ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

ЈУ ОШ “ПЕТАР МЕЋАВА”

Васе Пелагића 2а

79224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставник српског језика и књижевности (14 часова седмично), на одређено радно вријеме, приправник, до повратка радника са боловања,

.............................................................................. 1 извршилац    

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у  основној школи Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

   6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачкама 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју и тестирање дана 27.3.2020.    (петак) са почетком у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената

и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.                                 

****

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

Ул. Академика Јована Рашковића бр. 6

79102 Приједор.

Пријем радника - Окружни суд у Приједору

Област: Рачуноводствени послови

Рад на: Неодређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 26.3.2020. године

Број извршилаца: 1

 

Опис радног мјеста:

          1. Шеф рачуноводства

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          1. Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да се против њега не води кривични поступак

  2. Посебни услови:

- VII степен школске спреме, завршен факултет економског смјера,

- положен стручни испит,

- посједовање лиценце за сертификованог рачуновођу,

- познавање рада на рачунару.

- најмање 5 година радног искуства на истим или сличним пословима 

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то оригинал или фотокопије сљедећих докумената:

- личне карте или пасоша

- дипломе о завршеној стручној спреми

- доказ о траженом радном искуству

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат по завршетку конкурса.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком “За конкурс” или лично на адресу суда.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног конкурса на огласној табли суда и службеној интернет страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- дипломе о одговарајућој стручној спреми;

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државној институцији, односно, органу управе.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата  по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” ПЕТРОВО,

ПРИЈЕДОР

Петрово бб

79102 Приједор

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Секретар школе – 1 извршилац са радним искуством, пола норме, на одређено вријеме, до повратка радника са функције;

2. Библиотекар школе – 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

 

 

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , у даљем тексту Правилник, и у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању), која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона.

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење о положеном стручном испиту,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће постављене на огласној плочи школе.

Интервју и тестирање ће бити обављено у просторијама школе дана 24.3.2020.  године у 13 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Ул. Вука Караџића бр.16

79102 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професора за наставне предмете: демократија и људска права (10 часова), култура религија (5 часова) и социологија и филозофија (2 часа) - укупно 17 часова, на одређено вријеме – до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом у образовно-васпитном процесу ............... 1 извршилац.

 

 

Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 105. Закона о средњем образовању и васпитању , Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Потребна документација

 Уз обавезну потписану пријаву и краћу биографију, кандидати треба да доставе оригинале или овјерене фотокопије (овјера не смије бити старија од 6 мјесеци) сљедећих докумената којима се доказује испуњавање општих и посебних услова.

 I   Општи услови се доказују сљедећом документацијом:

1. Да је држављанин РС - БиХ – увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан – изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој,  физичкој и здравственој способности (не старијим од 6 мјесеци) издатим од надлежне установе, које ће доставити кандидат који буде одабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење доставља кандидат.

6. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење школа ће затражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови се доказују документацијом прописаном Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем, а на основу којих ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1.  Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,

4. Увјерење о положеном стручном испиту,

5. Увјерење издато од високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до  ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом или лично адресу школе, са назнаком “за конкурс” и напоменом “не отварати”.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узети у разматрање, већ ће се евидентирати, уз назнаку да пријава на јавни конкурс није достављена благовремено и/или да није потпуна, а након тога Комисија предлаже в. д. директора школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, Комисија за избор обавиће тестирање кандидата дана 23.3.2020. године са почетком у 11 часова.

Интервју са кандидатима ће се обавити дана 23.3.2020. године са почетком у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу у заказаним терминима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА МАЈА” НОВИ ГРАД

Нови Град 79220,

Ул. Петра Кочића 10

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1.       Дипломирани васпитач предшколске дјеце у радни радни однос на неодређено вријеме, .........................................................................1 извршилац,

2.       Дипломирани педагог у радни однос на неодређено вријеме  .........................................................................................................1 извршилац

 

Поред општих услова предвиђених законом о раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 52, 60. и 68 став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању , и члана 2 став 1. и члана 3. став 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи.

 Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на  јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

 

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак,

5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи,

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су

1. завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

2. положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом

 Потребна документација

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и краће биографије , кандидат је дужан да достави:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме издатог од послодавца код којег је кандидат био запослен или овјерена фотокопија радне књижице кандидата,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Увјерење о општој здравственој способности (које не може бити старије од 6 шест мјесеци), накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 10 (десет) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, који су конкурисали за позицију 1. биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића дана 24.3.2020. године у 9 часова, а за позицију 2. исти ће бити обављен у просторијама вртића 24.3.2020. године у 10 и 30 часова.

Документи који нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старији од шест мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.                           

                          

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана