ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********************

*****************************

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ПРИЈЕДОР

На основу члана 8. став 2. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске и Уговора о гранту IPA 2019 “Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ”, главни окружни јавни тужилац расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Назив радног мјеста

1. Стручни сарадник ........................................... 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на одређено вријеме на период до 24 мјесеца

Опис послова: помаже тужиоцима у њиховом раду, израђује нацрте тужилачких одлука, обавља припреме за суђења, прибавља законске прописе и подзаконске акте, проучава правна питања, судску праксу и правну литературе и обавља и друге послове по налогу и под надзором тужиоца.

 

2. Стручни савјетник ............................................................... 1 (један) извршилац

Радни однос се заснива на одређено вријеме на период до 24 мјесеца

Опис послова: прикупља податке који се тичу личности малољетника, прикупља податке и даје мишљење тужиоцу за доношење одлуке о цјелисходности покретања поступка, прикупљања података за примјену васпитних препорука, даје мишљење о потреби предузимања мјера смјештаја малољетника у прихватилиште и предузима друге мјере за обезбјеђење присуство малољетника током поступка, обилази притворене малољетнике и тужиоцу подноси извјештај, ако је потребно, предлаже предузимање потребних мјера даје мишљење о оправданости примјене конкретних васпитних препорука, васпитних мјера и мјера безбједности и њиховој замјени, других мјера или обустављању поступка, води евиденције и прикупља статистичке и друге податке и мишљења по налогу и захтјеву тужиоца, обавља послове пружања психолошке и друге подршке и у свим осталим кривичним предметима по потреби или налогу окружних тужилаца.

 

3. Тужилачки асистент – дактилограф.................................... 1 (један) извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено вријеме на период до 24 мјесеца

Опис послова: креира тужилачка писмена по наредби тужиоца, формира доставнице за писмена која се достављају ван Тужилаштва, региструје пратеће прилоге уз документ, региструје све радње по наредби тужиоца, обавља послове копирања, те извршава друге задатке додијељене од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови за заснивање радног односа

I Општи услови:

- да је држављанин БиХ,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора

од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини

неподобним за обављање послова у државном органу,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

II Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто стручног сарадника:

- Висока стручна спрема, правни факултет

- Положен правосудни испит

- Двије године радног искуства на правним пословима

- Познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови за радно мјесто стручног савјетника:

- Висока стручна спрема, социјални педагог – дефектолог, специјални педагог – дефектолог, социјални радник, психолог,

- Двије године радног искуства на истим или сличним пословима

- Познавање енглеског језика и рада на рачунару

 

Посебни услови за радно мјесто IV степен

- Шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

- Познавање рада на рачунару

 

Потребни документи

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат уз пријаву треба да приложи оригиналне или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 мјесеци);

- увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

- диплома о завршеној стручној спреми (признате дипломе уколико су стечене вам РС и БиХ у складу са Законом о високом образовању ;

- увјерење или потврда о радном искуству;

- увјерење о положеном правосудном испиту.

Кандидат који буде изабран дужан је доставити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци).

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично у канцеларију број 402 или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво Приједор, ул. Занатска бр. 20, 79101 Приједор

 

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”, ЗЗЗ Филијала Приједор и Web сајту Окружног јавног тужилаштва Приједор.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Прије доношења одлуке о избору и пријему у радни однос, са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју/тестирање.

О датуму и мјесту обављања интервју/тестирања кандидати ће бити обавијештени накнадно, писменим путем или телефонским позивом, због чега је неопходно у пријави навести и контакт телефон.

***

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

 

Област: Право и администрација

Рад на: одређено вријеме до 24 мјесеца (IPA 2019. “Унапређење рада на предметима     ратних злочина у БиХ”).

Регија: Приједор

Отворено до: 28.1.2021.

Број извршилаца: 2

 

Опис радног мјеста:

1.       Дипломирани правник – 1 извршилац

 

                   - Опис послова:            

помаже судијама у проучавању и припремању предмета, врши анализу правних питања, писмено израђује нацрте судских одлука под надзором судије-предсједника вијећа, врши послове праћења и проучавања судске праксе, обавља и друге стручне послове под надзором и по упутствима предсједника суда, судија и секретара суда.

 

2.       Дактилограф – 1 извршилац

обавља све послове на препису и сравњењу материјала и отклањању евентуалних грешака, врши дактилографске послове по диктату, учествује као записничар на претресима, расправама на јавним сједницама и рочиштима, врши снимање у судници, израђује транскрипте записника са главног претреса, доставља списе на потпис предсједнику и члановима вијећа, поступа по наредбама у списима, сређује списе, води попис трошкова исплаћених из предрачунских средстава суда и стара се о уредности списа који су им додијељени у рад, врши попис списа и причвршћује прилоге за омот списа металним механизмом, сравњава преписану пошту и отклања евентуалне грешке, попуњава обрасце рјешења о накнадама свједоцима, обавља и друге послове по наредби предсједника суда, судија, секретара суда и шефа писарнице.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          1. Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

 

 2.      Посебни услови::

         

          За радно мјесто под бројем 1:

-        VII степен стручне спреме, дипломирани правник са радним искуством од најмање две године на правним пословима од завршетка факултета

 

          За радно мјесто под бројем 2:

 - IV степен стручне спреме, управна, економска или гимназија, познавање рада на           рачунару и најмање 6 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то оригинал или фотокопије сљедећих докумената:

- личне карте или пасоша

- дипломе о завршеној стручној спреми

- доказ о траженом радном искуству

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса.

 

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “За конкурс” или лично на адресу: Окружни суд у Приједору, Улица Николе Пашића бб, Приједор.

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног конкурса на огласној табли суда и службеној интернет страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- дипломе о одговарајућој стручној спреми;

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државној институцији, односно, органу управе.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

ПРИЈЕДОР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставника исламске вјеронауке, 1 извршилац, 4 часа, с радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 30.6.2021. године.

 Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању.

 Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација

Уз обавезно потписану пријаву и краћу биографију, кандидати требају доставити оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената, којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

I Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1. Да је држављанин РС- БиХ - увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан - изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

I Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 године у струци,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, а у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити претходно наведене документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране Комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично на сљедећу адресу: ЈУ Угоститељско-економска школа, ул. Вука Караџића 16, 79101 Приједор, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога комисија предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 25.1.2021. године са почетком у 9.30 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 25.1.2021. године са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ПЕТРОВО

Петрово бб

79 101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор српског језика - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме, 50 % норме;

2. Професор разредне наставе - 1 извршилац, са радним искуством, положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са функције, пуна норма;

 

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа),

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту;

4. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 28.1.2021. године са почетком у 11.15 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана