ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******************

**********************

ЈУ ЦЕНТАР “СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Центар “Сунце” Приједор расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

II – Опис послова

Директор Центра руководи радом Центра и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности Центра. За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор Центра одговоран је и за обављање осталих послова утврђених законом којим се уређује систем јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра.

III – Мандат

Директора Центра именује Влада Републике Српске на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од момента ступања на дужност.

IV – Статус

Директор Центра заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Центра, те Правилником о раду.

V – Услови учешћа на конкурсу

За директора Центра може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Центра, и то:

1. Општи услови:

- Да је држављанин БиХ

- Да је пунољетан

- Да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту

2. Посебни услови

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужност, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Да се не налази на евиденцији која се води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење прибавља послодавац по службеној дужности за изабраног кандидата)

- Да има предложен програм рада и да се истиче својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе и

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

- Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем контакт телефона, дужни приложити:

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

- диплому о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

- потврду, односно увјерење којима се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- потврда да кандидат испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

Сва документа која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или овјерене копије, и неће се враћати кандидатима.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора Центар ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

VII – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Центар “Сунце” Приједор, Краља Александра бр. 6 са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, путем Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

VIII – Напомене

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора Центра, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Центар “Сунце” Приједор у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства. 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана