ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

 

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА “САВО БАЛАБАН”

ПРИЈЕДОР

тел.: 052/240-090 или 052/240-091

 

 

На основу Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18), члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“„Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12), директор школе објављује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Професор социологије, демократије и људских права, култура религија      - професор филозофије - VII степен стручне спреме - 5 часова седмично са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме до 30.06.2020. године до повратка раднице са породиљског одсуства

 

Општи услови:

1)      1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује

увјерењем о држављанству,

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) ) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 (2) Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 (3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Документација из става 3) подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту,

4)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 (4) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Закона о средњем образовању и васпитању.

 (5) Право учешћа на конкурсу имају и  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати 05.09.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

         

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

 (7) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се не враћају.

 

 Неблаговремене и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

 

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или слати на адресу:

ЈУ Музичка школа “Саво Балабан”

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 Приједор

***

 

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр. 16

Приједор

 

На основу члана 106. и 132. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), директор школе расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Педагог, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом у образовно-васпитном процесу .......................................................... 1 извршилац.

 

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 1/16, 66/18), као и услове из члана 105. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Сл. гласник РС”, бр. 24/19).

 

Потребна документација

 

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 

 И Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1)      Да је држављанин Републике Српске - БиХ - увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3)      Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5)      Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6)      Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

 Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Угоститељско-економска школа, ул. Вука Караџића 16, 79101 Приједор, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 03.10.2019. године са почетком у 09.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 03.10.2019. године са почетком у 11 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

 

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 Козарац

Тел/факс: 052/346-042

 

 

На основу члана 113, 114 и 123. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) директор школе расписује:

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 1. наставник или професор разредне наставе,  извршилац, на одређено вријеме, до 31.08.2020. године

2. водитељ продуженог боравка -  извршилац, пуно радно вријеме, о 30.06.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду - (“Службени гласник Републике Српске”, број 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09 , 86/10 и 25/14) и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5 и 6 за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 ) на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана 03.09.2019. године (уторак) у 13 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19)

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа”Козарац”, улица Маршала Тита бб,

79 202 Козарац

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ “МАШИНСКА ШКОЛА” ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 4.

Тел.-факс: 052/242-871, тел. 052/242-870,

и-мејл: ss30@skolers.org

 

На основу члана 106. став (1) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18) директор ЈУ Машинске школе Приједор, расписује

 

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Вјероучитељ православне вјеронауке ........................... на 9 часова, до 31.8.2020. године са радним искуством ........... 1 извршилац

2. Вјероучитељ исламске вјеронауке .................................. на 2 часа до 31.8.2020. године са радним искуством .............1 извршилац

3. Вјероучитељ католичке вјеронауке ................................. на 1 час до 31.8.2020. год. са радним искуством ........... 1 извршилац

 

 

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 1/16. и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. Законом о средњем образовању и васпитању, да имају завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ЕСТС бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, те Правилником о врати стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средим стручним школама.

 

 Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 41/18) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Сл. гласник РС”, бр. 24/19).

          Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата) кандидати су обавезни приложити оригиналне или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећа документа:

 

1.       Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.       Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3.       Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

8.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

10.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

11.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

13.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије кандидатима се неће враћати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 30.8.2019. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу: ЈУ “Машинска школа” Приједор, Николе Пашића бр. 4.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр. 16

79101 Приједор

                  

На основу члана 128. став 1. тачка 8. и члана 130. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), члана 3. став 1- 4. Правилника о условима и начину избора директора школе (“Службени гласник Републике Српске” бр. 108/09 и 118/09) и Одлуке школског одбора о расписивању јавног конкурса, Школски одбор расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

 

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе и то:

 

1. Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

 

VII - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

5. Диплома о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Потврда, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

8. Увјерење, односно потврда да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

9. Приједлог програма рада за мандатни период,

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата,

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

12. Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

         

Сва документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

 

VIII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Угоститељко-економска школа Приједор, ул. Вука Караџића бр. 16, 79101 Приједор са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора”- “не отварати”. На полеђини коверте навести име презиме и адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

IX - Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.

***

 

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР”, ПРИЈЕДОР

Николе Пашића 4,

Тел.: 052-211-262

и-мејл: ss33@skolers.org

 

 

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

 

 Исправља се конкурс број 942/19 објављен дана 14.08.2019. године у дневним новинама “Глас Српске” у дијелу који се односи на радна мјеста под редним бројевима 2. и 3. и сада гласи:

 

 2. Професор културе религија - 5 часова, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања.

 3. Професор социологије и етике - 6 часова, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања.

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 Поништава се дио конкурса број 942/19 објављен дана 14.08.2019. године у дневним новинама “Глас Српске” у дијелу који се односи на радно мјесто под редним бројем 7. и то:

7. Професор вјежби стручних предмета здравствене струке - дипломирана медицинска сестра, виша медицинска сестра-техничар - 22 часа 1 извршилац, приправник, на неодређено вријеме.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана