ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

 ОСНОВНИ СУД У КОЗАРСКОЈ ДУБИЦИ

 Давидов трг бб

 КОЗАРСКА ДУБИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

и за пријем приправника - волонтера без заснивања радног односа на одређено вријеме од двије године

Радно мјесто:

1. Судски асистент - дактилограф (1 извршилац)

2. Спремачица и курир (1 извршилац)

3. Приправник – волонтер (4 извршиоца)

Услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

За радно мјесто под редним бројем 1:

IV степен школске спреме, гимназија, управна школа или друга одговарајућа средња школа, познавање рада на рачунару, најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима.

За радно мјесто под редним бројем 2:

НК радник, завршена осмогодишња школа.

За радно мјесто под редним бројем 3:

VII степен школске спреме, правни факултет, дипл. правник са 240 ECTS бодова, познавање рада на рачунару.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној фотокопији, не старије од 6 мјесеци):

- диплому – свједочанство о завршеној школи

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се не води кривични поступак не старије од 6 мјесеци

- доказ о траженом радном искуству (за радно мјесто под редним бројем 1)

- доказ о познавању рада на рачунару (за радна мјеста под редним бројем 1 и 3)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Са свим кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон који су сви кандидати дужни навести у пријави.

За изабране кандидате за радна мјеста под редним бројем 1 и 2 обавезан је пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног конкурса, а прије потписивања уговора о раду, увјерење о радној способности, а суд ће извод из казнене евиденције прибавити службеним путем за лице које буде изабрано.

Приправници – волонтери закључују уговор о обављању приправничког – волонтерског рада на период од двије године.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “За конкурс” или лично на адресу суда.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана