       

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем приправника са ВСС у Општинској управи Општине Нови Град

 

I - Конкурс  се расписује за пријем приправника са ВСС у трајању од 1 (једна) године и то за:

 1. Дипломирани економиста, 180 ECTS бодова, 1 извршилац
 2. Дипломирани еколог, 240 ECTS бодова, 1 извршилац.

 

II - Општи и посебни услови

 

 1. Општи услови:

1 да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Хрецеговине,

2  да је старији од 18 година,

3  да има општу здравствену способност,

4 да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

 

 1. Посебни услови:
 • Дипломирани економиста, 180 ECTS бодова
 • Дипломирани еколог, 240 ECTS бодова

 

 

III - Потребна документација

 1. Уз потписану Пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

 

 1. Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити:

      1. увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

 1. овјерена фото-копију личне карте
 2. увјерење о здравственој способности (доставља прворангирани кандидат након завршетка конкурсне процедуре)
 3. увјерење о неосуђивању.

 

 1. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фото-копије:
 1. овјерене копија дипломе о завршеној стручној спреми;
 2. увјерење о просјеку оцјена;
 3. увјерења да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Република Српска, Биро Нови Град, са тачно наглашеном дужином чекања на запослење у струци.

 

IV - Поступак избора кандидата

 1. Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју.
 2. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

 

V - Рок и мјесто подношења пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедње објаве.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Општине Нови Град  http://www.opstina-novigrad.com/.

 

Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општине Нови Град, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника са ВСС у Општинској управи Општине Нови Град".

 

Особа задужена за давање информација о Јавном конкурсу је Сања Пилиповић, Шеф Одсјека за људске ресурсе, на контакт телефон 052/720-465.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

***

ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор

Ул. Вука Караџића бр.16

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1. Наставника латинског језика 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2023. године, са положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу ........1 извршилац.

2. Наставника француског језика у кулинарству 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2023. године, са положеним стручним испитом  за рад у образовно-васпитном процесу ..................................................................................1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним чколама .

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз обавезно потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1. Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1.Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника  који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

3.Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

4.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

5.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу,

6.Додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

7.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају лица из члана 104. став 7. и члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 1. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком „за конкурс" и напоменом „не отварати".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу и то најкасније три дана прије заказаног  теститања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана, 03.10.2022. године са почетком у 09:00 часова, у просторијама Школе.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана, 03.10.2022. године са почетком у 10:30 часова, у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

                                                                 

ЈУ Ош "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор,

 Петрово бб

 79102 Приједор

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Наставник хемије – 1 извршилац, на одређено вријеме, 4 часа, са положеним стручним испитом и радним искуством, до 31.08.2023. године;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду , кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

       1. да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

      2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом  личне карте,

    3. да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

    4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотрба опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

 1. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
 2. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , која подразумијева:

 

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),

г)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће постављене на огласној плочи школе.

Интервју и тестирање ће бити обављено у просторијама школе дана 04.10.2022.  године, у 10:00 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана