ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Агенције
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**********************

**********************************

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

 

објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

Поништава се дио конкурса објављен у дневном листу "Глас Српске" у сриједу, 23.10.2019. године,  под тачком 1. Професор математике један (1) извршилац на неодређено вријеме, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

 

Остали дио конкурса остаје исти.

***

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

 

I

Радно мјесто: Спремачица

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Факултет за производњу и менаџмент Требиње – Требиње

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

 II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:

- основна школа, НК;

- једна година радног искуства.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

 

 

 

4. овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

 

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

 

6. овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

 

7. доказ о радном искуству – оригинал или овјерену копију потврде о радном искуству.

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

 

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Овај конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на јавни конкурс за пријем радника".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 

На основу члана 69. и члана 89. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19) и Одлуке Сената број: 01-С-490-В/19 од 30.10.2019. године ,  Универзитет у Источном Сарајеву објављује

 

                                                      КОНКУРС

 

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

  

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Електроника и електронски системи ......................................... 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке .......................................................................................................... 1 извршилац

 

3. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Електроника и електронски системи ...................................................................................... 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Етика ............................................................................................ 1 извршилац

 

2. За избор наставника страних језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици (Класични језици – грчки и латински) ............................................ 1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада (Методика наставе математике) ................................................................................................... 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Правни факултет Пале

 

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Управно право и управа .......................................................................................................... 1 извршилац

 

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Сестринство ..................................................................................................... 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Педијатрија ........................................................................................................ 1 извршилац

 

Студентска бр.1, 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бијељина

 

1. За избор наставника у звање вишег асистента за ужу научну област Актуарство ............................................................................................... 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента), и овјерену копију докторске дипломе (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77,78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СШЦ "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

СОКОЛАЦ

 

 расписује 

 

                                                    КОНКУРС

                                          за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних  мјеста

1. Професор њемачког језика и књижевности (4 часа седмично), на одређено вријеме, до краја извођења наставе за школску 2019/2020. годину, са положеним стручним испитом  – један извршилац;

2. Професор социологије (2 часа седмично ), на неодређено вријеме, до краја извођења наставе за школску 2019/2020. годину, са положеним стручним испитом  – један извршилац;

3.  Професор практичне наставе и економске групе предмета (16 часова седмично) на неодређено вријеме, приправник -  један извршилац.

 4. Професор стручних предмета шумарства и обраде дрвета (9 часова седмично), на одређено вријеме, до повратка предметног професора са породиљског боловања, са положеним стручним испитом - један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске", бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/18), Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

 

 

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен  за кривична дјела  сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце;

6 ) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета , полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачке 4) и  5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани  дана, 22.11.2019. године,  у 12 часова у  просторијама  ЈУ Средњошколски центар "Василије Острошки" у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Василије Острошки" Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити "Пријава на конкурс" са назнаком за позицију за коју су конкурише,  а додатне информације могу се добити на бр. телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана