ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

************

*********************

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Професора за предмет: Електроника (II разред, електричар) – 2 часа, са искуством - на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

2. Професора за предмет: Практична настава, (III разред, техничар електроенергетике) – 4 часа, са искуством – на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

3. Професора за предмет: Електротехнички материјали (I разред, електричар/електроинсталатер) – 2 часа, са искуством – на одређено вријеме до  повратка радника са боловања.

4. Професора за предмет: Основе електротехнике (II разред, аутоелектричар/електричар електроенергетике) – 3 часа, са искуством – на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

5.  Професора за предмет: Основе електротехнике  (II разред, техничар електроенергетике) – 4 часа, са искуством – на одређено вријеме до  повратка радника са боловања.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

                   Право учешћа имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању .

(1)     Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1.       да је држављанин РС или Би Х, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и приже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног регистра правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из става (1) т.4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Посебни услови:

1)      Уз потписану пријаву (потписану од стране кандидат који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника, а на основу Правилника о  поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем кандидати су обавезни приложити:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

5.       Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

7.       Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене

документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије

заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у  четвртак, 1.10.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Николе Пашића бр.4,

79101 Приједор

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Машинска школа Приједор

 

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Машинска школа Приједор, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Машинска школа Приједор.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

III - Мандат

Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са законом, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ;

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност за рад на наведеном радном мјесту.

2. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

VII - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1. Потписану пријаву са биографијом са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци);

5. Диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

7. Потврду, односно увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

8. Увјерење, односно потврда да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише;

9. Приједлог програма рада за мандатни период;

10. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од 3 мјесеца);

11. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца);

12. Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ и

13. Овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

Документа се достављају у оригиналу или као овјерене копије не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима.

VIII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора (НЕ ОТВАРАТИ)”. На полеђини коверте навести име, презиме и адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

IX - Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министра.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”

КОЗАРСКА ДУБИЦА        

Доситејева бб, 79240 Козарска Дубица

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Наставник вјежби и практичне наставе за занимање физиотерапеутски техничар , 17  часова , на неодређено вријеме , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави .....1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду и, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

   Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци)  слиједећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

  I  Општи услови се доказују слиједећом документацијом:

1) Да је држављанин РС или БиХ – увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3) Да је радно способан ,а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој   способности које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа; 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем . 

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, а увјерење под бројем 6. обавезно доставља кандидат  који се јавља на конкурс.

 

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и документацијом на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

1. Овјерена фотокопија дипломе о звању и степену стручне спреме прописане  Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим стручним и средњим техничком школама;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег/их послодаваца код којег/их је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла – за радна мјеста за које се тражи радно искуство.

Уколико је радник радио са непуним радним временом, потребно га је прерачунати у пуно радно вријеме.

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104.став 7. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и овим конкурсом.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити   поштом или лично  на  адресу школе, са назнаком “за конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише и напомену “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса .

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за пријем радника ће 29.9.2020. године обавити тестирање са почетком у 8 часова, а интервју са кандидатима са почетком у 9 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана