ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

V корпуса бб

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

III – Мандат

Директор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду , Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС” број: 49/18) то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању ,

 

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V - Потребна документација:

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду

- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу школе, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор” ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Петар Кочић” Приједор, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

“ФИНИУС” ДОО БАЊАЛУКА

ул. Слободана Кустурића бр. 9.

Предузеће “Финиус” д.о.о. Бањалука, Пословна јединица Приједор дана 15.5.2020. године, због повећаног обима пословања, за пријем у радни однос расписује сљедећи:

КОНКУРС

1.       Пословођа у производњи тапацираног намјештаја     1 извршилац   (м/ж)

Услови за кандидате:

- ССС, IV степен;

- Познавање рада на рачунару (Microsoft office, Word, Excel, Internet Explorer и сл.);

- Добре комуникацијске и организацијске способности;

- Пожељно радно искуство у области производње намјештаја;

Локација на којој ће се обављати послови за које се расписује конкурс је Приједор, Брезичански пут бб – Приједор 79 101.

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве могу да доставе на мејл: info.finus@gmail.com  или путем поште на адресу сједишта предузећа “Финиус” д.о.о. Бањалука, ул. Слободана Кустурића бр. 9.

Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста, а најдуже 15 дана од дана објаве конкурса.

***             

                        

 

   “ИНДУСТРОПРОЈЕКТ” АД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И КОНЗАЛТИНГ

   ПРИЈЕДОР, ул. Вожда Карађорђа бр. 14 Тел. (052) 232-645

     

КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

1. Дипломирани инжењер електротехнике (ВСС). ................................ 1 извршилац

ВСС (VII ст. стр. спр.) – завршен електротехнички факултет

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације.

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

2. Дипломирани инжењер машинства (ВСС) – термотехничке инсталације ............... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

3. Дипломирани инжењер грађевине - хидро смјер (ВСС) ...............  1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду пројектне документације

4. Дипломирани инжењер грађевине - смјер нискоградња (ВСС) ...... 1 извршилац

Три године радног искуства на пословима израде пројектне документације

Посједовање лиценце за израду просторно-планске и пројектне документације

Мјесто рада: Бањалука

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- положену Б категорију за управљање моторним возилом,

- познавање рада на рачунару,

Посебни услови

Уз пријаву на конкурс треба доставити:

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) у оригиналу или овјерену фотокопију,

- доказ о школској спреми (диплома о завршеном факултету)

- лиценцу (овјерену фотокопију)

- доказ о радном искуству (овјерену копију радне књижице)

- биографију

- извод из матичне књиге рођених

- доказ о положеној Б категорији

- доказ о здравственој и психофизичкој способности ће бити у обавези доставити само изабрани кандидати

   Напомена

У случају да се не јаве лица са радним искуством, узеће се у разматрање и молбе лица без радног искуства (приправника).

Рок за подношење пријава за попуну радног мјеста је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана