ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******

*********

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР,

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Центар

“Сунце” Приједор

 

I – Предмет

 

Школски одбор ЈУ Центар “Сунце” Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

II – Опис послова

Директор Центра руководи радом Центра и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности Центра. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор Центра одговоран је и за обављање осталих послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра.

III – Мандат

Директора Центра именује Влада РС на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од момента ступања на дужност.

IV – Статус

Директор Центра заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Центра те Правилником о раду.

V – Услови учешћа на конкурсу

За директора Центра може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра, и то:

1. Општи услови:

-  Да је држављанин БиХ

-  Да је пунољетан

-  Да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту

2. Посебни услови

-  Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

-  Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Да има предложен програм рада и да се истиче својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе и

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем контакт телефона, дужни приложити: - кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада, - извод из матичне књиге рођених, - увјерење о држављанству, - љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), - диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту, - потврду, односно увјерење којима се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, - увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, - увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, - приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату, - овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

Сва документа која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора Центар ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Центар “Сунце” Приједор, Краља Александра бр. 6 са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања кандидата. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, путем Завода за запошљавање Републике Српске. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора Центра, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Центар “Сунце”Приједор у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства. 

 

******************

“БОСНАМОНТАЖА” АД ПРИЈЕДОР

 Рудничка бб.

79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос са и без радног искуства

 

Општи и посебни услови:

1. КВ заваривачи

2. Електричари

3. КВ бравари

4. Фарбари

I остала занимања за рад у металској индустрији.

 

Кандидати који немају искуство за рад у металској индустрији а желе да раде, имају могућност обуке.

Радници се примају за рад у сједишту фирме и на терену (БиХ, Србија, Црна Гора и земље Европске уније.

 

Пријаве се могу доставити лично, мејлом kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com

 путем поште или на број телефона: 052/232-680, сваки радни дан до 15.30 часова.

**************

 

ЈУ ОШ “ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ” СВОДНА

Сводна бб

79101 Приједор

 

КОНКУРС

за избор и именовање  директора школе

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању РС,

1. Општи услови: 1) да има општу здравствену способност за рад, 2) да је држављанин БиХ/РС, 3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови: За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који 1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, 2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става, 3) није осуђиван правоснажном  пресудом на безусловну казну  затвора, против којег није  покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

4) Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

Потребна документација  Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити: 1) Пријаву на конкурс, 2) Извод из матичне књиге рођених, 3) Увјерење о држављанству,  4) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

5) Увјерење о положеном стручном  испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

6) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања  дипломе из члана 137. став 2. тачка 1 Закона,

7) Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен 8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци), 10) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

11) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

12) Програм рада директора за период од 4 године.

          Кандидати који испуњавају услове из члана 177. став 2. Закона могу равноправно конкурисати на мјесто директора.

Увјерење из става 8. школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање РС.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу:  ЈУ Основна школа “Драган Вујановић” Сводна, Нови Град, Сводна  бб, 79229 Сводна, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији  у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења. 

*******************

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

За подручја:       

-  Козарска дубица - 2 извршиоца

Потребне квалификације:

-  Минимално ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених

-  Копију увјерења о држављанству

-  Копију дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана