ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.11.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.11.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о попуни радног мјеста у Окружном јавном тужилаштву

у Источном Сарајеву - Подручна канцеларија у Вишеграду

 

I - Назив и позиција радног мјеста:

1. Тужилачки асистент - дактилограф - ССС... број извршилаца један (1)

- Радни однос се заснива на неодређено вријеме уз пробни период од три (3) мјесеца

- Радно мјесто је у Подручној канцеларији у Вишеграду

 

II - Опис послова:

Позиција I-1 - Тужилачки асистент - дактилограф: креирање тужилачких писмена по наредби тужиоца, регистрирање пратећих прилога уз документ, те извршавање других задатака додијељених од стране тужиоца у складу са Правилником о систему за аутоматско управљање предметима у тужилаштвима, обављање и других послова по налогу непосредних руководиоца.

 

III - Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да се против њега не води кривични поступак и

5.  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у тужилаштву.

 

IV - Посебни услови:

1. ССС - IV степен

2. Шест (6) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

 

V - Доказ о испуњавању услова (потребна документација):

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају сљедеће документе приложити у оригиналу или овјереној копији:

- увјерење о држављанству;

- увјерење да се не води кривични поступак (доставиће само изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре);

- за испуњавање општег услова из тачке III - 5 доставља се овјерена писмена изјава кандидата;

- диплому о завршеној школи IV степен (овјерена копија дипломе или увјерења о завршеном школовању);

- увјерење или потврда о радном искуству (оригинал или овјерена копија);

- доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (доставиће само изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре).

 

Напомена за све кандидате: Уколико кандидат поднесе лажне податке приликом пријављивања на конкурс, са истим ће бити прекинут уговор.

 

VI - Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на оглас:

Пријаве са доказима о испуњавању  општих и посебних услова се могу доставити лично или путем поште на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, ул. Карађорђева бр. 5, 71123 Источно Сарајево, са назнаком “Пријава на конкурс за тужилачког асистента – дактилографа”.

 

Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана пријављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити обавијештени накнадно телефонским путем или писменим путем, те је потребно у пријави обавезно навести и контакт телефон.

***

ГП “ПУТ” АД

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 расписује

 

ОГЛАС

за пријем приправника

 

 

1.   Дипломирани економиста, приправник                1 извршилац

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске кандидати треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то:

 

1.   Дипломирани економиста, приправник

 

- Услов је да је лице из категорије дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске

 

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на оглас слати на адресу:

- ГП “ПУТ” АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО,  Славка Леовца бр. 1, 71123 Источно Сарајево

- Е-mail:  gpputis@gmail.com

***

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 расписује           

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

од 11.11.2020. године

 

 

Поништава се дио конкурса под тачком 1. професор физичког васпитања са радним искуством и положеним стручним испитом, 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2021. године - 1 извршилац. Конкурс се поништава из техничких разлога.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана