ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********************

 "БОСНАМОНТАЖА" АД ПРИЈЕДОР   

КОНКУРС

за  пријем радника

"Боснамонтажа" а.д. Приједор  прима у радни однос  раднике сљедећих занимања

- Машински техничари

- Заваривачи

- Бравари

- Цјевари

- НК радници

као и лица других занимања машинске или друге струке,  која имају жељу да науче поменуте послове или евентуално искуства и склоности за наведене послове.

Оглас је отворен до пријаве довољног броја кандидата за наведена занимања.

Све додатне информације могу се добити путем телефона 052/232-680 или на е-mail адресу: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com .

***

 ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КОЗАРСКА ДУБИЦА

 Доситејева бб

 79240 Козарска Дубица

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Наставник за наставни предмет математика -  16 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу .............................................................. 1 извршилац.

Општи и посебни услови које треба да испуњава кандидат  предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  прописана је врста стручне спреме  и која лица могу да буду ангажована на наведена радна мјеста, односно које услове кандидат треба да испуњава у погледу стручне спреме.  

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или копијом  личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из  тачке 4) и  5)  општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службени путем,  прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка (тачка 6) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити  и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем  у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерену фотокопију дипломе о  завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области , или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

 

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су  дужни доставити овјерене копије свих  тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању , односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање кандидата који су доставили благовремене и потпуне пријаве за радно мјесто по расписаном  конкурсу ће се обавити дана  10.5.2021. године (понедјељак) са почетком у  12  часова у просторијама школе, након чега  ће се обавити и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове по расписаном конкурсу биће објављени на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.                 

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном, листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство РС, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра и обавезна употреба заштитних маски.

***

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

 ул. Академика Јована Рашковића број 6

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

I - Назив и опис радног мјеста    

 

1. Дактилограф  ……………….. 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме

      

2. Спремачица ............................ 1 (један) извршилац на  неодређено вријеме

 

3. Референт за унос докумената и управљање предметима - један (1) извршилац на  неодређено вријеме

II - Општи услови које сви кандидати морају испуњавати:

- да је држављанин БиХ или РС

- да је старији  од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.

III - Посебни услови

За радно мјесто под редним бројем 1:

Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, завршена управна, економска школа или гимназија, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто под редним бројем 2:

Завршена осмогодишња школа

За радно мјесто под редним бројем 3:

ССС, завршена средња школа друштвеног смјера у четворогодишњем трајању, IV степен, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару.

IV - Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеној стручној спреми (за радно мјесто под редним бр. 2 свједочанство о завршеном основном васпитању и образовању),

- увјерење или потврду о радном искуству (само за радна мјеста под редним бројем 1 и 3 ),

- личну карту или пасош,

     Изабрани кандидати достављају у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда оригинале или овјерене фотокопије докумената којима се доказује испуњеност општих и посебних услова конкурса и  увјерење о општој здравственој способности, док ће се увјерење о неосуђиваности прибавити службеним путем.

     Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса биће позвани на улазни интервју који спроводи Комисија за избор, а о времену и мјесту одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени писменим или у случају већег броја пријава путем контакт телефона кандидата.

      Рок за подношење пријава је  15  дана од  дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

  Пријаве се достављају поштом, са назнаком "за конкурс" или лично на адресу: Основни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића број 6, Приједор.

***

 ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

Козарска Дубица

Ђакона Авакума 15  

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

 за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Школски психолог - пуна норма - са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме до повратка радника са боловања ................................. 1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по Правилнику о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а што подразумијева:

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој  и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

5.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ,

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

8.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла које је кандидат обављао, степен стручне спреме и дужина оствареног  радног стажа по врстама посла

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12.  Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци  уколико испуњавају услове прописане Законом  о основном васпитању и образовању

Право учешћа на конкурс имају и  лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чланом 177. Закона.

Увјерење да није осуђиван  правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, школа  ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене  документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 7.5.2021. године  са почетком у  10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, а у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу  ЈУ ОШ "Вук Стефановић Караџић" Козарска Дубица, Ђакона Авакума 15,  79240 Козарска Дубица,  у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком "за конкурс".

 

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од два метра и обавезна употреба заштитних маски.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"

ул. Доситејева бб

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Козарска Дубица

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла", Козарска Дубица, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Козарска Дубица.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 (четири)  године и почиње 23.6.2021. године.

 

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем  образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

  - да је држављанин РС, односно БиХ

 - да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

2. Посебни услови:

 - Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног процеса у школи,

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VII - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни да приложе:

1. Потписану пријаву са биографијом  са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

5. Диплома о стеченој стручној спреми или еквиваленту;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. Потврда, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

8. Увјерење, односно потврда да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише;

9. Приједлог програма рада за мандатни период:

10.  Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата;

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци) :

12. Овјерену изјаву да на кандидата не односи члан  ИЏ став 1. Устава БиХ:

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса;

Сва документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије (овјера не смије бити  старија од три мјесеца) и неће се враћати кандидатима.

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити  лично или  поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла"ул. Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица, са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар"Никола Тесла"Козарска Дубица  (НЕ ОТВАРАТИ). На полеђини коверата навести име презиме и адресу становања кандидата.

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

IX – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и  списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора  школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса  о одлуци о именовању директора у року од осам дана од  дана пријема одлуке од ресорног министра.

***

АГЕНЦИЈИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА, ПРИЗМА ИСТРАЖИВАЊА,

ПОТРЕБНИ

хонорарни сарадници

 

 за теренско анкетирање грађана са подручја регија Бањалука и Приједор.

Потребни су нам анкетари из градова: Бањалука, Челинац, Котор Варош, Прњавор, Градишка, Козарска Дубица, Лакташи, Мркоњић Град, Нови Град, Приједор, Србац. Теренско анкетирање се обавља по принципу анкетирања грађана од куће до куће.

Плаћа се по свакој урађеној анкети. Цијена анкете је различита у зависности од пројекта до пројекта. Плаћају се и трошкови превоза 0,20 фенинга по километру.

Уколико вама посао не треба, можда познајете некога коме баш овакав посао треба?

***

ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

 Краља Александра бр. 6

 79101 Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну пражњеног радног мјеста

 

1. Дефектолог – стручни сарадник, са пуним радним временом, 1 извршилац, на неодређено вријеме, као лице са радним искуством у струци у трајању од најмање 1 године и положеним стручним испитом за раду у васпитно- образовном процесу.

 

За наведено радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице са радним искуством у струци у трајању од најмање 1 године, које посједује положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу ради обављања послова за потребе послодавца ван просторија послодавца ЈУ Центар "Сунце" Приједор у смислу описаних послова као послова за обављање истих у сједишту послодавца, као и у Канцеларији ресурног центра у Требињу, гдје ће за потребе послодавца непосредно обављати послове у простору ЈУ ОШ "Вук Караџић" Требиње.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане  чланом 104. став 2. и 3. и чланом 105. став 1.  Закона о основном васпитању и образовању, чланом 102. став 4. и чланом 105. став 2. тачке 1., 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању .

У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан (увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-  да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања деце ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-   да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

         Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

               Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане Законом,  а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци  у трајању од најмање 12 мјесеци.

 

Посебни услови за пријем радника у радни однос

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  све у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

       Пријем радника ће се вршити у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и у складу са Правилником о поступку пријема у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- резултати остварени на интервјуу и тесту

-  дужина радног стажа.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа)

-  увјерење да се не води кривични поступак

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 108. Закона о средњем образовању и васпитању и члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, као и члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

-    увјерење о положеном стручном испиту или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

-   увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар "Сунце" Приједор, 7.5.2021. године (петак) са почетком у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар "Сунце" Приједор.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана