ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******

************

 

“ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛД АГ” ДОО

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО,

Вука Караџића бр. 28

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1.  ВК радник (I) варилац - Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- ССС машинског смјера - Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 3 (три) године, - Изражена преданост и спремност на тимски рад, - Читање техничке документације,

- Познавање рада на рачунару (Мs Office пакет),

Опис послова:

- обавља висококвалификоване послове из оквира своје струке по налогу пословође и шефа смјене,

- обавља сложене послове на реализацији радног налога, - обрада метала и знање поступака заваривања МИГ/МАГ и ТИГ методама, - управља апаратом за заваривање и врши надзор поступка заваривања, - припрема, кројење, резање и заваривање спојева метала, - припрема и контролише рад КВ радника. - Рад у смјенама

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Позиција је веома динамична те захтијева прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима вариоца.

 

2.  ВК радник (I) бравар – Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- ССС машинског смјера, - Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 3 (три) године, - Изражена преданост и спремност на тимски рад, - Читање техничке документације,

- Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)),

Опис послова:

- обавља висококвалификоване послове из оквира своје струке по налогу пословође и шефа смјене,

- обавља сложене послове на реализацији радног налога, - обрада метала и послови израде, обраде и монтаже металних конструкција - рад на апкант преси и хидрауличним маказама за метал. - припрема, кројење, резање лима за потребе заваривања, - припрема и контролише рад КВ радника.

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Позиција је веома динамична те захтијева прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима бравара.

 

3.  КВ радник (I, II, III ) брусач - Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- ССС машинског смјера, - Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 3 (три) године, - Изражена преданост и спремност на тимски рад, - Читање техничке документације,

- Познавање рада на рачунару (МS Office пакет)),

Опис послова:

- обавља послове из оквира своје струке по налогу пословође и шефа смјене, - брушење, шлајфање, шмирглање и глачање, односно припремање површина за завршну обраду уз помоћ одговарајућих машина, - самостално обављање свих предрадњи за припрему радног мјеста, - детаљна и константна контрола избрушених позиција, - одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад и руковање истим.

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Позиција је веома динамична те захтијева прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима брусача.

4.  ВК радник (I) електро монтер – Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- ССС електро струке, - Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 3 (три) године, - Изражена преданост и спремност на тимски рад, - Читање техничке документације,

- Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)),

Опис послова:

- обавља висококвалификоване послове из оквира своје струке по налогу пословође и шефа смјене,

- обавља сложене послове на реализацији радног налога, - постављање електро инсталација и монтирање електро опреме, - шемирање електро разводних ормара и уградња истих, - надзор и контрола поступака, - припрема и контролише рад КВ радника.

Стручна спрема: - ВКВ - В степен

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Позиција је веома динамична те захтијева прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима електро монтера.

5.  ВК РАДНИК (II) ЛАКИРЕР – Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

- ССС хемијске струке, - Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимално 3 (три) године, - Изражена преданост и спремност на тимски рад, - Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)),

Опис послова:

- обавља висококвалификоване послове из оквира своје струке по налогу пословође и шефа смјене,

- припрема производа, полирање и премазивање производа, припрема производа за електростатско лакирање, - израда документације за праћење пројекта, - надзор и контрола поступака, - одговоран је за исправност средстава за рад и руковање истим.

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Позиција је веома динамична те захтијева прецизну и одговорну особу која ће се са лакоћом суочити с радним задацима.

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима лакирера.

6.  Дипломирани електроинжењер (м/Ж)– Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

Завршен електротехнички факултет, смјер енергетика - најмање 5 година радног искуства на пословима пројектовања и производње нисконапонских уређаја, опреме или сличних артикала.

- познавање електро опреме: Schneider, Siemens, ABB, Hager, Eti, Scharck…)

познавање рада на рачунару (AutoCAD, ePLAN, RELUX и Мs office)

познавање енглеског или њемачког језика (због рада у иностранству) - искуство у пројектима вођења пројеката - способност тимског рада и веома изражене лидерске способности, - пожељно је да кандидат има положен стручни испит - пожељно искуство у изради нисконапонских и средњонапонских енергетских разводних ормара и постројења.

Возачка дозвола Б категорије – активан возач и спремност на теренски рад, односно службена путовања.

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима електро инжињера.

7.  Дипломирани машински инжењер (м/ж)– Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

најмање 2 године радног искуства на пословима пројектовања и производње нисконапонских уређаја, опреме или сличних артикала.

познавање рада на рачунару (AutoCAD, ePLAN, RELUX и Мs office)

познавање енглеског или њемачког језика (због рада у иностранству) - искуство у пројектима вођења пројеката - способност тимског рада и веома изражене лидерске способности.

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Предност имају кандидати који су радили у сличним фирмама на пословима  машинског инжињера.

8.  Хигијеничар (ж)– Више извршилаца

Поред општих услова предвиђених Законом, потребно је да кандидат испуњава сљедеће услове:

најмање 2 године радног искуства

Обавезан пробни рад у трајању од три мјесеца

Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова из конкурса за све позиције можете доставити на адресу послодавца:

Контакт:

Телефон : +387 33 942-844

Факс: +387 33 942-843

Еmail:info@teo-sarajevo.com

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Кандидате молимо да не шаљу копије свједочанстава, сертификата, родних листова и сл.

******************

 

ЈУ ОШ “ПАЛЕ”

ПАЛЕ

расписује

 

КОНКУРС

 

1. Наставник српског језика пуна норма, приправник, неодређено вријеме, један извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и  66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18), чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”,бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију, којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту уколико се не тражи приправник

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5) Додатак дипломи или увјерење високошколске установе који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање ће се обавити у просторијама школе 8. маја, са почетком у 11 часова, а интервју у 14 часова, са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве. Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе. Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве неће бити накнадно обавјештавани о мјесту и времену тестирања и интервјуа. Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Милана Симовића број 26, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана