ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.04.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.04.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

**********

 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                               

  

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника  на неодређено вријеме

 

1.    Кувар  смјеновођа - инструктор  (ВКВ/ССС) 

       1 извршилац – на неодређено вријеме

 

а)   Опис послова радног мјеста

           

-   организује рад смјене радника – затвореника у кухињи КПЗ-а

-   требује набавке роба за потребе кухиње,

-   даје налоге за рад непосредним извршиоцима и контролише извршавање послова и задатака,

-   учествује у изради годишњег плана набавки намирница за потребе кухиње;

-   задужује и припрема намирнице за спремање јела, непосредно спрема јела по јеловнику;

-   врши подјелу оброка и стара се о количини утрошених намирница и  подијељених оброка;

-   одговоран је за основна средства, намирнице и ситан инвентар који се налази у затворској      кухињи

-   обучава затворенике за рад у кухињи,

-   организује чишћење просторија кухиње, опреме и намирница и обезбјеђује примјену мјера      заштите на раду, заштите од пожара и хигијенско-санитарних мјера,

 

Услови

 

 

б) Општи услови :

        1.   Да је држављанин РС – БиХ;

        2.    Да је старији од 18 година;

        3.    Да има општу здравствену способност;

        4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од              најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у               Казнено-поправном заводу;

        5.  Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу               власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

       6.   Да се против кандидата не води кривични поступак;

       7.   Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

в) Посебни услови :

   

●    ВКВ / ССС ( кувар),

●    6 (шест) мјесеци  радног искуства на истим  или сличним пословима .

 

 

2.   Помоћни кувар    (КВ/ССС) 

      1 извршилац – на неодређено вријеме

 

а) Опис послова радног мјеста

           

-   помаже у припреми и сервирању јела у кухињи КПЗ  по јеловнику  и стара се о квалитету и      квантитету припремљених јела,

-    стара се о правилном и економичном утрошку намирница и хране,

-    стара се о хигијени просторија, средстава, инвентара и посуђа у Кухињи КПЗ

 

Услови

 

б)Општи услови :

           1.    Да је држављанин РС – БиХ;

           2.    Да је старији од 18 година;

           3.   Да има општу здравствену способност;

           4.    Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци  или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном                 заводу;

           5.    Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем  нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

           6.    Да се против кандидата не води кривични поступак;

           7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

в) Посебни услови:

   

●    КВ/ССС ,

●    6 (шест) мјесеци  радног искуства на истим  или сличним пословима

 

 

3.   Упутство кандидатима:

 

а)  Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе - доказе о испуњавању   општих и посебних услова конкурса:

 

1.   Диплома о стеченој стручној спреми;

2.   Извод из матичне књиге рођених;

3.   Увјерење о држављанству;

4.   Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5.   Потврду о радном искуству (потврда треба да садржи податке о радном искуству на радном       мјесту на које се пријављује кандидат, са прецизним навођењем послова које је радник       обављао код послодавца и периодом рада) ;

6.  Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од       надлежног органа);

 

Напомене:

 

- Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

 

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

 

- Уколико прворангирани кандидат, на позив послодавца, не достави документе из тачака 3. и 4. којима доказује испуњавање предвиђених посебних услова, за заснивање радног односа позваће се другорангирани кандидат.

 

- Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4 и 6 ( тачка а) Упутства кандидатима)  не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

 

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

 

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

 

б) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Пријаве се могу доставити искључиво  путем поште на адресу:

Казнено-поправни завод

Полуотвореног типа

Источно Сарајево

улица Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

 са назнаком “Конкурс за пријем на радно мјесто ( навести назив радног мјеста из конкурса)”.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју,  те ће се извршити писмено тестирање (тест општег и стручног знања), на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

                                                  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана