ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

******************

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

Ул. Петра Кочића бр. 2

79220 Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем службеника у Општинску управу општине Нови Град

I - Расписује се јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу општине Нови Град за:

1. Виши стручни сарадник за мјесне заједнице .................................1 извршилац.

II - Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III – Посебни услови:

I-1. ВШС - друштвеног смјера или први циклус студија друштвеног смјера са најмање 180 ECTS бодова, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару.

IV – Неспојивост:

Кандидат не може имати неспојивости прописане у Глави IV (члан 43. до члана 47.) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Опис послова:

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град.

VI – Потребна документација:

Кандидат је дужан да приложи:

- пријаву на прописаном обрасцу (образац број 1. доступан на интернет страници

   Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске),

-  извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- овјерену копију дипломе о завршеној школи,

- доказ о радном искуству,

- доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе,

- доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

- доказ о неосуђиваности,

- доказ о познавању рада на рачунару. 

VII - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије пријема у радни однос.

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: “За јавни конкурс за пријем службеника”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику РС”.

 Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику РС”, “Гласу Српске” и на интернет страници општине Нови Град њњњ.опстина-новиград.цом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”, КОЗАРСКА ДУБИЦА

Ђакона Авакума 15

79240 КОЗАРСКА ДУБИЦА

                                                          ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица

1.       Директор школе. ...........................................................................1 извршилац.

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица расписује конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица.

II - Опис послова

 

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, министру и школском одбору.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица се бира на период од 4 (четири) године, почетак мандата је 12.10.2020. године

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о условима и начину избора директора школе и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

3) да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19),

2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,

 

морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет (5) година радног искуства као стручни       сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда (не старије од 6 мјесеци),

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 93. став 2. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом и неће бити враћени кандидатима.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво путем поште на адресу школе са назнаком “Пријава на јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације неће се узети у разматрање.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Козарска Дубица у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***

СПОРТСКО-РИБОЛОВНО УДРУЖЕЊЕ “НОВИ ГРАД”

КАРАЂОРЂА ПЕТРОВИЋА 40

79220 Нови Град

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

Радно мјесто; секретар друштва - рибочувар

Опис послова:

- Административни послови СРУ Нови Град

- Рибочувар

Општи услови:

- Да је држављанин БиХ

- Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање;

- Средња стручна спрема

Посебни услови:

- Положен рибочуварски испит;

- Познавање рада на рачунару;

- Да зна пливати

- Управљање моторним чамцем

- Положен возачки испит Б категорије

- Пожељно искуство на пословима административног радника и рибочувара

Напомене за кандидате:

Рок за доставу пријава на е-mail novigradsru@gmail.com

или на адресу Карађорђа Петровића 40, 79220 Нови Град осам дана од објављивања у Службеном гласнику РС. Само кандидати који уђу у ужи круг, биће благовремено обавијештени о датуму тестирања и интервјуа. Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се даном предаје пријаве. Непотпуне, неправовремене и неуредне пријаве, те пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног огласа, неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана