ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*********************

 

ОСНОВНИ СУД У ВИШЕГРАДУ

расписује

 

ОГЛАС

 

- За пријем једног дактилографа на неодређено радно вријеме.

 

Осим општих услова прописаних Законом потребни су и посебни услови:

- ССС или најмање основна школа и курс из стенодактилографије или дактилограф “Б” категорије и добро познавање рада на рачунару - обавезно тестирање.

 

За пријаву на оглас треба поднијети сљедећа документа: овјерену копију дипломе, овјерену копију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак, увјерење о држављанству, а сва увјерења не старија од 6 мјесеци.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у огласном дијелу “Службеног гласника Републике Српске”, на огласној табли Основног суда у Вишеграду и Завода за запошљавање.

 

Кандидат који буде примљен, доставиће суду доказ - љекарско увјерење о здравственом стању.

***

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

ВОЈКОВИЋИ - ИСТОЧНА ИЛИЏА                                                                      

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста:

 

 

1. Наставник разредне наставе - један (1) извршилац, са радним искуством, положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

2. Наставник разредне наставе - један (1) извршилац, са радним искуством, положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 19.8.2021. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број: 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18,45/19).

 

  А) Општи услови, које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања:

  1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

  2) да је пунољетан,

  3) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни

    однос),

  4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава ,

5) да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачки 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

    

Б) Посебни услови, које кандидат треба да испуњава:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ЕЦТС бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18).

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

В) Потребна документација

 

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити :

*Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о држављанству; 

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

*Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у  области траженој конкурсом или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи,

10. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Тестирање кандидата, за прво радно мјесто, обавиће се 15.4.2021. године, у 9 часова, а интервју у 12 часова, истог дана.

Тестирање кандидата, за друго радно мјесто, обавиће се 15.4.2021. године, у 10.30 часова, а интервју у 13 часова, истог дана.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидат почеће са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве, са потребним документима доставити у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на конкурс”, на адресу Школе, ИИ сарајевске бригаде бр. 57 , 71 214 Војковићи, Источна Илиџа, путем поште или директно у школу.

***                                                                                                      

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

објављује

 

КОНКУРС

 

Чланица Универзитета: Технолошки факултет Зворник

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија ............................. 1 извршилац

 

Каракај, 75 400 Зворник

 

Чланица Универзитета: Факултет пословне економије Бијељина

 

1. За  избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Рачуноводство и ревизија .............................................. 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Чланица Универзитета: Педагошки факултет Бијељина

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Општа психологија .................................. 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Методика васпитно – образовног рада (Методика наставе ПП и ПД) ...............1 извршилац

 

3. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Дидактика .................................... 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за србистику

 

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Специфични језици (србистика) ................................................1 извршилац

 

Катедра за русистику

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Специфични језици (русистика) .......................................1 извршилац

 

Катедра за англистику

 

3. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика) .................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Чланица Универзитета: Електротехнички факултет Источно Сарајево

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Електроника и електронски системи .............1 извршилац

 

2. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Рачунарске науке ................................................................................1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

 

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство ..........................................................1 извршилац

 

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

 

Чланица Универзитета: Машински факултет Источно Сарајево

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Машинство ....................................................1 извршилац

 

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство ...........................................................................1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Чланица Универзитета: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област  ..................................................................................................1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Хирургија .....................................................................1 извршилац

 

3. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Сестринство ..................................................................1 извршилац

 

4. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Дефектологија (логопедија) ............................................................................1 извршилац

 

5. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Оториноларингологија ......................................................1 извршилац

 

6. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Офталмологија ....................................................................1 извршилац

Студентска бр.1, 73 300 Фоча

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77, односно 78. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19).

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19) као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

                                                                                                                  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана