ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.04.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.04.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.04.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ»ПЧЕЛИЦА «

Ул.Светосавска  бб    79 240  Козарска Дубица           

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ РАДНИКА   У РАДНИ  ОДНОС

 

 

На послове и радне задатке:

 

-васпитач1 извршилац- на неодређено вријеме

 

Сви кандидати  морају испуњавати опште   услове предвиђене Законом  о  раду  , услове из члана 52. Закона о предшколском васпитању  образовању  као и  Правилником  о  врсти стручне спреме запослених у предшколској установи .

I Општи услови :

1.Да је држављанин РС  или БиХ,

2.Да је пунољетан(старији од 18 година)

3.Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности,трговине људима,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4.Да по подацима  из посебног регистра  није правоснажно осуђиван за  кривична дјела сексуалне  злоупотребе и  искориштавања дјеце,

5.Да против њега  није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала,службене дужности ,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6.Да је радно способан

II Посебни услови:

1.Одговарајући ниво високог образовања:завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено  високо  образовање на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање , стечено  академско звање –дипломирани васпитач

2.Положен  стручни испит,

3.Једна година радног искуства у струци

 

III  Потребна документација

Чланом 5. и 6.Правилника о процедури пријема  и начину бодовањаваспитача,стручних сарадника, секретара и рачуновође  у предшколској  установи  уз потписану пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни у оригиналу или овјереној фотокопији (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци)приложити слљедеће доказе  о испуњавању општих и посебних услова конкурса  :

увјерење о држављанству( не старије од 6 мјесеци),

извод из матичне књиге рођених,

диплому /увјерење о завршеном  високом образовању –академско звање  дипломирани васпитач,

увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

увјерење о положеном стручном испиту

увјерење о радном стажу код ранијег послодавца,

увјерење да није осуђиван/а

увјерење да по подацима из посебног регистра није правоснажно осуђиван за  кривична дјела сексуалне        злоупотребе и  искориштавања дјеце,

увјерење да против њега  није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала,службене дужности ,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске  уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ  одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске  уколико се ради о кандидату из категорије РВИ,

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске  уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

љекарско увјерење  о психофизичкој способности за рад  са дјецом  које не може бити старије од 6 мјесеци  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу  а прије заснивања радног односа.

увјерење издато од Завода за запошљавање о времену поведеном на  евиденцији незапослених лица која траже запослење

Увјерења из тачке 7) и  8) Установа ће прибавити службеним путем

Документи који нису оригинали достављају се у  овјереним копијама.

Документа која буду приложена на конкурс неће бити враћена кандидатима.

 

IV-Рок  за подношење пријава и начин достављања пријава

              Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво путем  поште  на  адресу  ЈУ  Дјечији вртић »Пчелица «  Козарска  Дубица  са назнаком »за конкурс «.Конкурс  остаје  отворен  осам  (8)  дана од дана објављивања у листу „Глас  Српске" и на огласној табли вртића. Ако конкурс не буде објављен истовремено  рок за подношење пријава рачунаће се  од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати већ ће се евидентирати  уз констатацију да је пријава неотпуна/неблаговремена  након чега ће Комисија преложити директору да такву пријаву закључком  одбаци .

Дана 04.05.2022.године  у 12 часова у просторијама ЈУ  Дјечији вртић»Пчелица «Козарска  Дубица,Светосавска бб обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који  испуњавају услове биће објављен  на огласној табли установе  и неће се посебно позивати на интервју а уколико се не појаве сматаће се да су одустали од пријаве на конкурс.Вртић ће писменим путем обавјестити све кандидате о резултатима конкурса.

***

ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор

Ул. Вука Караџића бр.16

79101 Приједор

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

     Наставника географије 20 часова, на неодређено вријеме, положен стручни испит за рад у  настави   ............................................................................... 1 извршилац.

 

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз обавезно потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 

I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених,

Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу,

Додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су  по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању ,  испуњавали услове у погледу профила и звања  наставника.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

 Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на адресу школе, са назнаком „за конкурс" и напоменом „не отварати".

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу и то најкасније три дана прије заказаног  теститања и интервјуа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим Конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 04.05.2022. године са почетком у 09:30 часова, у просторијама Школе-кабинет бр.8.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 04.05.2022. године са почетком у 10:30 часова, у просторијама Школе-кабинет бр.8.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића 4,Приједор,

  

 

О Д Л У К А

о поништењу јавног конкурса за радно мјесто Професор српског језика

 

1.Поништава се јавни  конкурс  објављен 13.04.2022.године у листу ''Глас Српске'', а који се односи на:

-Професор српског језика и књижевности- пуна норма-18 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са боловања …………. 1 извршилац.

2. Одлука о поништењу конкурса, ће бити објављена   у  ''Гласу Српске'' 20.04.2022.године.

О б р а з л о ж е њ е

Конкурс  објављен дана 13.04.2022.године у листу ''Гласу  Српске'' се поништава због повратка радника са боловања. Одлука о поништавању конкурса, ће бити објављена у ''Гласу Српске'' 20.04.2022.године.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана