ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА” ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Професор за наставни предмет њемачки језик 4 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

2. Професор за наставни предмет руски језик, 11 часова, 1 извршилац на неодређено вријеме.

3. Професор за наставни предмет географија 2 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са трудничког боловања а најдуже до 31.8.2019. године,

4. Професор за наставни предмет социологије 3 часа , 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

5. Професор за наставни предмет филозофија 2 часа, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

6.  Професор за наставни предмет култура религија 5 часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2019. године

• За радна мјеста под редним бројевима: 1, 2. и 3. се примају лица са радним искуством док се на радна мјеста под редним бројевима 4, 5. и 6. у радни однос се примају лица без радног искуства (приправник).

• За радна мјеста под редним бројевима: 1, 2. и 3. за која се траже лица са радним искуством и у складу са Законом наводимо да се на ова радна мјеста могу јавити и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

• Такође у складу са законском обавезом наводимо да право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

• Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

          I Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

 2) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

 3) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови

1. На основу члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, (“Сл. гласник РС” број: 104/41) и чланова 2. и 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у Гимназији (“Сл. гласник РС”, 34/15, 83/15) кандидати су у обавези доставити овјерену фотокопију дипломе.

2. Кандидати под редним бројевима 1, 2. и 3. су у обавези доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс и документацију којом се испуњавају општи и посебни услови) потребно је доставити и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате под редним бројевима: 1, 2. и 3. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност ће имати онај кандидат како је наведено у члану 26. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС”, 102/14 и 42/16). У том контексту потребно је доставити сљедеће:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

• Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

•  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве те испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 17.9.2018. године у просторијама школе.

- Тестирање кандидата ће се обавити у 10 часова

- Интервју са кандидатима у 11 часова.

 Пријављени кандидати неће се посебно позивати на тестирање и интервју; а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

• Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

• Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова конкурса доставити у затвореној коверти. На коверти обавезно назначити: ЈУ Гимназија “Свети Сава” Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 6. 79101 Приједор - Комисији за избор (навести, радно мјесто на које се конкурише). Пријаве се могу доставити лично на протокол школе или путем поште.

                   ***************

         

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ПЕТАР КОЧИЋ”

НОВИ ГРАД     

Адреса: Доситеја Обрадовића 6,

79220 Нови Град;

тел./факс: Директор – 052/ 751-172;

 

КОНКУРС

Опис радног мјеста

1. Професор физичког васпитања - са радним искуством, и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, (4 часа седмично) - 1 извршилац;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

И Општи услови (на основу Закона о средњем образовању и васпитању и на основу члана 7 Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, (“Сл. гласник РС” број:102/14 и 42/16.):

 А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

 Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

 В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

 Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

II Посебни услови

Потребно је да кандидати задовољавају услове о стручној спреми предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Сл. гл. РС”, број: 34/2015 и 83/15.)

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која је предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број: 102/14 и 42/16.), и то:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена фотокопија индекса;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити 17.9.2018. године, у 10 часова у ЈУ Гимназији “Петар Кочић” Нови Град.

Напомена: Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју; ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор са назнаком за које радно мјесто се конкурише, путем поште.

***************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

Николе Пашића 4, Приједор

Тел/Факс: +387 (0) 52/ 211-209

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор стручних предмета прехрамбене струке, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018. године, за лице без искуства - приправник, пуна норма, 1 извршилац.

Поред општих услова, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 1/16 и 66/18.) и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” број: 41/18, у даљем тексту: Закон), кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/15, у даљем тексту: Правилник).

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника, а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број: 102/14. и 42/16), кандидати су обавезни да приложе:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

9. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 17.9.2018. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

***********

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

Николе Пашића бр.4

ПРИЈЕДОР

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

Опис радног мјеста

1. Библиотекар, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања са радним искуством и положеним стручним испитом .............1 извршилац.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” број: 1/16) и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” број: 41/18) кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/15)

 Право учешћа на конкурс имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању испуњавали услове у погледу профила звања наставника.

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника), а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гласник РС” број: 102/14. и 42/16), члан 7. и 8., кандидати су обавезни да приложе:

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу за радно мјесто под бројем 1. издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

12. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 17.9.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана