ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************

****************************

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

расписује  

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1. Професор економије (10 часова седмично) на одређено вријеме, приправник - један извршилац.

 

2. Секретар школе (пуно радно вријеме) на неодређено, са радним искуством и положеним стручним испитом - један извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту (за радно мјесто број 2.)

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани дана 23.4.2021. године у 12 часова у  просторијама  ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “Пријава на конкурс” са назнаком за позицију за коју су конкурише, а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

У конкурсу који је објављен дана 31.3.2021. године у дневном листу “Глас Српске” врши се исправка техничке грешке у дијелу који се односи на избор наставника у звању доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (русистика) ........ 1 извршилац на Филозофском  факултету Пале на начин како слиједи:

 

тако што умјесто:

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Специфични језици (русистика) ................................. 1 извршилац

треба да стоји:

 2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (русистика) ................................. 1 извршилац

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана