ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******************

*******************

ЈУ ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб

79202 КОЗАРАЦ - ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1. Наставник њемачког језика, приправник - 1 извршилац - пола радног времена, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског боловања.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.  Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса  биће у петак, 4.6.2021. године, у 9 часова,у просторијама школе.

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***

 ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” НОВИ ГРАД

 Иве Андрића бб,

79220 Нови Град  

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник за наставни предмет енглески  језик - пуна норма  на одређено вријеме до краја школске 2020/21. године, а најдуже до 31.8.2021. године  – радник са искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6., Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у наставно-образовном процесу,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана  31.5.2021. године у 10  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити путем поште на адресу школе.             

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија  евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ПЕТАР КОЧИЋ” НОВИ ГРАД

Ул. Доситеја Обрадовића бр. 6,

79220 Нови Град

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Ју Гимназије “Петар Кочић”

Нови Град

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Гимназије “Петар Кочић” Нови Град расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Гимназије “Петар Кочић” Нови Град.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Закона о средњем образовању и васпитању  и Статутом школе.

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходног става.

IV – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Гимназије “Петар Кочић” Нови Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем  образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

      - да је држављанин РС, односно БиХ,

     - да је старији од 18 година,

     - да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту,

 

2. Посебни услови:

 - да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IXстав 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора ЈУ Гимназије “Петар Кочић” Нови Град не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VII – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидату су дужни приложити:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

5. Диплома о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (образовно-васпитном процесу),

7. Потврда, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или   наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

8. Увјерење, односно потврда да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише,

9. Приједлог програма рада за мандатни период,

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

12. Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан  IX став 1. Устава БиХ и

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

Сва документа се достављају у оригиналу или као овјерене  копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

 

VIII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Гимназија “Петар Кочић” Нови Град, улица Доситеја Обрадовића број 6, 79220 Нови Град, РС БиХ, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора  (НЕ ОТВАРАТИ)”. На полеђини коверте навести име и презиме и адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

IX – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса  о одлуци о  именовању директора  у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана