ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

*******************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Пећани бб

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1. Наставник српског језика, 1 извршилац на 5 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник њемачког језика, 1 извршилац на 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, приправник;

3. Наставник биологије, 1 извршилац на 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у струци, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс јесу:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (увјерење ће школа прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа),

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, а она подразумијева:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту (кандидати под тачком 1, 3. и 4. конкурса)

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 23.10.2019. године, са почетком у 9 сати у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

*** 

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”

ЛАМОВИТА,

Ламовита бб, 79 204

 

КОНКУРС

за попуну слободних  радних мјеста

1.       Водитељ продуженог боравка, на одређено радно вријеме до краја наставе у школској 2019/2020. години, са положеним стручним испитом, 1 извршилац;

2.       Наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, приправник, 1 извршилац;

3.       Наставник математике, на одређено радно вријеме, до краја школске 2019/2020. године , са положеним стручним испитом, 1 извршилац, 4 часа редовне наставе седмично

 

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Уредбе о измјени и допуни уредбе о педагошким стандардима и нормативима за осовно образовање и васпитање .

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојених средстава

- Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програм, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.89/18);

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити у школи у Ламовитој дана, 24.10.2019. године са почетком у 13 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе .

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком “За конкурс” или лично секретару школе.

***                       

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ПЕТРОВО

79102 ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

за избор и пријем радника

 

1. Наставник техничког образовања, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, 1 извршилац, 8 часова седмично, приправник;

2. Наставник демократије и људских права, на одређено радно вријеме, најкасније до 31.8.2020. године, 1 извршилац, 2 часа седмично, са положеним стручним испитом;

3. Наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, најкасније до 31.8.2020. године, 1 извршилац, са положеним стручним испитом;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и 

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и  стручно звање у одређеној области, остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто под бројем 2. и 3.,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће постављене на огласној плочи школе.

Интервјуу и тестирање ће бити обављено у просторијама школе дана, 23.10.2019. године, у 12 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

 

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Напомена:

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ДРАГАН ВУЈАНОВИЋ”

СВОДНА ББ

79229 СВОДНА             

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

 

        Поништава се конкурс за попуну радног мјеста секретар школе, број: 287/19 од 30.8.2019. године, објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 4.9.2019. године, због техничких разлога.

***

 

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”, ЉУБИЈА

ул. Драге Лукића бб,

79206 ЉУБИЈА

ОГЛАС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, на пуно радно вријеме, за лице са искуством и положеним стручним испитом .... 1 извршилац

2 . Наставник српског језика, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 31.8.2020. године, 8 часова седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању РС и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу .

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”. Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана, 23.10.2019. године, у 12 часова у просторијама школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове објавити на огласној табли школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

***                                                                               

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129, 79263 Оштра Лука

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник физике – 6 часова, 1 извршилац на одређено вријеме ( до 30.6.2020. године), приправник.

  Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

  Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS у трајању од три године или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4. Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

5.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у четвртак, 24.10.2019. године, у 9 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204 Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, КОЗИЦА

Доња Козица бр. 129,

79263 Оштра Лука

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник српског језика - 17 часова, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, лице са радним искуством.

            Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

     Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих            услова и то:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS у трајању од три године или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту или доказ да има најмање 1. годину радног искуства у струци;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5.       Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање у четвртак, 24.10.2019. године, у 9 часова у просторијама школе и интервју након завршеног тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на  истом, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204 Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

***

 ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КОЗАРСКА ДУБИЦА

 Доситејева бб

79204 Козарска Дубица

                                                                                           

КОНКУРС

за попуну упражњених радних  мјеста

1. Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, пуна норма часова, на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу,  до краја извођења наставног процеса у школској 2019/2020 години .................................................................................................................................... 2 извршиоца;

2. Наставник њемачког језика, 14 часова, на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске 2019/2020 године ................................ ..................................... 1 извршилац;

3. Наставник енглеског језика, 10 часова, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу до повратка радника са неплаћеног одсуства, до 30.9.2020. године .............................................................................................. 1 извршилац;

4. Наставник физичког васпитања, 12 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на неодређено вријеме ................................... 1 извршилац.

 

       Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

У погледу стручне спреме потребно је да кандидати испуне услове утврђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи .

Општи услови које кандидат треба да испуњава за позиције 1-4 конкурса :

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или копијом  личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности.

5. увјерење из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из става 1., тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службени путем, а прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка ( тачка 6)) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса , потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи :

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области , или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о држављанству,

4. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа,

10. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог бораца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС-е, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте  стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Тестирање кандидата који су доставили благовремене и потпуне пријаве за сва радна мјеста по расписаном конкурсу ће се обавити дана, 24.10.2019. године ( четвртак), са почетком у 12 часова у просторијама школе, након чега ће се обавити и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове по расписаном конкурсу биће објављени на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном, листу “Глас Српске”.

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР

Ул. Николе Пашића бр. 6.

 79101 Приједор

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор за наставни предмет историја 2 часа , 1 извршилац на одређено вријеме,  до 31.8.2020. године.

• За горе наведено радно мјесто се прима лице – без радног искуства, приправник .

 

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          I  Општи услови су:

 

  1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

  2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

  3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

   4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

   5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

   6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови

На основу члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и чланова 2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији кандидати су у обавези доставити :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће:

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан је доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

•  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана, 22.10.2019. године  у просторијама Школе.

-        Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

-        Интервју са кандидатима у 11 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса и исте поставити на огласну плочу Школе , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се  кандидати неће  посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

•        Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

•        Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

•        Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти . На коверти обавезно назначити - Комисији  за избор (навести , радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити  лично на протокол Школе или путем поште.

***                                    

ЈУ ОШ “ПЕТАР ШКУНДРИЋ”, БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра број:131, општина Оштра Лука

КОНКУРС

за попуну слободног  радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, , са радним искуством на одређено вријеме до повратка радника са функције.

2.       Водитељ јутарњег чувања 50% норме (4 сата) 1 извршилац, на одређено вријеме до краја наставне године до 30.6.2020. године са радним искуством.

 

 

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању .

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојених средстава

- Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем

Увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног  Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програм, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.89/18);

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

9. На конкурс под редним бројем 2 (водитељ јутарњег чувања) могу равноправно конкурисати наставници разредне наставе, предметне наставе и педагози.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити у школи у Будимлић Јапри дана, 22.10.2019. године,  са почетком у 9 часова са кандидатима под редним бројем 1 (разредна настава), а за кандидате под редним бројем 2 у 11 часова (водитељ јутарњег чувања) који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе .

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Шкундрић”, 79228 Доњи Агићи, са назнаком “За конкурс”.

***

ОКРУЖНИ СУД У ПРИЈЕДОРУ

 ул. Академика Јована Рашковића бр.6

79101 Приједор.

КОНКУРС

Пријем радника - Окружни суд у Приједору

Област: Право

Рад на: одређено вријеме

Регија: Приједор

Отворено до: 24.10.2019

Број извршилаца: 2

Опис радног мјеста:

Дипломирани правник – 2 извршиоца

                   - Опис послова:

- помаже судијама у проучавању и припремању предмета, врши анализу правних                  питања, писмено израђује нацрте судских одлука под надзором судије -                          предсједника вијећа, врши послове праћења и проучавања судске праксе,                       обавља и друге стручне послове под надзором и по упутствима предсједника суда, судија и секретара суда.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

          1.       Општи услови:

- да је држављанин РС или Б и Х

- да је старији од 18 година

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама

- да има општу здравствену способност

- да се против њега не води кривични поступак

          2.       Посебни услови::

- VII степен стручне спреме, дипломирани правник са радним искуством од најмање две године на правним пословима од завршетка факултета.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова (у оригиналу или овјереној копији):

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерена изјава да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за рад у државним институцијама,

- доказ о траженом радном искуству

- доказ о траженом степену образовања

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Доказ о здравственој способности достављају изабрани кандидати по завршетку конкурса.

Суд ће по службеној дужности у односу на изабране кандидате прибавити увјерење о неосуђиваности.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали опште и посебне услове из конкурса, комисија за пријем ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем, из којег разлога кандидати у пријави треба да наведу своју адресу и број телефона.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Пријаве се достављају поштом , са назнаком “За конкурс” или лично на адресу: Окружни суд у Приједору, ул. Академика Јована Рашковића бр.6, Приједор.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана