ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

****************

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Дефектолог – дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације, приправник на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најкасније до 30.6.2020. године ......................................................................................... 1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању

 У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови за пријем радника у радни однос

- да је држављанин РС или БиХ

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за пријем радника у радни однос

- да кандидат има завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године у  одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент: дефектолог–професор специјалне едукације и рехабилитације

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

 

Потребна документација о испуњавању општих услова:

 

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

 

Школа ће по службеној дужности затражити увјерење о неосуђиваности из казнене евиденције за оног кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју кандидата за пријем радника у радни однос ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар “Сунце” Приједор, 25.2.2020. године са почетком у 12 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР МЕЋАВА”

Васе Пелагића 2а

79224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

за избор и пријем радника

• Наставник српског језика и књижевности (14 часова седмично), на одређено радно вријеме, са искуством, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2020. године .............................................................................. 1 извршилац

         

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи

  Општи услови су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

   6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

         

 

 

 Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана 28.2.2020. (петак) у просторијама школе са почетком у 12 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената

и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

Доњи Агићи 79228

 

На основу члана 115. став (7) и став (8), члана. 134. став (1) и став (9) и члана 136. Закона о основном образовању и васпитању и члана 16. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора, Школски одбор ЈУ Основне школе “Бранко Ћопић” Доњи Агићи, Нови Град на 11. сједници одржаној дана 5.2.2020. године, донио је:

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број: 560/19 од 20.12.2019 године објављеног дана 25.12.2019. године путем ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор

I

Школски одбор је на 11. сједници одржаној дана 5.2.2020. године донио једногласну одлуку о поништењу конкурса број: 560/19 од 20.12.2019. године објављеног дана 25.12.2019. године путем ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор, који се односи на радно мјесто рачуновођа школе, због погрешке у конкурсној процедури.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Поука о правном лијеку: Одлука школског одбора је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути судски поступак пред надлежним судом.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “РАДОСТ”

Вука Караџића 21

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 3 извршиоца, на одређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом – до повратка радника са боловања.

 

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (увјерење не може бити старије од шест мјесеци),

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства/стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. 

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића, дана 26.2.2020. године у 11 часова.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР

Ул. Николе Пашића бр. 6.

79101 Приједор

 

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор за наставни предмет исламска вјеронаука 1 час, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године

 

• За радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

• За радно мјесто за која се траже лица са радним искуством и у складу са Законом наводимо да се на ова радна мјеста могу јавити и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

• Такође у складу са законском обавезом наводимо да право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.    

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

 

         

         

I  Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови

1) На основу члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и чланова 2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су у обавези доставити овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Кандидати су у обавези доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће:

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан је доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

 

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

• Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 2.3.2020. године у просторијама школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 11 часова

- Интервју са кандидатима у 12 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исте поставити на огласну плочу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се не појаве на  тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

• Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

• Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти . На коверти обавезно назначити: ЈУ Гимназија “Свети Сава” Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор - Комисији за избор (навести , радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити лично на протокол школе или путем поште.                                                                                    

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана