ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ ЗА ПРЕДШКОСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

СОКОЛАЦ

расписује:

 

ПОНОВЉЕНИ   К О Н К УР С

за пријем радника на одређено вријеме - до повратка радника са боловања

 

 

I

Радно  мјесто:

 

1.васпитач  - два извршиоца.

 

II

Опис послова :

 

Према Правилнику о унутрашњој организацији  и  систематизацији радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање И образовање Соколац.

III

Општи услови:

 

-да је држављанин Републике Српске и БиХ,

-да је старији од осамнаест година,

-да има општу здравствену способност,

-да се против њега не води кривични поступак.

IV

Посебни услови:

 

-висока школска спрема , са академским звањем дипломирани васпитач, најмање први циклус студијског програма 240 EC­TS бодова,

-положен стручни  испит за васпитно-образовни рад,

-једна година радног искуства у струци .

V

 

Уз пријаву на поновљени  Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњености  општих и посебних услова:

 

-диплому о завршеној школи,

-увјерење о држављанству,

-извод из матичне књиге рођених,

-увјерење о положеном стручном испиту,

-увјерење о радном искуству,

-увјерење о некажњавању,

-увјерење да се не води кривични поступак,

-увјерење издато  од стране Завода за запошљавање Р.С,о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,након стицања високе стручне спреме.

 

Кандидати који буду примљени  обавезни су донијети  љекарско  увјерење  о здравственој способности.

 

Сва потребна документација  доставља се у оригиналу  или  овјереној  копији  и не смије  бити старија од шест мјесеци.

 

VI

Пријаве се могу доставити  лично или на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац , ул.Груја Новаковића 7. са назнаком : " За комисију за избор " у року од осам  дана од дана  објављивања конкурса . Конкурс ће објавити Завод за запошљавање Републике Српске.

 

 

VII

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а достављени документи се не враћају .

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"

ТРНОВО

 

објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс који је објављен у дневним новинама „Глас Српске" дана 02.11.2022. године за  избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Свети Сава" Трново из разлога што конкурс није расписан у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22).

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

објављује

 

К О Н К У Р С

за избор

у научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања

 

 

Расписује се Конкурс за избор наставника/сарадника Универзитета у Источном Сарајеву, а како слиједи:

 

Чланица Универзитета: Машински факултет Источно Сарајево

 

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика ........................................................................ 1 извршилац

 

2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Хидротермика и термоенергетика ................................................................................ 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево

 

Чланица Универзитета: Факултет пословне економије Бијељина

 

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Пословне финансије ................................................................ 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76300 Бијељина

 

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за историју

 

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Историја савременог доба ............................................................................................ 1 извршилац

 

2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Историја старог вијека ........................................................................................... 1 извршилац

 

Катедра за србистику

 

1. За  избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Специфични језици (Дијахронија српског језика) .............. 1 извршилац

 

2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Специфичне књижевности (Србистика) ..................................................................... 1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71420 Пале

 

Чланица Универзитета: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

 

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Шумарство ................................................................................ 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево

 

Чланица Универзитета: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки" у Фочи

 

1. За  избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије .................................................. 1 извршилац

 

9. маја бр. 6, 73300 Фоча

 

Чланица Универзитета: Академија ликовних умјетности Требиње

 

1. За  избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Сликарство ..................................................................................... 1 извршилац

 

Степе Степановића бб, 89101 Требиње

 

Чланица Универзитета: Медицински факултетФоча

 

1. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Анатомија и морфологија ............................................................................. 1 извршилац

 

2. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Дефектологија ......................................................................... 1 извршилац

 

Студентска 5, 73300 Фоча

 

Кандидати за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање на Универзитету у Источном Сарајеву морају испуњавати услове прописане чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или услове прописане у члану 77. или члану 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), у зависности да ли се ради од лицима из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) која имају право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

- извод из матичне књиге рођених,

- овјерене копије диплома о сваком нивоу/степену високог образовања тј. о завршеном првом, другом и  трећем циклусу студија, односно о стеченој високој стручној спреми, научном степену магистра наука и научном степену доктора наука које кандидат посједује, а у зависности од звања за које кандидат конкурише,

- доказ о ранијем избору у звање (ако је раније биран),

- доказе о испуњености осталих услова за избор у  звање у зависности од звања на које кандидат конурише за избор тј. доказе о испуњености услова за избор у  звање из члана 81. или члана 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),

- кратку биографију и библиографију, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,

- овјерену изјаву да кандидат правоснажном пресудом није осуђен за кривично дјело против полног интегритета, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

- овјерену изјаву  да кандидат није теже прекршио кодекс професионалне честитости.

Поред наведених услова кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње за  избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Сликарство треба да испуњавају и сљедеће услове:

- завршен Факултет ликовних умјетности - смјер Сликарство - други циклус студија-магистериј или мастер студиј.

-  кандидати који се пријаве на конкурс, приликом предаје докумената треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области за коју конкуришу.

 

Према условима за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), имају право да буду бирана лица из  члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), односно лица која су већ бирана у звања и која су до ступања на снагу Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске", број: 2/22), у истом провела више од једне половине изборног периода.

 

У свим осталим случајевима избора у звање примјењују се услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, предвиђени чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске", број: 2/22).

 

Кандидати на које се односи члан 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) су у обавези да у пријави на конкурс за избор у звање наведу да ли користе право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЧАЈНИЧЕ

 

р а с п и с у ј е

 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18 и 119/21), и чланом 5. и 6. Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да  испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

Кандидати треба да испуњавају услове из члана 54. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати обавезно  достављају овјерене копије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству.

2) Да је пунољетан, а то доказује изводом  из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3) Да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест  мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4) Да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) Увјерење  да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3) Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

4) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручна спреме.

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види  врста посла, степен стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла.

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинскога рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинскога рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинскога рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.                                                                                                                                    

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, дана 15.12.2022. године, са почетком у 09:00 часова.                                                                                                                                                                                                           

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс" на адресу школе, Игумана Василија бб, 73 280 Чајниче, препорученом пошиљком или лично.        

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана