ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

 ЈУ Центар „Сунце" Приједор

 Краља Александра бр. 6

 79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

 1. Професор за предмет физичко васпитање, 8 часова седмично, на одређено вријеме, најкасније до 31.08.2023. године ..................................1 извршилац;
 2. Професор православне вјеронауке, 7 часова седмично, на одређено вријеме, најкасније до 31.08.2023. године;
 3. Професор хигијене, 7 часова седмично, на одређено вријеме, најкасније до 31.08.2023. године;

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању . У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Општи услови за пријем радника у радни однос :

-        да је држављанин РС или БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да је радно способан ( увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-              да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања деце ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-               да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

-        да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених

              најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана,

-        да има положен стручни испит за рад у васпитно – образовном процесу .

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

-        вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања         

               одговарајуће стручне спреме;

-        просјек оцјена током студирања;

-        резултати остварени на интервју и тесту;

-             радни стаж кандидата.

 

Потребна документација о испуњавању општих услова:

 

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-        љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа)

-             увјерење да се не води кривични поступак

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

-        овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-     додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

--     увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу ;

-       увјерење послодавца о радном стажу издато од ранијег послодавца, у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца ;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама Ју Центар „Сунце" Приједор, 28.09.2022. године са почетком у 11:30 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање , већ ће се евидентирати уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна , а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања  и интервјуа.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар „Сунце" Приједор, са назнаком ,,за конкурс" и напоменом ,,не отварати".

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу поступка.

***

ЈУ Центар „Сунце" Приједор

 Краља Александра бр. 6, 79101 Приједор

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Дефектолог-  дипломирани логопед са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме ........................................................ 1 извршиоц;

2. Дефектолог- дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме ........................................... 1 извршиоц;

3. Дефектолог- дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације у својству приправника, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, најкасније до 17.09.2023. године;

4. Дефектолог- дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације, са радним искуством и положеним стручним испитом , 14 часова седмично, на одређено вријеме до 31.08.2023. године.

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане  чланом 114.  Закона о основном васпитању и образовању. У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови за пријем радника у радни однос :

-        да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

-        да је пунољетан,

-        да је радно способан ( увјерење прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа)

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-              да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексулане злоупотребе и искориштавања деце ( увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

-               да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

 •  да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених

               најмање 240ECTS бодова или еквивалент;

 • да има радно искуство у струци у трајању од најмање годину дана за радно мјесто под бројем 1, 2 и 4.
 • положен стручни испит за рад у васпитно – образовном процесу за радно мјесто под бројем 1, 2 и 4.

 

Пријем радника ће се вршити у складу са  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

-        вријеме проведено на евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме;

-        просјек оцјена током студирања;

-        резултати остварени на интервјуу и тесту;

-             радни стаж кандидата.

 

Потребна документација о испуњавању општих услова:

 

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-        љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа)

-             увјерење да се не води кривични поступак

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

-        овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-     додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

-       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

--        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу или увјерење којим се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилном о полагању стручног испита у школи, за радно мјесто под бројем 1, 2. и 4;

-         увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме- за радно мјесто под бројем 1, 2 и 4.;

 

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар „Сунце" Приједор, дана 26.09.2022. године са почетком у 11:00 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање , већ ће се евидентирати уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна , а након тога Комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања  и интервјуа.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар „Сунце" Приједор: Краља Александра бр. 6, 79101 Приједор, са назнаком ,,за конкурс" и напоменом ,,не отварати".

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу поступка.

***

ЈУ ОШ "Младен Стојановић" Љубија -Приједор

 Драге Лукића бб

 79206 Љубија

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Љубија - Приједор

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Љубија - Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа"Младен Стојановић" Љубија - Приједор.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору.

III – Мандат

Директор Ју Ош "Младен Стојановић" Љубија – Приједор  се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV - Услови за учешће на конкурсу За директора Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Љубија - Приједор може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду  , Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе  то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

 - Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 198.  став  (1) и став (2) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 81/22),

-  Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

-  Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V - Потребна документација:Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву  на конкурс  прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

-Извод из матичне књиге рођених,

-Увјерење о држављанству,

-Диплому о стеченом степену стручне спреме,

-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,

-Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

 -Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

-Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
- Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана ИЏ став 1. Устава БиХ,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу  школе, са назнаком " Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Ош "Младен Стојановић" Љубија - Приједор" ( НЕ ОТВАРАТИ).
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене: Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе РС о избору директора  ЈУ ОШ " Младен Стојановић" Љубија, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ Ош «Бранко Ћопић» Доњи Дубовик

79227 Крупа на Уни,

Браће Мандић 4.

                   

 К О Н К У Р С

ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

II - Слободна радна мјеста на одређено радно вријеме:

- Наставник разредне наставе, са искуством и положеним

  стручним испитом, до повратка радника са функције у подручном

  одјељењу Бушевић                                                          1 извршилац;

- Наставник за наставни предмет географија,  са искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са функције   8 часова;

- Наставник  за наставни предмет физика, са искуством и положеним

  стручним испитом      до краја школске 2022/23.године     6 часова;                       

      - Водитељ јутарњег чувања ученика, непуна   норма   по   (50% норме)         у  складу са Сагласности  Министарства      просвјете      и      културе           РС  број:07.041/610-161-34/22   од   08.07.2022.  године,        до  краја наставне школске 2022/23. године             2 извршиоца.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

   Поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању , кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача. 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114.став 5. Закона о основном васпитању и образовању  .


                   Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127.  Закона о основном васпитању и образовању и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:
1) Да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2)  Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4)  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;
5) Да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, што се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа      и
6) Да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима прописаним  чланом 127.  Закона о основном васпитању и образовању   и Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и то:

1) Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2) Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
3) Увјерење о положеном стручном испиту;
4) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење и
6) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

            Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено- отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

1) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
2) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 3) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата се неће разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 30.09.2022. године  са почетком рада у 1200 часова у просторијама матичне школе у Доњем Дубовику.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу Школе, најмање  три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у Гласу Српске.

Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на  тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс"– Комисији за избор,  са назнаком за које радно мјесто се  конкурише, слати на адресу школе.

***


 

                                                                                               

ЈУ Ош «Бранко Ћопић» Доњи Дубовик

 79227 Крупа на Уни, Трг Браће Мандић 4,

   

КОНКУРС


ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА «БРАНКО ЋОПИЋ»

ДОЊИ ДУБОВИК, ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и Министру просвјете и културе Републике Српске.


                                                       Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

II – Мандат


                             Мандат директора школе траје  четири године и почиње од дана ступања на дужност.

        Школски одбор Министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе РС о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

III – Статус

           Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговором, Статутом Школе, те Правилником о раду.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV - Услови за учешће на конкурсу


          За директора Јавне установе Основне школе «Бранко Ћопић» Доњи Дубовик, општина Крупа на Уни, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду , Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о условима и поступку избора и разрјешњења директора основне школе.

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 1. Општи услови
  - да је држављанин БиХ
  - да је пунољетан
  - да има општу здравствену и психофизичку  способност за рад са

        ученицима.


2. Посебни услови:


                За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 198. став 1. и 2.  Закона о основном васпитању и образовању.

2) Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1). Радни стаж на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150 став 2. тачка 2.  Закона о основном васпитању и образовању .

3) Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација


             Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписну пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

 


1) Диплому о завршеној стручној спреми;


2) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;


3) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци;

 


4) Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора;


5) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;


6) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;


7) Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;


8) Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

 

9) Извод из матичне књиге рођених и


10) Увјерење о држављанству.

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.


Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на  адресу школе
  са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

 

           Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања  у дневном листу „Глас Српске".Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о Одлуци Владе о именовању директора ЈУ Ош «Бранко Ћопић» Доњи Дубовик,  Крупа на Уни у року од осам дана од дана пријема Одлуке.

***

ЈУ Ош „Драган Вујановић" Сводна,

Сводна бб,

79229 Сводна.

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

          1.Наставник разредне наставе – пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, лице са искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац и

          2.Наставник разредне наставе – пуна норма, на неодређено вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

 

Услови за учешће у конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови:

 • да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 • да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 • да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по  конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 • да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 • увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 • увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстав личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19), на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1 овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 1. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета
 2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,
 3. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радном временом,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана 27.09.2022. године (уторак) у 12:00  часова у просторијама школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.Пријаве са потребном документацијом са назнаком „ за конкурс", доставити лично или путем поште на адресу школе. 

Кандидати су дужни доставити оргиналне или овјерене фотокопије свих документа које нису старије од 6 (шест) мјесеци.          

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. став 3. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их Комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ Ош „Јован Цвијић"

Брезичани бб, 79208 Брезичани

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Ју Ош "Јован Цвијић" Брезичани

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа"Јован Цвијић" Брезичани.

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и Школском одбору.

III – Мандат
Директор Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка.Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV - Услови за учешће на конкурсу За директора Јавне установе Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене  Законом о раду , Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе  то:

1. Општи услови:- да има општу здравствену способност за рад,- да је држављанин БиХ/РС- да је старији од 18 година.
2. Посебни услови:- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент  Закона о основном васпитању и образовању ,

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке,

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.


V - Потребна документација:Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву  на конкурс  прилажу сљедећа документа којима доказују испуњеност општих и посебних услова:

-Извод из матичне књиге рођених,

-Увјерење о држављанству,

-Диплому о стеченом степену стручне спреме,

-Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи  након стицања дипломе,

-Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

 -Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем издато од надлежног суда,

-Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду
- овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на  адресу школе, са назнаком " Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Јован Цвијић" Брезичани" ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса

у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

VII – Напомене: Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе РС о избору директора  ЈУ ОШ " Јован Цвијић" Брезичани, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

                                                                                                     

 

ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор

 Ул. Николе Пашића бр. 6.

 79101 Приједор

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем   радника на упражњена радна мјеста

 

 1. Професор  за наставни предмет  физичко васпитање  6 часова ,  1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2023. године.

 

 • За горе наведена  радна мјеста се прима се  лице  са радним искуством   и  положеним стручним испитом за рад у настави.
 • За радно мјесто   за које се траже лица са радним искуством и у складу са Законом  наводимо да се на ово радно мјесто може  јавити и лице које је  стекло  радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом.
 • Такође у складу са законском обавезом наводимо да право учешћа на  конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.    
 • Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          I  Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

           1) да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује, увјерењем  о држављанству;

           2)да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или  копијом  личне карте;

          3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем,  које не може бити старије од шест  мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

           4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности  Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

         5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

        6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

II Посебни услови

 1. На основу чланова  104. и 124. Закона о средњем образовању и васпитању,  члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и чланова  2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су  у обавези  доставити ,овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је неведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. Кандидати  су у обавези доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће: 

 1. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан  је доставити кандидат  који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 2. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се  регулише полагање стручног испита,
 3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4.  Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,
 5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца .Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 6.  Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.  Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 • Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
 •   Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса  ће се обавити   дана 26.9.2022.  године  у просторијама Школе.
 • Тестирање кандидата ће се обавити у 10:00  часова
 • Интервју са кандидатима у 11:00 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса  и исту поставити на огласну плочу Школе , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се  кандидати неће  посебно позивати на тестирање и   интервју.  Уколико  се не појаве на  тестирању или интервјуу, сматраће се да су одсутали од пријаве на конкурс.

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 • Конкурс је отворен 8  дана од дана  јавног објављивања  .
 • Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању  општих и посебних услова конкурса доставити  у затвореној коверти . На  предњој страни коверте  обавезно  назначити: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор  - Комисији  за избор (навести , радно мјесто на које се конкурише) а са друге стране коверте навести своје име и презиме, адресу становања и број телефона. Пријаве се могу доставити  лично на протокол Школе или путем поште.                                                                                                                                                                                 

                                                                                         

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана