ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

**************************

ЈУ ОШ "ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ" ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, Козарац

79101 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник хемије – 1 извршилац са положеним стручним испитом – 4 часа, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 20.1.2022. године;

2. Наставник разредне наставе – 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

3. Наставник њемачког језика, приправник – 1 извршилац – пола радног времена, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи.

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.  Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.  Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

(Увјерења под тачкама 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа)

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење доставља кандидат);

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (обавезни су доставити кандидати за радно мјесто под редним бројем 1. – хемија и 2. разредна настава)

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

7.       Увјерења о радном стажу издату од ранијих послодаваца;

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса за радно мјесто 1. – хемија и 2. – разредна настава биће у сриједу, 3.3.2021. године, у 10 часова, а за радно мјесто под бројем 3. – њемачки језик у петак, 5.3.2021. године, у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати који не приступе тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

Петрово бб

79101 ПРИЈЕДОР

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор

 

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ Основне школа "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV – Услови за учешће на конкурсу

 

За директора ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине, Република Српска,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17,31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против њега којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- изводом из матичних књига рођених,

- увјерење о држављанству,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

Доказ (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић" Петрово бб, Приједор са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Бранко Радичевић" Петрово, Приједор".

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Обавјештење кандидатима

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" НОВИ ГРАД

Николе Пашића 13

79220 НОВИ ГРАД

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник математике – 16 часова – 1 извршилац до повратка радника са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник разредне наставе – 50 % норме – 1 извршилац на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године, а најдуже до 31.8.2021. године, лице са искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник православне вјеронауке – 1 час - 1 извршилац на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18 и 26/19) на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења)

4. увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана 3.3.2021. године у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања .

Пријаве са потребном документацијом са назнаком "за конкурс", доставити путем поште на адресу школе.

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ" ПРИЈЕДОР

ул. Рудничка бр. 13

79101 Приједор

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основна школа

"Бранко Ћопић" Приједор

 

I Предмет

 

Школски одбор ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Приједор, расписује конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Бранко Ћопић" Приједор.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима . За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру.

III Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

IV Услови за учешће на конкурсу:

За директора ЈУ ОШ "Бранко Ћопић" Приједор, може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и Статутом школе и то:

 

(1) Општи услови:

- да је старији од 18 година.

- да је држављанин БиХ - РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године прије објављивања конкурса.

 

(2) Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ,

2. да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

(3)

 

1. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може да буде изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

2. Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" , број 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" , број 41/03), као и другим законима који регулишу сукоб интереса и неспојивост функција.

V Потребна документација

Као доказ о испуњености општих и посебних услова, кандидати су дужни да приложе:

Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњености општих и посебних услова тражених конкурсом, и:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци), које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (школа ће прибавити увјерење службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност)

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

- потписане и од надлежног органа овјерене изјаве о испуњавању услова из главе IV став 1. тачка (1) алинеја 4 и тачке (3) подтачке 1. и 2,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду

 

Документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI Рок за учешће на конкурсу и начин достављања

Пријаве се достављају лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Бранко Ћопић" Приједор, ул. Рудничка бр. 13, Приједор, са назнаком "За конкурс за избор директора школе".

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Гласу Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VII Напомена

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, Министру просвјете и културе доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од 8 (осам) дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада Републике Српске именује за директора једног од кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже на 90 дана.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења.

***

ЈУ ОШ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ", КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129

79263 ОШТРА ЛУКА

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник математике – 20 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, најкасније до 10.1.2022. године.

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. школа је прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у сриједу, 3.3.2021. године, у 11.15 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа "Јосиф Панчић" Козица, Доња Козица бр. 129, 78204 Бронзани Мајдан, са назнаком "за конкурс".

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професор за предмет: Математика пуна норма часова, са искуством, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.          

          Право учешћа имају и лица из члана 104. став 7. и 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању .

(1)     Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2)     Увјерење из става 1. т. 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Посебни услови:

Уз потписану пријаву (потписану од стране кандидат који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем) кандидати су обавезни приложити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студије није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца складу са чланом 19. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем .

8. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене

документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије

заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 5.3.2021. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу: ЈУ "Електротехничка школа" Приједор, Николе Пашића бр. 4. са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ "ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ"

79229 СВОДНА

Сводна бб            

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе – пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац,

Услови за учешће у конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању , Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

 

 

 

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19), на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју и тестирање ће се одржати дана 3.3.2021. године у 10 часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања преко Завода за запошљавање Републике Српске у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом са назнаком "за конкурс", доставити путем поште на адресу школе.

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. став 3. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их Комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана