ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.04. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

******

************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

I

У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

у Одјељењу за општу управу:

1. Стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији ......................................................................................... 1 извршилац

2. Стручни сарадник за послове мјесне заједнице........................... 1 извршилац у Одјељењу за просторно уређење:

3. Самостални стручни сарадник за урбанизам за инвестиционе објекте .................................................................................................. 1 извршилац

4. Самостални стручни сарадник за легализацију објеката .......... 1 извршилац

 

у Одјељењу за саобраћај и путеве:

5. Стручни сарадник за административно-техничке послове ....... 1 извршилац

 

у Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање:

6. Самостални стручни сарадник-координатор за економску сарадњу са инвеститорима .................................................................................... 1 извршилац

 

у Одјељењу за инспекцијске послове:

7. Здравствени инспектор..................................................................... 2 извршиоца

 

у Одсјеку за јавне набавке:

8. Виши стручни сарадник за јавне набавке.................................... 1 извршилац

 

у Јединицу за интерну ревизију:

9. Интерни ревизор.............................................................................. 1 извршилац

 

У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу намјештеника:

 

у Одјељењу за просторно уређење:

10. Самостални стручни референт за формирање базе података у простору ............................................................................................... 1 извршилац

 

II - Опис послова

 

Опис послова које обавља стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији

 

Обавља сљедеће послове:     

1. врши пријем, отварање, преглед и разврставање поште;        

2. прима и прегледа писмена - која грађани подносе органима Градске управе путем Пријемне канцеларије;

3. врши пријем и завођење предмета Градске управе

4. даје информације странкама у вези с комплетирањем захтјева;       

5. одређује знакове организационих јединица у Градској управи и упознаје запослене са класификационим ознакама које су дужни да примјењују у раду;

6. обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења;

7. за свој рад, одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

 

Опис послова које обавља стручни сарадник за послове мјесне заједнице

 

Обавља сљедеће послове:     

- врши све административно-техничке послове за потребе збора грађана и савјета мјесне заједнице;

- припрема и организује јавну расправу према достављеном захтјеву;

- води евиденцију и чува документациони материјал о раду збора грађана и савјета мјесне заједнице;

- израђује и доставља записнике и друге акте о раду збора грађана и савјета мјесне заједнице шефу Одсјека;

- израђује мјесечни извјештај о свом раду, који доставља самосталном стручном сараднику за послове мјесних заједница;

- врши административно-техничке послове за спровођење избора, збора, јавних расправа или референдума на подручју мјесне заједнице;

- сарађује са надлежним организацијама и институцијама чији је оснивач град, с циљем рјешавања проблема на подручју мјесне заједнице;

- прикупља податке за потребе Центра за социјални рад, Одјељења за привреду, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- сарађује са Одсјеком за послове ЦЗ и ПТВЈ, с циљем образовања јединица и штабова цивилне заштите, одређивања повјереника ЦЗ и спровођења мјера заштите;

- стара се о одржавању чистоће просторија које се користе за потребе МЗ;

- учествује у припремању и изради програма рада и развоја мјесне заједнице;

- прати стање и прикупља информације из мјесне заједнице и израђује анализе, извјештаје и информације о одређеним питањима за потребе шефа Одсјека и начелника Одјељења;

- сарађује са Градском изборном комисијом на њихов захтјев;

- сарађује са удружењима грађана о питањима од интереса за грађане мјесне заједнице;

- помаже у правно-стручном погледу мјесне заједнице на чијем подручју се организује референдум;

- води евиденцију о објектима који се користе за потребе мјесне заједнице; и врши увид у евентуалне промјене на истим, о чему извјештава самосталног стручног сарадника за рад мјесних заједница;

- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за урбанизам за инвестиционе објекте

 

Обавља сљедеће послове:     

- пружа непосредно стручну помоћ инвеститорима, комплетира документацију, у сврху брзог издавања локацијских услова;

- води најсложеније поступке издавања локацијских услова;

- контролише садржај и овјерава урбанистичко-техничке услове за велике инвестиционе објекте урађене од стране овлашћене пројектне куће;

- непосредно организује и контролише извршење послова из дјелокруга издавања локацијских услова за велике инвестиционе објекте;

- прибавља по службеној дужности сагласности јавних и комуналних институција у поступку издавања рјешења и аката из надлежности Одјељења;

- координира рад са другим одсјецима и одјељењима у оквиру Градске управе у области издавања дозвола за изградњу великих инвестиционих објеката;

- координира рад са стручним организацијама и установама који учествују у поступку издавања локацијских услова за изградњу великих инвестиционих објеката;

- прима странке и даје упутства и савјете из области изградње великих инвестиционих објеката;

- прати законодавне и друге прописе и предлаже мјере и иницијативе за побољшање истих;

- одговоран је за законитост вођења поступака - из дјелокруга свог рада;

- обавља и друге послове - по налогу начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је начелнику Одјељења.

 

Статус радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

 

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за легализацију објеката

 

 Обавља сљедеће послове:    

- води поступке издавања локацијских услова и накнадних грађевинских и употребних дозвола;

- води поступак издавања рјешења којим се утврђује легалност објеката;

- врши увиђај на терену и о томе сачињава записник;

- контролише садржај и овјерава урбанистичко-техничке услове за легализацију објеката урађене од стране овлашћеног правног лица;

- израђује урбанистичко-техничке услове;

- израђује извјештај о обављеној контроли техничке документације;

- израђује записник о висини накнада трошкова уређења и једнократне ренте;

- израђује записник о утврђивању накнаде за легализацију

- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

 

 

Опис послова које обавља стручни сарадник за административно-техничке послове

- обавља административно-техничке послове за потребе Одсјека,

1. размјењује податке са контролорима,

2. предузима све потребне радње у смислу наплате потраживања,

3. продаје блок, мјесечне и годишње карте,

4. пуни и продаје чип картице,

5. задужује и раздужује раднике са блоковима за ручну наплату,

6. раздужује и предаје на благајни примљени новац од продаје карата и картица,

7. даје основне информације и податке заинтересованим субјектима о условима и начину кориштења паркинга и гаража,

8. остварује свеобухватну сарадњу са банкарским службеницима у вези са пословима предаје прикупљеног новца.

9. обавља и друге послове по налогу градоначелника, начелника Одјељења и шефа Одсјека и за свој рад одговара начелнику Одјељења и шефу Одсјека.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник седме категорије, трећег звања.

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник-координатор за економску сарадњу са инвеститорима

 

- даје одговоре и упутства на захтјеве и питања инвеститорима из области финансирања пројеката и помаже инвеститорима у припреми документације за кредитне захтјеве;

- анализирање могућности за прикупљање средстава намијењених реализацији развојних програма;

- посредује у комуникацији између инвеститора и надлежних организационих јединица у Градској управи града Бањалука;

- формира и ажурира базу података текућих инвестиционих пројеката од значаја за град;

- учествује у организацији редовних посјета домаћим и страним инвеститорима на територији града и рјешавању отворених питања и препрека у пословању које су у надлежности града;

- сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи града Бањалука, градским институцијама, установама и предузећима;

- сарађује са банкарским сектором, донаторским организацијама, фондовима и другим организацијама за финансирање пројеката;

- учествује у креирању критеријума за додјелу повластица инвеститорима;

- прати законе и друге прописе из области економије и финансирања и пружа стручну помоћ инвеститорима у њиховој примјени;

- врши анализу пословног окружења ради његовог развоја и унапређења;

- врши испитивање тржишта за потребе циљаних инвестиционих улагања;

- анализира изводљивост појединих инвестиционих пројеката и финансијских алтернатива;

- учествује у припреми пројеката;

- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, другог звања.

 

Опис послова које обавља здравствени инспектор

-  врши надзор над школама,

- врши надзор над дјечијим вртићима,

- врши надзор над радом објеката за смјештај лица - домови,

- врши надзор над радом објеката за пружање хигијенских услуга - фризерски, козметички и др. салони,

- врши надзор над радом базена за купање и купалишта,

- врши надзор над спровођењем мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизације,

- врши надзор над лицима који подлијежу здравственом надзору,

- врши надзор над ископавањем и преносом умрлих лица,

- врши надзор над градском депонијом,

- врши надзор над објектима које пружају услуге пијаца на велико и мало,

- врши надзор над радом жељезничких и аутобуских станица и средстава саобраћаја,

- врши надзор над радом стадиона, спортских дворана, биоскопа, позоришта и других објеката,

- врши надзор над радом објеката за побољшање физичког стања и расположења,

- врши надзор над производњом и прометом предмета опште употребе,

- врши надзор над прометом и употребом хемикалија и биоцида на мало,

- врши надзор над спровођењем Закона о забрани пушења и рекламирања дуванских производа,

- врши надзор над спровођењем општих, посебних, ванредних и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести,

- по потреби и уз сагласност Републичке управе за инспекцијске послове врши и послове инспектора за храну,

- води управни поступак,

- о извршеном инспекцијском надзору, обавезно сачињава записник или службену забиљешку,

- доноси рјешење и закључке,

- издаје прекршајни налог,

- подноси захтјев за покретање прекршајног поступка,

- води евиденцију о извршеним инспекцијским надзорима и предузетим мјерама,

- подноси извјештај начелнику Одјељења о извршеном инспекцијском надзору и предузетим мјерама,

- израђује извјештај о раду - начелнику Одјељења,

- доставља редовне, годишње, оперативне планове и тромјесечне извјештаје о раду главном републичком здравственом инспектору,

- обавља и друге послове, утврђене Законом и другим прописима, као и послове - по налогу начелника Одјељења и градоначелника,

- за свој рад, одговоран је начелнику Одјељења и градоначелнику.

 

- Статус и категорија радног мјеста: службеник четврте категорије.

 

Опис послова које обавља виши стручни сарадник за јавне набавке

- учествује у спровођењу поступака јавних набавки - на нивоу Градске управе града Бањалука;

- учествује у припреми тендерске документације за спровођење поступака јавних набавки;

- обавља послове секретара, без права гласа у комисијама за спровођење поступака јавних набавки;

- припрема и води записнике у поступцима јавних набавки - који се воде у Градској управи града Бањалука;

- стара се о објављивању обавјештења о поступцима јавних набавки - на начин прописан Законом;

- обавља административно-техничке послове из дјелокруга рада Одсјека;

- стара се о предмету јавне набавке од момента покретања поступка, па до архивирања истог предмета;

- одговоран је за благовремено и тачно уношење података о сваком предмету јавне набавке у програм јавних набавки Градске управе града Бањалука;

- обавља оператерске послове - по налогу шефа Одсјека;

- прати прописе из области јавних набавки;

- обавља и друге послове - по налогу шефа Одсјека и градоначелника;

- за свој рад, одговоран је шефу Одсјека.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник шесте категорије, трећег звања.

 

Опис послова које обавља интерни ревизор

- учествује у припреми оперативних упутстава и упутстава о интерној ревизији у складу са одговарајућим прописима,

- учествује у припреми стратешког и годишњег плана интерне ревизије,

- припрема план појединачне ревизије, којим се детаљно описују ревизорски поступци,

- спроводи план ревизије за вријеме вршења активности ревизије,

- информише руководиоца субјекта у којем се врши ревизија о почетку ревизије,

- проучава документацију за формулисање објективног мишљења,

- у писаној форми, објективно и истинито вреднује налазе и документује их доказима,

- информише руководиоца јединице за интерну ревизију ако се, за вријеме обављања ревизије, појави сумња да је извршено кривично дјело или прекршај,

- припрема нацрт ревизорског извјештаја у складу са прописаном процедуром,

- израђује коначан извјештај о ревизији у складу са прописаном процедуром,

- доставља коначан ревизорски извјештај руководиоцу јединице интерне ревизије и градоначелнику,

- информише руководиоца интерне ревизије у случају сукоба интереса повезаног са ревизијом,

- чува цјелокупну радну документацију интерне ревизије,

- сарађује са Централном јединицом за хармонизацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије ради добијања препорука и смјерница потребних за рад,

- обавља и друге послове из области интерне ревизије - по налогу руководиоца јединице интерне ревизије и градоначелника и     

- за свој рад одговоран је руководиоцу Јединице интерне ревизије и градоначелнику.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник четврте категорије.

 

Опис послова које обавља самостални стручни референт за формирање базе података у простору

 

Обавља сљедеће послове:     

- обавља сложене послове на дигитализацији и формирању базе података из области просторног уређења

- припрема и врши графичку обраду садржаја за њев-странице града Бањалука, из дјелокруга рада Одјељења;

- израђује штампана промотивна обавјештења и друге графичке производе из дјелокруга рада Одсјека и Одјељења

- учествује у креирању ГИС базе

- припрема видео презентације

- одговара за одржавање опреме за видео-презентације

- прикупља, сређује, евидентира и чува стручна мишљења и урбанистичко-техничке услове;

- обрађује и користи податке из области урбанистичког планирања за потребе ГИС-а и базе података о простору;

- пружа стручну помоћ запосленима у Одјељењу из области информатике и ГИС-а

- врши контролу уноса података и израде електронских докумената из дјелокруга рада Одјељења;

- врши техничку подршку у раду Одсјека и Одјељења;

- учествује у изради стручних анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одсјека и Одјељења;

- спроводи мјере заштите животне средине у складу са важећим законском регулативом;

- обавља и друге послове у складу са законом - по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

III - Општи услови

 

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин РС, односно БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

IV - Посебни услови

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за пријем и завођење поднесака у Пријемној канцеларији су:

- ССС - средња школа - IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за послове мјесне заједнице су:

- ССС - средња школа - IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за урбанизам за инвестиционе објекте су:

- ВСС - дипл. инжењер архитектуре (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за легализацију објеката су:

- ВСС - дипл. инжењер архитектуре (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару,

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто стручни сарадник за административно-техничке послове су:

 

- ССС - средња школа - IV степен;

- положен стручни испит за рад у управи;

- шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник-координатор за економску сарадњу са инвеститорима су:

- ВСС - дипл. економиста (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- двије (2) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару,

- положен возачки испит “Б” категорије,

- познавање страног језика

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто здравствени инспектор су:

- ВСС - доктор медицине, доктор стоматологије, дипл. медицинар здравствене његе или дипл. санитарни инжењер (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару,

- положен возачки испит “Б” категорије

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто виши стручни сарадник за јавне набавке су:

- ВСС - дипл. економиста (најмање VII степен или први циклус високог образовања са 180 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару,

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто интерни ревизор су:

- ВСС - дипл. економиста (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега двије (2) године на пословима интерне или екстерне ревизије;

- познавање рада на рачунару;

- посједовање сертификата за стручно звање “овлаштени интерни ревизор”;

- лиценца.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни референт за формирање базе података у простору су:

- ВСС - дипл. граф. дизајнер или дипл. инж. архитектуре (најмање VII степен или први циклус високог образовања са 180 ECTS);

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

 Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

 

За радно мјесто под редним бројем 9. може бити примљено лице које је у поступку стицања сертификата за обављање послова интерне ревизије.

 

V - Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву - пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс - пријавног обрасца.

 

- Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1) свједочанства о завршеној средњој школи (за радна мјеста под редним бројевима 1,2 и 5)

2) дипломе о завршеном факултету (за радна мјеста под редним бројевима 3, 4, 6, 7, 8, 9. и 10);

3) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (за радна мјеста под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9);

4) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

5) исправе или изјаве да познаје рад на рачунару;

6) изјаве у писаној форми да има положен возачки испит “Б” категорије (за радна мјеста под редним бројевима 4, 6, 7, 8. и 10);

7) исправе да познаје страни језик (за радно мјесто под редним бројем 6);

8) изјаве да посједује сертификат за стручно звање “овлаштени интерни ревизор” и лиценце или одговарајуће исправе (за радно мјесто под редним бројем 9).

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља уверење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 

Као доказ о познавању страног језика кандидат може да достави:

- увјерење школе или других институција које се баве преношењем знања страних језика, без обзира на то да ли се налазе у Републици Српској или изван ње,

- увјерење факултета (о провјери знања језика, положеном испиту страног језика током школовања), те друга исправа факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање језика, односно да су положени испити страних језика,

- свједочанство о завршеном разреду средње школе (о провјери знања језика, односно да је положен предмет страног језика),

- диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са знањем страног језика (нпр. проф. језика, преводиоца и сл.) и

- диплома завршеног факултета или стеченог научног звања, односно исправа о завршеној средњој стручној спреми на основу које се недвосмислено може утврдити да је школовање у цијелости или у претежном дијелу завршено на страном језику.

 

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.

 

VI

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

 

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса, и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука - Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Прворангираном кандидату за радно мјесто под редним бројем 9. одредиће се пробни рад у трајању од три мјесеца, с тим да се овај рад може продужити још највише до три мјесеца, како је прописано Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, члан 62. став 2.

 

VIII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб-страници града Бањалука.

 

***********************

 

ЈУ ОШ “СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА – БАЊАЛУКА

Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука

 

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица

 

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица - Бањалука расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица - Бањалука.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

 

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица - Бањалука, те Правилником о раду.

 

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица - Бањалука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне алинеје,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. На мјесто директора могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

 

4. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

VI - Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

1. диплому о завршеној стручној спреми,

2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9. овјерену изјаву да кандидат није лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, односно да није лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и није лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

10. овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активност или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису, те исти неће бити враћени кандидатима.

 

VII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на горе наведену адресу са назнаком “Конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Св. Ћирило и Методије” Пискавица”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

VIII - Напомене

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана да дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци о избору директора Јавне установе Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица - Бањалука у року од осам дана од дана доношења одлуке Владе о именовању директора.

 

*******************

 ЈУ ГИМНАЗИЈА

 Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор рачунарства и информатике - непуна норма, 12 наставних часова - 1 извршилац на неодређено вријеме

2. Професор филозофије, непуна норма, 18 наставних часова - 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника  именованог за директора школе

3. Радни однос из тачке 1. и тачке 2. конкурса ће засновати лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. и чланом 104. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата, са бројем телефона и адресом становања, потребно је доставити:

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- Увјерење о држављанству

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци

а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико  кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи,  просјек  оцјена се може доказати  овјереном копијом индекса.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање једне године у струци (за лица која се пријављују на основу члана  104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању)

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење, за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи  податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме,

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава и Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. и тачке 2. конкурса, који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 10.5.2019. године, у 12.40 часова у просторијама ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13. 

 

Школа ће објавити на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и достављена документа се неће враћати кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на адресу школе.

           *****************************                                                                                                             

СП “МОМЕНТО”

ИВАНА ФРАЊЕ ЈУКИЋА 11, 78000 БАЊАЛУКА

Телефон: 065-809-235

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

 1. Фризер ............... .......………………….1   извршилац  

 

Рад на одређено вријеме.

 

Мјесто рада: Бањалука

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065-809-235.

Оглас отворен до 19.5.2019. године

*************

СП “BETTY BOOP”

Ул. Цара Лазара бр.73,

78000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

 1. Мушки и женски фризер ...............   2         извршиоца  

 

Рад на одређено вријеме

Мјесто рада: Бањалука

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  066/695-500.

Оглас отворен до 19.5.2019.

***************

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

 Бранка Пердува  10А, 78 000 БАЊАЛУКА

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

 

- Заваривач                                                                                            5  извршилаца

- Бравар  (хефтач)                                                                                 3  извршиоца

 

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове и то:

 

- КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

- КВ или ВКВ са и без искуства

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  из огласа доставити  на е-mail: info@novijelsingrad.com  или на горе наведену адресу.

 

******************

ЕЛЕКТРОМОНТАЖА

Ул. ФРАНА СУПИЛА 31/Е,

78000 БАЊАЛУКА

 

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

1.  Електричар ............…………………………………………………………..   2  ИЗВРШИОЦА  

2.  Ел. техничар јаке и слабе струје …………………………………...2 ИЗВРШИОЦА

 

 

Услови за радно мјесто - електричар

- III степен стручне спреме

 

 

Услови за мјесто - ел. техничар јаке и слабе струје

- IV степен стручне спреме

 

Рад на одређено вријеме.

 

Мјесто рада: Бањалука.

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065/522-562

Оглас отворен до 6.5.2019.

 

*********************

 

БИЋЕ ЧИСТО” СП БАЊАЛУКА

БУЛЕВАР В. СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 175А

Телефон: 065-789-957

 

 

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

 

- Радница на пословима одржавања чистоће   .................................... 1 извршилац

 

Посебни услови:

- степен стручног образовања III или IV

- мјесто рада Бањалука.

- радно вријеме скраћено.

Оглас остаје отворен до 4.5.2019. године.

*********************

УГОСТИТЕЉСТВО КАФЕ БАР “ДАДО” СП

КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 16

78000 Бањалука

Телефон: 065-523-014

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

 

- Конобар ………………………………… 1 извршилац

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада: Бањалука

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065-523-014.

Оглас отворен до 17.5.2019.

*******

“CENTRAL COMPANY”  ДОО

Браће Мажар и мајке Марије 48,

78000 БАЊАЛУКА

 

Предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Central Company” д.о.о., Бањалука

 расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос:

 

- Аутомеханичар........................................................  (1 извршилац)

 

Кандидати поред општих услова одређених Законом о раду, треба да посједују и сљедеће услове:

 

- КВ/ССС/ВКВ аутомеханичар (опционо аутоелектричар или друго сродно занимање)

- Пожељно радно искуство и основна знања на истим или сличним пословима

- Мотивација за рад и учење

 

 

Шта нудимо?

- Нудимо уговор на пуно радно вријеме, редовну плату, уз поштовање свих законских прописа

- Могућност за усавршавање, подршку у учењу и напредовању

- Рад у здравом колективу и позитивној радној атмосфери

Сви заинтересовани кандидати могу своје пријаве послати на мејл адресу central@blic.net , лично доставити у просторије Управе предузећа “Central Company” д.о.о. сваким радним даном од 8 до 16 часова, или послати путем поште на адресу:

“Central Company”  д.о.о. Браће Мажар и мајке Марије 48, 78000 Бањалџка

Оглас је отворен до 17.5.2019. године.

За све додатне информације Вам стојимо на располагању и путем контакт телефона 051/223-131

 

***********

“CENTRAL COMPANY” ДОО

Браће Мажар и мајке Марије 48,

78000 БАЊАЛУКА

Предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Central Company” д.о.о., Бањалука, расписује

 

Оглас

за радно мјесто:

 

- Возач аутобуса у градском саобраћају........................................................  (више извршилаца)

 

Кандидати поред општих услова одређених Законом о раду, треба да посједују и сљедеће услове:

          - најмање трећи степен образовања саобраћајне струке

          - положен возачки испит “Д” категорије

          - здравствену способност за обављање послова професионалног возача

 

Шта нудимо?

- Нудимо уговор на пуно радно вријеме, редовну плату, уз поштовање свих законских прописа

- Рад у здравом колективу и позитивној радној атмосфери

 

 

Сви заинтересовани кандидати могу своје пријаве послати на мејл адресу central@blic.net , лично доставити у просторије Управе предузећа “Central Company” д.о.о. сваким радним даном од 8 до 16 часова, или послати путем поште на адресу:”Central Company” д.о.о. Браће Мажар и мајке Марије 48, 78000 Бањалџка

Оглас је отворен до 17.5.2019. године.

За све додатне информације Вам стојимо на располагању и путем контакт телефона 051/223-131

 ****************

ПЗ “КРАЈИНАМЕД”

БРАНКА ПОПОВИЋА 222, Бањалука

Телефон: 065/836-880

Расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

- Радник у производњи кошница................................................... 5 извршилаца

 

Мјесто рада:  Бањалука

Заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона 065/836-880.

Оглас је отворен до 16.5.2019. године.

******************

РОКВИЋ СП

Ул. Приштинска 7а

78000 Бањалука

 

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

- Помоћни радник - у завршним  радовима у грађевинарству

(молерај, ригипс, тапете)....................   2 извршиоца

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада: Бањалука

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  065/918-851

Оглас отворен до 24.05.2019.

*************

“LUPACO” ДОО

РАМИЋИ ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 066/000-315

 

 

расписује

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме:

 

 

1. Радник на доради и оператер на машини ....................................... 4 извршиоца

 

2.  Складиштар ......................................................................................................1  извршилац

 

 

 

Услови за радна мјеста су:

 

 

1. Радник на доради и оператер на машини

пожељно машинске или електро струке као и друге техничке струке

 

 

2. Складиштар

- економске или сличне струке

- потребно знање управљања виљушкаром али није неопходна лиценца.

 

Мјесто рада Бањалука.

 

Оглас је отворен до 16.5.2019. године.

 

Кандидати који испуњавају услове радног мјеста могу се пријавити на оглас путем горе наведених контаката.

**********************

ИНТЕРЛИГНУМ ДОО ТЕСЛИЋ

ПЈ Дрвомаркет Бањалука

Ул. Вељка Млађеновића бб

78000 Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

- Калкулант .................... 1 извршилац

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

- Завршена економска школа

- ССС

- Искуство минимум 3 мјесеца

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  051/450-211

и 065/566-763.

Оглас отворен до 01.05.2019

***************

ИНТЕРЛИГНУМ ДОО ТЕСЛИЋ

ПЈ Дрвомаркет Бањалука

Ул. Вељка Млађеновића бб

78000 Бањалука

 

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на позицију:

    

- Помоћни радник у производњи .................... 1 извршилац

 

Рад на одређено вријеме

 

Мјесто рада: Бањалука

 

За све информације као и за пријаву за посао звати на контакт телефон  051/450-211

и 065/566-763.

Оглас отворен до 01.05.2019

************

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД  - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

-  Минимално  ССС

-  Радно искуство у трговини/малопродаји

-  Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

-  Копију извода из матичне књиге рођених,

-  Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску, “Глас Српски-Трговина” ад - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

******************

ЈАЋИМОВИЋ ДОО БАЊАЛУКА

КАРАЂОРЂЕВА 83, 78000 БАЊАЛУКА

Телефон: 051-212-904

Предузеће Јаћимовић д.о.о., објављује

ОГЛАС

за запослење

 

- 2 трговца за рад у продавници оружја у Бањалуци.

 

Заинтересовани кандидати морају имати потврду о некажњавању, потврду да су члан ловачког друштва или стрељачког клуба.

 

Оглас остаје отворен до  22.5.2019.

 

Кандидати на оглас могу се пријавити путем е-mail адресе : sport@jacimovic.com  или директно адресу:  Јаћимовић д.о.о. Бањалука, Карађорђева 83, 78000 Бањалука

Телефон: 051-212-904

**********

Предузеће за електромонтажне  радове

“ЕЛМОРАД” д.о.о.  Бањалука , ул. Ивана

Фрање  Јукића  бр. 11

 

 

ОТВАРА

 

конкурс  за  пријем  радника  у стални радни однос  за рад

на неодређено вријеме у пословној јединици  Бањалука. 

 

 

1. КВ  електроинсталатер                       2   извршиоца

2. ВКВ електроинсталатер                      2   извршиоца

 

 

 

Услови :   - возачка дозвола Б категорије 

                 - за радно мјесто под ред.бр.1, мин. 1 год. искуства

                 - за радно мјесто под ред.бр.2, мин. 3 год. искуства

                 -  спремност за рад на терену

Пријаве са   CV-ом слати на горе наведену  адресу,

или на е-mail: office@elmorad.com .

Конкурс  остаје отворен  30 дана од  дана објављивања.

***********

 

ʺВЕЗУВ Р.С.ʺ ДОО БАЊАЛУКА

Краља Николе бр.1

78 000 БАЊАЛУКА

Телефон: 065/360 - 027

Расписује

ОГЛАС   

за сљедећа радна мјеста:

 

 

1. Благајник – оператер ( рад на уплатно исплатном мјесту у спортској кладионици ) – подручје општине Бањалука

...................... ........3  извршиоца

 

 

Услови за радно мјесто 1.

 

- средња стручна спрема,

-  пасивно познавање енглеског језика,

-  познавање рада на рачунару,

-  женска особа до 35 година старости,

-  предност имају кандидати са економском и трговачком школом.

 

 

Пријаве слати на е-mail: централаЖвезуврс.цом

 

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања на веб порталу Завода за Запошљавање Републике Српске.

******************

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА БАЊАЛУКА, 

Пиланска бб, Бањалука

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор физичког васпитања,   1 извршилац ,  6 часова – на одређено вријеме

најдуже до 30.6.2019. године – лице са радним искуством. 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

У радни однос прима се лице са искуством.

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

 

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

1) врста посла;

2)  степен стручне спреме;

3)  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана, 8.5.2019. године, у 10 часова у просторијама школе.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

********************

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 

ПОНИШТАВА

Јавни конкурс за избор  и именовање директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац

 

 

Поништава се јавни конкурс за избор  и именовање директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац објављен у дневном листу “Глас Српске” 7.6.2017. године и “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 57/17 од 14.6.2017. године.

 **************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

     расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац

 

I - Скупштина општине Србац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе  Центар за културу и спорт Србац.

 

II – Опис послова

Директор: руководи установом, представља и заступа установу и одговоран је за законитост њеног рада, врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом установе.

 

III – Мандат

Мандат  траје четири године.

Именовано лице по истеку периода  на који је именовано има могућност поновног  избора и именовања.

 

IV – Статус

Радно правни статус директора и друга питања по основу рада утврђују се актом установе.

 

V – Општи услови:

1. Да је држављанин РС,  БиХ

2. Да је  старији од 18 година,

3. Да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса,

4. Да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности у наведеној установи,

5. Да се на њега  не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

 

VI – Посебни услови:

- висока или виша стручна спрема,

- радно искуство од три године у струци,

- организаторске способности.

 

VII – Неспојивост и сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.

 

VIII   – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: биографију, извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), диплому, потписану и овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, увјерење о радном искуству  у струци, увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности, односно да се против њих не води кривични поступак, потписану и овјерену изјаву да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса и потписану и овјерену изјаву о посједовању организаторских способности.

Кандидати су дужни да  доставе оригинал или овјерене копије тражених докумената.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат за директора  до окончања изборног поступка

 

IX – Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија  ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења омбудсмана, из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима везано за приговоре на коначно именовање постоји стална потреба увида у приложена документа па се сва документа приложена  уз пријаву на конкурс неће враћати кандидатима.

 

X  –  Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и  дневном листу “Глас Српске”.

 

XI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Србац, Одсјек за скупштинске послове, Трг бораца  број 1, са назнаком  Комисији за избор.

*******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ДРИНИЋ”, ДРИНИЋ

Центар 13,

тел/факс: 050/465-020,

е-mail: os192@skolers.org

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

Опис радног мјеста

 

- Наставник хемије, 4 часа...............1 извршилац, са радним искуством у настави и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процес на одређено вријеме до 30.6.2019. године

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1. Да је држављанин РС или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјеце, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 1. тачка 4) и тачка 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9.  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

Посебни услови су:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос са радним искуством и положеним стручним испитом

4. Увјерење  да се кандидат ослобађа  обавезе  полагања стручног испита  или да је положио разлику дијела испита  у складу са Правилником  о полагању стручног испита

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

6. Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе: ЈУ ОШ “Дринић”, Дринић, Центар бр.13, 79290 Петровац, са назнаком “за конкурс”.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у петак (3.5.2019. године у 12 часова). Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у средствима јавног информисања (“Глас Српске”).

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке.

*********************

 

 

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

Раде Јованића 38,

тел.: 050/431-017, 431-475,

е-mail: os049@skolers.org

  расписује

 

КОНКУРС

За  наставни кадар у школској 2018/2019. години

 

1. Професор енглеског језика  …………………18 часова, један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања - приправник                                                                                                   

 

Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању   и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

- Увјерење о држављанству 

- Извод из МКР или копију личне карте

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)  

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

 

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи потребно је приложити:

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- Доказ о стажу (овјерена копија радне књижице) или увјерење од ранијег послодавца (ако се тражи лице са искуством)

- Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

 

Конкурс остаје отворен пет дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику,  7. маја 2019. године, у 9 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

**********************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

Масловаре бб, 78223 Масловаре

Тел: 051/760-611

Е-mail: os052@skolers.org

   расписује

КОНКУРС

за пријем радника

 

1. Секретар школе – дипломирани правник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуствовања,  приправник -  1 извршилац.

Радни однос на одређено радно вријеме засноваће се 1.7.2019. године, по почетку отварања породиљског одсуства.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду  и чланом 129. Закона о основном васпитању и образовању.  Бодовање кандидата ће се вршити по критеријуму Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у “Службеном гласнику РС” број: 18/16.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. ст. 6 Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- а није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Извод из матичне књиге рођених,

4. Увјерење о држављанству,

5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење о неосуђивању),

6. Увјерење  о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ( за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школе ће тражити  увјерење),

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци, ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос,  прије потписивања уговора о раду,

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

10. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тестирању и интервјуу који ће бити обављен у просторијама ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош “ Масловаре,  у понедјељак, 13.5.2019. године, са почетком у 13 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Масловаре, 78 223 Масловаре.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана