ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.12.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.12.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА" ПРИЈЕДОР

Николе Пашића 6

79 101 Приједор

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем   радника на упражњено радно мјесто

 • Професор  за наставни предмет филозофија 20 часова, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства,

 

За наведено радно мјесто се тражи лице са положеним стручним испитом. Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I  Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

           1) да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује, увјерењем  о држављанству;

           2)да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или  копијом  личне карте;

          3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем,  које не може бити старије од шест  мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

           4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности  Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

         5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење Школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а  прије заснивања радног односа.

        6) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

II Посебни услови

На основу члана  104.  Закона о средњем образовању и васпитању, („ Сл. гласник РС" број:104/41 , 35 и 92/2020), члана 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( „ Сл. гласник РС", број: 24/19)  и чланова  2 и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији ( Сл. гласник Републике Српске, број: 120/2020 ) кандидати су  у обавези  доставити , уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити и сљедеће: 

 

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је неведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, дужан  је доставити кандидат  који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту.
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца .Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 8. Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 10. Увјерење  општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса  ће се обавити   дана 20.12.2022.  године  у просторијама Школе.

 • Тестирање кандидата ће се обавити у 10:00  часова
 • Интервју са кандидатима у 11:00 часова.

Школа ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове конкурса  и исте поставити на огласну плочу Школе , најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, тако да се  кандидати неће  посебно позивати на тестирање и   интервју.  Уколико  се не појаве на  тестирању или интервјуу, сматраће се да су одсутали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8  дана од дана  јавног објављивања  .

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању  општих и посебних услова конкурса доставити  у затвореној коверти . На  предњој страни коверте  обавезно  назначити: ЈУ Гимназија "Свети Сава" Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор  - Комисији  за избор (навести , радно мјесто на које се конкурише) а са друге стране коверте навести своје име и презиме, адресу становања и број телефона. Пријаве се могу доставити  лично на протокол Школе или путем поште.

***

ЈУ ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ"

ДОЊИ АГИЋИ 79228

 

К О Н К У Р С

за избор и пријем радника

 

          1. Наставник  ликовне културе - 5 часова - 1 извршилац  на одређено радно вријеме,  до 31.08.2023. године односно до краја школске 2022/23. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном  процесу,

 

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у  основној школи („Службени гласник РСе", број: 74/18, 26/19).  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове које се односе на степен и врсту стручне спреме. За радно мјесто под редним бројем два могу конкурисати лица наведена у члану 58. став (4) Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

          1.да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2.да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

          5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

            6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата под тачком 4. и  5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да  доставе  и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова  и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19 ) на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

 1)овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је навдено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

              2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, који је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко–методичку групу предмета ,

          3.) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

             4.) увјерење о положеном стручном испиту, односно увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

          5.) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (закључно са даном издавања увјерења),

          6.) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом,

7.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко -инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

          8.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

          9.) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или/и  интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавит ће се интервју и тестирање дана  26.12.2022. године у просторијама Школе са почетком у 10:00 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима у складу са чланом  6. Правилника о процедури критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Напомена:

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком „за конкурс – за попуну упражњеног радног  мјеста".                                

                  

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана