ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 06.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

***************************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр. 2.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор исламске вјеронауке, на одређено вријеме, до 31.8.2021. године, 3 часа седмично, 1 извршилац за лице са искуством.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању, кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, кандидати су обавезни да приложе:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом и малољетним лицем,

7. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. Увјерење о положеном стручном испиту,

9. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 

Увјерења из тач. 4 и 5. школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 18.1.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти, лично или путем поште, слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***

ЈУ ОШ “КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник/професор хемије, 8 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, најкасније до 20.1.2022. године.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду -, кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи 

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

 

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачака 5. и 6. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и наведену документацију за испуњавање општих услова  кандидати треба да доставе и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију предвиђену Правилником о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата, која подразумијева:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији(закључно са даном издавања увјерења)

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју. Интервју  и тестирање ће се одржати дана 20.1.2021. године (сриједа) у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну плочу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                     

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима у складу са чланом 6. Правилника о процедури, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, већ их комисија евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или да нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ГРАД

Карађорђа Петровића 73Б

79220 НОВИ ГРАД

ЈАВНИ КОНКУРС

за радно мјесто референта за социјалну заштиту одраслих и старих лица на неодређено вријеме у Јавној установи Центар за социјални рад Нови Град

                                                          I

1. Назив радног мјеста: референт за социјалну заштиту одраслих и старих лица у ЈУ Центар за социјални рад Нови Град

2. Број извршилаца: један

3. Радни однос се заснива на неодређено вријеме

 

4. Рад са пуним радним временом од 40 сати седмично у пет радних дана

5. Опис послова и радних задатака садржан је у Правилнику о систематизацији послова и радних задатака

6. Плата радника је утврђена према нормативним актима Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град

II

Услови за заснивање радног односа:

   1. Општи услови:

Општи услови за заснивање радног односа су предвиђени законом и нормативним актима Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град, а то су:

1.1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

1.2. да је старији од 18 година;

1.3. да има општу здравствену способност;

1.4.    да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело без обзира на висину казне које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто;

1.5. да се против кандидата не води кривични поступак.

1.6.    да кандидат није под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији.

  2. Посебни услови:

2.1. Висока стручна спрема, VII степен или остварених 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани социјални радник;

2.2. Радно искуство од најмање 1 године;

2.3. Положен стручни испит у области социјалне заштите;                                     

2.4. Познавање рада на рачунару

 

Са свим учесницима конкурса који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју.

 

     3. Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан да приложи : кратку биографију, радно искуство, познавањем напредних вјештина –писање пројеката и сл. , те доказе о испуњености општих и посебних услова:

    1. За опште услове

1.1. Увјерења о држављанству;

1.2. Овјерену копију личне карте;

1.3. Извод из матичне књиге рођених;

1.4.    Увјерење о здравственој способности доставиће изабрани кандидат;

1.5. Увјерење о некажњавању/неосуђивање (не старије од 6 мјесеци);

1.6. Увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци);

1.7. Овјерену изјаву да кандидат није под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији;

 

   2. За посебне услове

 

2.1. Оригинал или овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми и звању;

2.2. Увјерење или потврда о радном искуству ,

2.3. Оригинал увјерење или овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у области социјалне заштите,

2.4. Увјерење или овјерени документ (возачка дозвола) којим се доказује да кандидат има положен возачки испит Б категорије.

Напомена: Тражена документа овим конкурсом кандидати су дужни доставити као   оригинал или овјерену фотокопију.

 

3. Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, конкурсна комисија ће обавити интервју, а о времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени. 

4. Рок конкурса, начин објављивања конкурса и начин достављања пријава са доказима на конкурс

Рок за подношење пријаве са документацијом је 7 (седам) дана од дана објављивања  конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу:

Јавне установе Центар за социјални рад Нови Град са назнаком за конкурсну комисију.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана