ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

 

ЈУ Музичка школа „Саво Балабан"

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР

                                                                            

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за  попуну упражњеног  радног  мјеста

 1. Професор корепетиције -  дипломирани музичар – пијаниста - VII степен  стручне спреме  –  пуна норма – са радним искуством и положеним стручним испитом  на  одређено вријеме  до  30.06.2022. године

ОПШТИ  УСЛОВИ:

 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и  прилаже  га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних седстава,

5)  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

 

      (2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву  и документацију из  општих услова потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује  испуњеност  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- увјерење о положеном стручном испиту,

додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или - ----- увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која  траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     (4) Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

     (5) Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају  остале услове  прописане  Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању.

     (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати   29.11.2021. године са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације,  школа ће поставити  на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу  школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат  који се не појави на тестирању  и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

 

    (7) Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене  и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ.

Пријаве са потпуном документацијом  доставити  лично или  слати на адресу школе.

***

„Боснамонтажа" а.д. Приједор, Рудничка бб, дана 11.11.2021. године расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника

 

Бравара – монтажера__________________________  12 извршилаца

CO2/REL заваривача ___________________________    6 извршилаца

Руководиоца  радилишта/производње ______________      3 извршиоца

Контролора за димензиону контролу  ______________     1 извршилац

Контролора заварених спојева  методом (Rx, Uz и др.),

НДТ- испитивање без разарања  __________________      1 извршилац

 

Општи услови:

За радно мјесто бравар-монтажер: НК, КВ или ВК квалификација са искуством или без искуства.

За радно мјесто заваривач: НК,КВ или ВК са неопходним минималним искуством.

За радно мјесто руководилац  радилишта /производње: КВ и ССС са искуством; ВС или ВСС са или без искуства – обавезна Б категорија (активна вожња).

За радно мјесто контролора за димензиону контролу, пожељно: IV степен образовања  техничке школе, као што су: машинска, грађевинска, геодетска.

За радно мјесто НДТ контролор - испитивање без разарања: предност имају кандидати са искуством.

 

Посебни услови: склоност за тимски рад и рад на терену.

Пријаве на конкурс могу се доставити: на е-ma­il: ka­drov­ska.slu­zba@bo­sna­mon­ta­za.com,

лично у кадровску службу ’’Боснамонтажа’’ а.д. Приједор, Рудничка бб, 79101 Приједор и путем поште на адресу ’’Боснамонтажа’’ а.д. Приједор, Рудничка бб, 79101 Приједор.

 

Кандидати који тренутно нису у могућности да се јаве из оправданих разлога, могу то да учине

након престанка разлога.

Конкурс за пријем радника остаје отворен до попуне радних мјеста. 

Све потребне информације могу се добити путем телефона 052/232-680, сваког радног дана од 0800 до 1500 часова.

 

*****

ЈУ ОШ "Младен Стојановић", Љубија

 ул. Драге Лукића бб

 

О Г Л А С

за упражњена радна мјеста

 

Психолог – 55% норме, на одређено вријеме, до повратка радника неплаћеног одсутва, за лице са искуством и положеним стручним испитом..... 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном спитању и образовању рс, и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:
- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,
- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и
- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средствава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злобупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

-да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент и

-да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу .

 

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, која подразумијева:
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом
5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити  љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс". Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана 01.12.2021. године у 09,00 часова у посторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

***

Окружно јавно тужилаштво Приједор

ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79101 Приједор

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА

 

Радни однос  на неодређено вријеме 

 1. Стручни сарадник ................................................................... 2 (два) извршиоца

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 2. Стручни савјетник – економиста .……………….…… 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодеђено вријеме.

 3. Тужилачки асистент – дактилограф ……………………. 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

 4. Спремачица радног простора ………………………..…….1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Опис послова: чисти радне и друге просторије Тужилаштва и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

 1. Општи услови:
 • да је држављанин БиХ,
 • да је пунољетан,
 • да има општу здравствену способност,
 • да се против њега не води кривични поступак.
 1.  Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто Стручног сарадника

 • Висока стручна спрема, правни факултет
 • Положен правосудни испит
 • Двије године радног искуства на правним пословима
 • Познавање рада на рачунару.

Посебни услови за радно мјесто Стручног савјетника:

 • Висока стручна спрема, економски факултет
 • Двије године радног искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање рада на рачунару

Посебни услови за радно мјесто тужилачки асистент - дактилограф

Посебни услови за радно мјесто Тужилачки асистент – дактилограф

 • Средња стручна спрема, IV степен
 • Шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима
 • Познавање рада на рачунару

Посебни услови за радно мјесто Спремачице радног простора

 • Завшена основна школа

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

 • увјерење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)
 • диплома о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС и БиХ у складу са Законом о високом образовању;
 • увјерење или потврда о радном искуству.

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење.

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично у канцеларију 402 или поштом на адресу Окружног јавног тужилаштва.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске", ЗЗЗ Филијала Приједор и Web страници Окружног јавног тужилаштва Приједор.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање.

О датуму и мјесту обављања интервјуа, односно тестирања, кандидати ће бити обавјештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

Окружни привредни суд у Приједору

Ул. Занатска бр. 20

79 102 Приједор

Јавни конкурс за пријем судијских приправника/волонтера у Окружни привредни суд у Приједору

1. Опис радног мјеста

1.1. Судијски приправник/волонтер - 2 (два) извршиоца

За наведено радно мјесто се закључује уговор о стручном оспособљавању ради обављања приправничког стажа за период најдуже до двије године.

2. Општи и посебни услови за пријем

2.1. Општи услови које кандидат мора испуњавати:

          - да је држављанин РС или БиХ,

          - да је старији од 18 година,

          - да има општу здравствену способност,

         - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,

         - да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

2.2. Посебни услови које кандидат мора испуњавати:        

         - VII степен стручне спреме, дипломирани правник.

3. Потребни документи

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова за пријем у радни однос, и то оригинал или фото-копије сљедећих докумената:

          - личне карте или пасоша,

          - дипломе о завршеној стручној спреми.

Испуњеност других услова наведених у конкурсу, кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

Изабрани кандидат дужан је да, у року од 7 дана од објављивања резултата конкурса на огласној табли суда, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената: увјерења о држављанству РС или БиХ, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о траженој стручној спреми.

За изабраног кандидата, суд ће, по службеној дужности, прибавити увјерење о неосуђиваности.

4. Пријава на конкурс

Пријаву на конкурс кандидати могу преузети лично у писарници Окружног привредног суда у Приједору или на интернет страници Окружног привредног суда у Приједору https://o­kru­zni­sud-pri­je­dor.pra­vo­su­dje.ba/.

5. Рок и начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком „ЗА КОНКУРС" се могу доставити лично у писарницу Окружног привредног суда у Приједору или путем поште, на адресу Окружног привредног суда у Приједору

Рок за достављање пријаве је 15 (петнаест дана) од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „Глас Српске".

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из конкурса, одбациће се.

Прије доношења одлуке о избору, са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса обавиће се интервју и/или тестирање, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефоном.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана